معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني

سکینه موید محسنی, محسن ناصری, مریم یارقلی

چکیده


486

زایمان به معنی خروج کامل جفت و جنین از داخل رحم به محیط خارج از بدن مادر می‌باشد. روند زایمان طبیعی معمولاً بسیار سخت و دردناک است و همین امر موجب تمایل مادران باردار و تیم اجرای زایمان به اجتناب از این روند و رو آوردن به زایمان سزارین می‌شود. عوارض سزارین دو برابر زایمان طبیعی می‌باشد و علاوه بر این، هزینه بسیاری به بخش درمان تحمیل می‌کند. چنانچه بتوان روشی برای آسان‌تر و مقبول کردن زایمان طبیعی یافت، می‌توان اقبال به آن را افزایش داد. متأسفانه به دلیل معلوم نبودن دقیق فیزیولوژی زایمان و عوامل مؤثر آن، روش‌های تسهیل و تسریع آن نیز محدود هستند. در طب سنتی ایران، مفردات دارویی مؤثر بر زایمان بسیاری ذکر شده است که این مطالعه برخی از آن‌ها را معرفی می‌کند. اين تحقيق، يك مطالعه كتابخانه‌اي و براساس بررسي متون است.

در این مطالعه مفردات دارويي مؤثر در تسهیل زایمان، در چهار كتاب مرجع داروشناسي طب سنتي

(القانون فی الطب، الاختیارات بدیعی، تحفه المومنین و مخزن الادویه) جستجو شد. اين كار در 7 مرحله (يافتن كليدواژه‌ها، جستجو در منابع، تهيه ليست واحد، يافتن مترادفات، جمع بندي و نمره دهي و مرتب سازي برحسب نمره كسب شده) انجام و19 مفرده دارويی تك دارو مطرح در تسهیل زایمان يافت شد. تمامی مفردات کسب شده از منشأ گیاهی است. بالاترین نمره‌های کسب شده متعلق به زراوند، شربین، بابونه قنه و قسوس هستند. ليست مفردات دارويي حاصل شده در اين مطالعه مي‌تواند مبناي انجام مطالعات باليني براي ساخت داروهاي جديد مؤثر در تسهیل زایمان قرار گيرد.


موضوع


تسهیل زایمان؛ زایمان طبیعی؛ طب سنتی ایران؛ بابونه

تمام متن:

PDF (English)

3680

مراجع


- R.SGibbs, B.Y.Karlan,A,F.Haney,I.Nygaard. Danforth`s Obstetrics and Gynecology.

- Methods for Cervical Ripening and Induction of Labor.JOSIE L. TENORE, M.D., S.M., Northwestern University Medical School, Chicago, Illinois

- Patwardhan ,B(2009, January 23). Drug Discovery and Development:

Traditional Medicine and Ethnopharmacology Perspectives. SciTopics.

Retrieved October 4, 2011, from

- Tobinick EL. The value of drug repositioning in the current pharmaceutical market. Drug News Perspect, 2009. 22:119-125

- Graul AI, Revel L, Barrionuevo M, Cruces E,Rosa E, Verges C, Lupone B, Diaz N, Castaner R.The year's new drugs & biologics - 2008.DrugNews Perspect, 22:7-29, 2009

- Miyata T, Kikuchi K, Kiyomoto H, van Ypersele de Strihou C.New era for drug discovery and development in renal disease. Nat Rev Nephrol.2011 Jul 5;7(8):469-77. doi: 10.1038/nrneph.2011.84

- Naseri M., Ghaffari F., "A new method for pharmacological screening the

manuscripts of Traditional Iranian Medicine, A new way for finding new drugs" The3rd world congress on medicinal and aromatic plants for human welfare, 2003, ChiangMai, Thailand

- شیخ الرئیس ابی الحسین بن علی بن سینا.القانون فی الطب.دارالکتب العلمیه بیروت لبنان.1420ه.ق .جلد دوم.

- میر محمد حسین خان عقیلی علوی خراسانی .مفردات مخزن الادویه .انتشارات حبل المتین قم .جلد دوم

- علی بن حسین انصاری شیرازی .اختیارات بدیعی.شرکت دارویی پخش رازی .1371.جلد مفردات.

- تنکابنی سید محمد حسین.تحفه المومنین .مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.1386

- زرگر علی. گیاهان دارویی. تهران : انتشارات دانشگاه تهران؛ 1368
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i19.7554

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.