مدرس: دکتر سعید صفری، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش، تهران

مدرس: دکتر سعید صفری، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش، تهران

مدرس: دکتر سعید صفری، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش، تهران

مدرس: دکتر سعید صفری، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش