هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

پرفسور دکتر علی اکبر ولایتی:  فوق تخصص، استاد، هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: velayati@theaasm.org

 

سردبیر

 

دکترمحمود عباسی: دانشیار مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

 

 دبیر علمی