برخورد با سرگیجه در بخش اورژانس با دکتر علی بیداری دانشگاه علوم پزشکی ایران

تریاژ بیماران کووید 19 در بخش اورژانس با دکتر مهرداد اسماعیلیان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دو مورد تفسیر نوار قلب واقعی با دکتر مفبد حسین زاده دانشگاه علوم پزشکی اهواز