درس‌های موجود

مدرس: دکتر سعید صفری، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

مدرس: دکتر بهروز هاشمی، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

مدرس: دکتر محمد مهدی فروزانفر، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

مدرس: دکتر سحر میربها، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

مدرس: دکتر علی ارحمی، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

مدرس: دکتر علی شهرامی، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش

مدرس: دکتر علی وفایی، عضو هییت علمی گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان شهدای تجریش