دوره 8, شماره 29 (1395)

مجله تاریخ پزشکی (ویژه نامه سلامت معنوی)، زمستان 1395

ISSUE XML

فهرست مطالب

نامه به سردبیر

سلامت معنوی و آموزه‌های عرفانی PDF XML
سیدرضا فیض 7-16

مقاله پژوهشی

راهی به سوی تدوین معیارهای سلامت معنوی، از منظر وحی PDF XML
محمدجواد ابوالقاسمی 17-43
نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به معنویت و مراقبت معنوی PDF XML
طاهره توفیقیان, اکرم کوشکی, فریبا برهانی, محمدحسن رخشانی, محدثه محسن‌پور 45-62
بررسی سلامت معنوی دانشجویان پیراپزشکی: ضرورت نیازمند توجه بیشتر PDF XML
ملیحه پورکیانی, زهرا شیخ‌علی‌پور, فاطمه جورکش 63-81
نقش والدین در ارتقای سلامت معنوی کودکان در اسلام PDF XML
محمدمهدی مقدادی, مریم جوادپور 83-117
بررسی میزان سلامت معنوی در دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا PDF XML
زهرا خیالی, سعیده جعفرزاده, مهرنوش آل عصفور 119-137
نقش انفاق در سلامت معنوی از دیدگاه قرآن و روایات PDF XML
حسین خاکپور, پریسا اجنگان, مریم لطفی مهروئیه 139-164

مقاله مروری

تبیین مراقبت معنوی در سطوح مختلف پیشگیری PDF XML
فریدون عزیزی 165-183