دوره 1, شماره 1 (1388)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، زمستان 1388

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10
راهنمای نویسندگان PDF XML
- -

مقاله پژوهشی

پزشكي در ايران باستان PDF XML
زهره زرشناس 11-35
جستاری در جایگاه والای جهانی حکیم محمد بن زکریای رازی و نوآوری‌های او در طب PDF XML
غلامرضا جمشیدنژاد اول 37-63
نگاهی گذرا بر کتاب قولنج رازی و رسالة قولنج پورسينا PDF XML
محمد ابراهيم ذاکر 65-89
نگاهی به تاریخ چشم‌پزشکی در دورۀ اسلامی؛ به انضمام معرفی مجموعۀ نفیس چشم پزشکی از کتابخانۀ تیمور پاشای قاهره مکتوب سنۀ 592 هـ.ق. PDF XML
یوسف بیگ باباپور 91-130
ربع رشیدی؛ بزرگ‌ترین مجتمع علمی دانشگاهی ایران (قرن هشتم هجری/ سیزدهم میلادی) PDF XML
رفیع کافیه 131-145
بررسي تحليلي اطلاعات پزشكي در نشريات ادواري فارسي دوره قاجار PDF XML
منصوره باقري, رؤيا برادر, مرضيه سلطاني 147-169
وبا و اقدامات دولت پهلوی اول براي مقابله با شيوع آن (1304 تا 1320) PDF XML
سيد محمد حسين منظورالأجداد, رقيه قاسمي 171-188