کانال‌های انرژی: عروق غلاظ، چاکرا و مریدین

محسن بهرامی, مصطفی صالحی نجف‌آبادی

چکیده


1602

مقدمه: مکاتب طبی قدیم در سرزمین‌های مختلف جهت دستیابی به تشخیص و درمان کاربردی و درست، با بهره‌گیری از قانون طبیعت، اجزای بدن انسان را بصورت نظام‌مند و کلی در الگوهای گوناگون، طبقه‌بندی و برای هر کدام ارتباطات و شبکه‌هایی قائل بوده‌اند. در نگاه آن‌ها انسان جزئی از طبیعت کلی جهان هستی بوده و رابطه انسان و جهان، در نزد اقوام مختلف تحت «قانون طبیعت» شناخته شده می‌باشد. این قانون در دیدگاه ایرانیان با نام‌های «اشا» و یا «قوانین کلیه» و در نزد اهل ختا با اسم «تائو[i]» نام‌گذاری شده و محوریت این قانون بر اساس تعادل اجزای بدن انسان با تمرکز بر روی کانال‌های انرژی تعریف شده است.

روش: طی بررسی منابع با ارزش در مباحث پایه در سه مکتب طبی ایران، چین و هند به جستجوی ابزارهای متعادل‌کننده بدن پرداختیم که بعد از بررسی‌های مفصل به مسیرهای کانال‌های انرژی با یکسری از واژگان کلیدی مانند عروق غلاظ، چاکرا و مریدین برخورد کردیم که در نهایت به جمع‌بندی و تطبیق کلی آن‌ها پرداختیم.

یافته‌ها: یکی از راه‌های ایجاد و برقراری تعادل در بدن انسان، اعتدال اخلاط و اعضا با محوریت کانال‌های انرژی بوده که همواره بایستی وجود داشته تا انسان بتواند دارای سلامتی خوبی باشد. این کانال‌های انرژی که در مکاتب مختلف طبی دارای اسامی گوناگونی مانند عروق غلاظ، چاکرا و مریدین بوده تا حدود زیادی به هم شباهت داشته و عملکرد یکسانی را از خود بروز می‌دهند. در منابع طب کهن، توجیه یکسری از مکانیسم‌های فیزیوپاتولوژی و تشخیص و درمان برخی از بیماری‌ها از این طریق بیان شده است.

بحث: در منابع طبی مختلف دیدگاه طبیبان در مورد «قانون طبیعت» همواره مورد توجه بوده و آن‌ها با بهره‌گیری از این قانون یکسری الگوهای تشخیصی و درمانی را طراحی کرده و امروزه برخی از این روش‌ها با جزئیات بیشتری مطالعه و تحقیق شده و تا حدودی مورد تأیید قرار گرفته‌اند. اعتدال در اعضای مختلف بدن موضوعی است که به صورت جزئی خود نمایانگر «قانون طبیعت» در بدن انسان می‌باشد که امروزه در برخی از مفاهیم فیزیولوژی و ایمونولوژی قابل اثبات می‌باشد.

با توجه به افزایش اقبال جامعه دانشگاهی به مکاتب طبی کلی‌نگر شایسته است یکسری مفاهیم اولیه و اساسی به صورت دقیق و موشکافانه مورد تحقیق قرار گرفته تا در آینده با طراحی الگوهای تشخیصی و درمانی جدید شاهد شکوفایی دانش پزشکی در زمینه بیماری‌های مزمن و پیچیده باشیم.

نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش اقبال جامعه دانشگاهی به مکاتب طبی کلی‌نگر شایسته است یکسری مفاهیم اولیه و اساسی به صورت دقیق و موشکافانه مورد تحقیق قرار گرفته تا در آینده با طراحی الگوهای تشخیصی و درمانی جدید شاهد شکوفایی دانش پزشکی در زمینه بیماری‌های مزمن و پیچیده باشیم.


پی‌نوشت‌ها

[i]. TAO


موضوع


کانال‌های انرژی؛ عروق غلاظ؛ چاکرا؛ مریدین

تمام متن:

PDF

5728

مراجع


منابع فارسی:

ابن سینا. (2005 م.). قانون فی الطب. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، جلد سوم، صص 8-273.

ابن نفیس. (1389 ش.). شرح تشریح قانون فی‌ الطب. تهران: تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، صص 5-104.

اخوان‌الصفاء. (2005 م.). رسائل اخوان‌الصفاء. بیروت: انتشارات دارالکتب العلمیه، صص 45-233.

اوگی، و. (2009 م.). مقایسه خصوصیات ظاهری سیستم Bonghan با عروق خونی و لنفاوی. مجله طب سوزنی. صص 117-107.

اهوازی، ع. (1388 ش.). کامل‌الصناعه. مؤسسه احیای طب طبیعی، جلد اول، صص 60-155.

آملی، م. (1389 ش.). شرح بر قانون ابن سینا. تهران: تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، صص 171 و 41-323.

بقراط. (1386 ش.). فی طبیعت‌الانسان. تهران: تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، صص 6-350.

بهرامی، م. ناظم، ا. کمالی‌نژاد، م. ماستری فراهانی، ر. کشاورز، م. (1391 ش.). عروق غلاظ. مجله طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران. سال سوم، شماره دهم، صص 7-143.

بیضاوی، ا-م. (1387 ش.). مختصر در علم تشریح. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ مک گیل، صص 116-99.

چون، ب. (2005 م.). سیستم Bonghan در داخل عروق لنفاوی. مجله آناتومی رکورد. ص 286.

چون، ب. (2008 م.). ساختار آناتومیک Bonghan در داخل مغز و نخاع. مجله طب سوزنی. صص 95-178.

سوپ سو، و. (2009 م.). سیستم گردشی Bonghan. مجله مریدین اکوپانچر 2. صص 106-93.

سوشین، هـ. (2005 م.). بررسی ساختار Bonghan در داخل عروق لنفاوی. مجله آناتومی رکورد. صص 92-284.

طبری. (2005 م.). فردوس‌الحکمه. بیروت: دارالکتب العلمیه، صص 30-29 و 388.

عقیلی خراسانی، م-ح. (1386 ش.). خلاصه‌الحکمه. تصحیح اسماعیل ناظم، قم: انتشارات اسماعلیان، صص 45-340.

گابریل، ا. پومیرانز، ب. (1385 ش.). اصول طب سوزنی. ترجمه حسین خدمت و دکتر محمدتقی حلی‌ساز و دکتر علی‌اصغر نویدی. تهران: نشر طبیب، صص 3-80 و 53-248.

محى‌الدين بن عربى. (1421 ق.). مجموعه رسائل ابن عربی (شجره‌الکون). بیروت: انتشارات دارالمحجه البيضاء، ص 50.

ناظم، ا. (1389 ش.). طبیعت در پزشکی ایرانی. تهران: نشر آبژ، تصص 5-22.

نجم‌آبادی، م. (1374 ش.). تاریخ پزشکی ایران قبل از اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، صص 19-1.

نصر، ح. (1371 ش.). نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، صص 6-14 و 2-100.

هاشمی ج. (1386 ش.). انرژی‌درمانی پیشرفته. تهران: انتشارات تجسم خلاق، صص 63-45.

همدانی، ر-ف. (1386 ش.). تنکسوق‌نامه ایلخانی. تهران: تکثیر توسط مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، صص 50-145 و 2-181.

منابع انگلیسی:

Giovanni, M. (1989). The foundations of Chinese medicine. Produced by Longman singalore publishers (pte) ltd, printed in Singalore, 567-90.

Porkert, H. (1995). Classical Acupuncture the Standard Textbook. B.Jain Publishers, 18-25, 435-55.

Varanasi, CS. (1997). India: Chowkhamba Sanskrit Series. 123-50, 234-56.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i18.9851

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.