دوره 7, شماره 22 (1394)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، بهار 1394

ISSUE XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر روابط ایران و چین و تأثیر آن بر مبادلات محصولات طبی ـ دارویی در عصر باستان PDF XML
حمید کاویانی پویا 31-72
اصول و تکنیک‌های جراحی اورام در طب دوره اسلامی (از قرن سوم هجری تا دوازدهم هجری) PDF XML
سیدماهیار شریعت‌پناهی 133-168
دکتر سعیدخان، اسطوره اخلاق پزشکی کردستان در دوره قاجار و پهلوی اول (فیزیولوژیست و چشم‎پزشک) PDF XML
مظهر ادوای 169-190
کتاب نورالعیون در چشم‌پزشكی و شناخت منابع و مآخذ آن PDF XML
رضا دادگر 191-212

مقاله مروری

رویکرد پیشگیرانه ابوزید بلخی به حوزه سلامت روان (در کتاب مصالح الأبدان و الأنفس) PDF XML
فاطمه ملایم 7-30
بررسی تعامل تنجیم و طبابت با مرور اجمالی بر فعالیت‌های حاجی نجم‌الدوله و خاندان وی PDF XML
مریم ثقفی 73-105
موسیقی‌درمانی در ایران باستان تا عصر تیموریان PDF XML
سارا حاتمی, سمیه پاکباز, فرزانه غفاری 107-131
بررسی زندگی حكیم ابن بطلان و كتاب «تقویم‌الصحه» وی PDF XML
فاطمه منادی, محمدرضا رجب‌نژاد 213-231