مدرس: دکتر سعید صفری، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش، تهران

منبع کتاب روزن، فصل 3