مدرس: دکتر علی ارحمی، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان امام حسین، تهران