دوره 5, شماره 15 (1392)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، تابستان 1392

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله مروری

آزمون پزشک و امتیازات پزشکان در ایران پیش از اسلام PDF XML
آذر آهنچی, حمید کاویانی پویا 11-31
مالاريا در ایران عصر قاجار؛ از دیدگاه سیاحان اروپایی PDF XML
مهدي عليجاني, عباس بشیری 33-51
استاد دکتر عبدالله خان احمديه احیاگر طب سنتی بالینی ایران PDF XML
محسن ناصری, فاطمه اقبالیان, فرزانه غفاری, مجید اصغری, راضیه حیدری 53-73
مفهوم بیماری و تأثیر آن در مسؤولیت اطباء در ادوار مختلف تاریخ PDF XML
حمیدرضا صالحی 75-97
مروری بر برخی دیدگاه‌های پزشکی دانشمند بزرگ تمدن ایرانی- اسلامی حکیم سیداسماعیل جرجانی PDF XML
سید فاضل حسینی, کاظم خدادوست 99-117
برخی دیدگاه‌های دندانپزشکی در طب سنتی ایران و اسلام PDF XML
محمدمهدی فانی, علیرضا صالحی 119-138
تاریخ ریخت‌شناسی اندام برگ در دانش گیاه‌شناسی ایران اسلامی (از سده سوم تا پنجم هجری) PDF XML
جمال موسوی, احمد بادکوبه هزاوه, فرزانه غفاری, سید ماهیار شریعت پناهی 139-175
سرقت علمی در تاریخ پزشکی: کاشف گردش خون ریوی، ابن نفیس یا ویلیام هاروی PDF XML
سعید چنگیزی آشتیانی, محسن شمسی 177-190