مجله علمی–پژوهشی پژوهنده

دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریا ت علوم پزشکی کشور

تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:1097دوره 16, شماره 4 (1390): مهر و آبان 1390

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

Mitra Azizi, Sahar Razmjou, Hamid Rajabi, Ali Akbar Jahandideh
147-153
Sirvan Atashak, Mohammad Ali Azarbayjani, Hossein Sharafi
154-161
Ali Mashhadi, Atefeh Soltanifar, Fahimeh Noferesti
162-168
Ali Ramezankhani, Gohar Mohammadi, Forouzan Akrami, Shahla Ghanbari, Fatemeh Arab Alidousti
169-177
Ali-Asghar Kolahi, Mohammad-Reza Moatamedi, Mohammad-Reza Beyranvand, Ahmad-Reza Farsar, Latif Gachkar
178-186
Minoo kalantari, Mehdi Rezaee, Seyed Mahdi Tabatabaee
187-192
Mohammad Asadpour-Piranfar, Mersedeh Karvandi, Mohammad Esmaeel Gheydari, Manouchehr Behnia, Mohammad Reza Beyranvand, Hassan Haghaninejad
193-196
Hassan Reza Mohammadi, Parisa Azimi
197-203