مدرس: دکتر سعید صفری، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش، تهران