مدرس: دکتر محمد مهدی فروزانفر، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش