تماس مجله


تماس اصلی

خانم لیلا فتاحی
دبیر تحریریه و مدیر فنی نشریه
ایمیل: hfattahi@yahoo.com


تماس حمایت

خانم لیلا فتاحی
ایمیل: hfattahi@yahoo.com