دوره 4, شماره 11 (1391)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، تابستان 1391

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-10

مقاله مروری

تغییر در الگوهاي جهاني سلامت و بيماري: انتقال جمعيتي و انتقال اپيدميولوژيک PDF XML
حامد عطائي سعيدي 11-44
وابستگی مسیر به مثابة یک روش پژوهش جامعه شناسی تاریخی پزشکی: یک پارادایم تاریخی دانش پزشکی PDF XML
فاطمه رفیعی آتانی, محسن ناصری راد, ژانت میکائیلیان, احسان خیرخواه زاده 45-72
افول متافیزیک روح و برآمدن هستی شناسی بدن؛ بنیادهای فلسفی عطف به بدن نزد مرلوپونتی PDF XML
بیتا نقاشیان 73-96
آبله‌کوبی در ایران: سابقه، روش‌ها، مخالفت‌ها PDF XML
مصطفی کریمخان زند 97-129
در دیرینه‌شناسی ادراک پزشکی PDF XML
عباس خورشیدنام 131-154
گذار تاریخی تأثیرپذیری و برساخت مسائل فرهنگی از پزشکی: از اخلاق تا پزشکی شدن PDF XML
سید مجتبی رضوی طوسی, سجاد یاهک 155-180
نظام‌های ناتورالیستی سلامت و بیماری از دوران باستان تا قبل از پیدایش پزشکی مدرن PDF XML
حسین نوری, دیبا نیک آئین, عاطفه نقدلو 181-192