دوره 7, شماره 24 (1394)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، پاییز 1394

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

اصول و تکنیک‌های شکافتن چشم در جراحی دوره اسلامی (از قرن دوم تا دوازدهم هجری) PDF XML
سیدماهیار شریعت‌پناهی 69-108
سنجش سطح گرایش به درمان‌های سنتی با استفاده از گیاهان دارویی در مناطق روستایی (منطقه مورد مطالعه دهستان زبرخان شهرستان نیشابور) PDF XML
حمدالله سجاسی قیداری, زري افشار 185-220

مقاله مروری

معاینه و مداوای زنان در عصر قاجار؛ به روایت پزشکان و سیاحان غربی PDF XML
مهدی علیجانی 7-45
تأثیر آب‌های آلوده بر شیوع بیماری‌ها در عصر ناصری (از منظر سیاحان خارجی) PDF XML
سیدمحمد طیبی, سعیده قره‌چاهی 47-67
مروری بر دیدگاه‌ها و آثار حکیم عبدالحمید PDF XML
مجید اصغری, محسن ناصری, فروهه جعفری, پریسا مزینی 109-132
نگاهی به استفاده از گیاه سداب در گستر‌ه ادب فارسی PDF XML
اعظم سیامک, سمانه‌السادات ملک ثابت, احمد امین 133-156
معرفی منظومه طبی «جامع الفوائد» PDF XML
الهام عمارتکار, زهرا کریمی 157-183