در این طبقه شما با انواع مباحث تئوری منطبق با سیلابس های درسی گروه طب اورژانس آشنا خواهید شد.