مدرس: دکتر حمید رضا حاتم آبادی، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین، تهران

منبع کتاب روزن