دوره 3, شماره 8 (1390)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، پاییز 1390

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-9

مقاله مروری

بایسته‌های اخلاقی در آموزش پزشکی PDF XML
مهرزاد کیانی, محمود عباسی, اردشیر شیخ آزادی, انوشه صفر چراتی, شبنم بزمی 11-36
اخلاق حرفه‌ای در آموزه‌های دینی PDF XML
علی‌اصغر هدایتی, راضیه برجعلی‌زاده, ندا اله بداشتی 37-63
ملاحظات اخلاقی در پژوهش‌های آموزشی PDF XML
لیلا افشار, مریم حسینی, محمود عباسی 65-91
کدهاي اخلاقي در آموزش آنلاين PDF XML
ملاحت نيک روان مفرد 93-118
مروری بر روش‌های ارزشیابی حرفه‌ای‌گری پزشکی PDF XML
سمیه اکبری فارمد 119-139
بررسی تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا (یک مقاله مروری) PDF XML
سلیمه خلیلی, لیلا افشار, محمود عباسی 141-172
ارزشیابی یک تجربه آموزشی: نظرات دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام درباره درس جدید اخلاق و مقررات حرفه ای در پرستاری PDF XML
مصیب مظفری 173-190