مروري گذرا بر آرا و نظرات ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در باب تب و تشخیص بیماری‌ها و مقایسه آن با طب نوین

سعید چنگیزی آشتیانی, محسن شمسی, علی اصغر فرازی

چکیده


348

سابقه و هدف: توجه به تب و ویژگی‌های آن از گذشته نیز در تشخیص بیماری‌ها مورد توجه بوده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نظرات اندیشمندان ایران اسلامی شامل ابن سینا، اخوینی و تفلیسی در زمینه پدیده تب و تطابق آن با علوم جدید می‌باشد.

روش بررسی: در این مقاله سعی شده است از طریق دسترسی به منابع معتبر در قالب یک مقاله توصیفی نظرات اندیشمندان ایران اسلامی در زمینه تب و تشخیص بیماری‌ها مورد بررسی و با علم پزشکی امروز مقایسه گردد. جهت این کار با استفاده از کلید واژه‌های مناسب و جستجوی الکترونیکی و دستی در منابع معتبر اطلاعات گرداوری و به هدف محوری پژوهش پرداخته شده است.

یافته‌ها: بر اساس بررسی متون انجام شده در نگاه مکتب طب سنتی ایران تب می‌تواند ریشه در اختلالات دیگر اعضای بدن داشته باشد که در تشخیص بیماری‌ها کمک کننده است. همچنین انواع تب در طب سنتی ایران عبارت بودند از تب سودایی، تب دموی، تب روزانه، تب خلطی و انواع دیگر بودند. همچنین طب سنتی به معاینه دقیق بیمار و هر آنچه مربوط به بروز قبل از تب بوده توجه خاص داشته و بسیاری از درمان‌های غذایی تجویزی با موازین پزشکی نوین همخوانی داشته است.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه در طب نوین بسیاری از موارد تب به صورت ناشناخته باقی مانده و در اقدامات تشخیصی جوابی حاصل نمی‌گردد توجهی جدید به دیدگاه تشخیصی و درمانی اطبا سنتی می‌تواند بخشی از نارسایی طب نوین را ترمیم و قابلیت پاسخگویی آن را ارتقا داد. 


موضوع


ابن سینا؛ تب،اسلامی- ایرانی؛ تفلیسی؛ تاریخ پزشکی؛ اخوینی

تمام متن:

PDF (English)

2028

مراجع


Hassan RH, Fouda A, Kandil S. Fever of Unknown Origin in Children: A 6 year- Experience in a Tertiary Pediatric Egyptian Hospital. Int J Health Sci (Qassim). 2014; 8(1):13-9.

Evans RW, Ewans J, Mathew NT, Rosenthal RC Handbook of Headache. Philadelphia: Lipphncott willams and Wilkins 2000: 80-81.

The internal classification of Headache disorders: 2th Ed, Cephalagia 2004; 24(1): 9-160

Greenberg, M.D. Handbook of Neurosurgery 2006. 6th Ed .44-45.

Allan H .Ropper, M.D, Robert H. Brown, D. Pnil, M.D. Adams And Victor”s Principles of Neurology. 8th Ed. 144-165.

Michael J. Aminoff, David A. Greenberg, Roger P. Simon . Clinical Neurology 2005. 6th (ed).69-91

Dong-Gyan Han, chang- Ju Lee. Medical Hypotheses 73- 2009 :561-563.

Changizi Ashtiyani S, Shamsi M, Cyrus A, Bastani B, Tabatabayei SM. A Critical Review of the Works of Pioneer Physicians on Kidney Diseases in Ancient Iran Avicenna, Rhazes, Al-Akhawayni, and Jorjani. Iranian Journal of Kidney Diseases 2011; 5 (5): 47-51

Nafisi S. Avicenna in Europe. In: Jashnnameh Ibn Sina. Tehran: Council of National Works Press; 1955. p. 300-7.

Azimjan A. A study of Canon of Avicenna in Uzbekistan. In: Jashnnameh Ibn Sina. Tehran: Council of National Works Press; 1955. p. 398-402

Velayati AA. The history of culture and civilization of Islam and Iran (Medical Sciences). Quom, Publication Maaref, 2011; 183-202.

Besharat M. Fever from two aspects; old and new (in Persian). Infectious disease researche center press 2006.

Besharat Mehdi. Tab Va Akhlat (in Persian). Infectious disease researche center press 2008.

Matini J. Hidayat al-Mutaallimin fi al-Ttib by Abubakr Rabi ibn Ahmad al-Akhawaini al-Bukhari [in Persian]. Mashhad: Meshed University Press; 1965

Ardalan MR, Shoja MM, Tubbs S, Eknoyan G. Diseases of the kidney in medieval

Persia—the Hidayat of Al-Akawayni. Nephrol Dial Transplant 2007; 22: 3413–21

Yarshater E. Encyclopedia Iranica. Bibliotheca Persica Press; 2005.

http://www.iranicaonline.org/articles/akawayni -bokari-abu-bakr-rabi-b

Elgood C. Safavid medical practice/the practice of medicine, surgery and gynaecology in Persia between 1500 AD and 1750 AD. London: Luzac; 1970.

Najmabadi M. History of medicine in Iran after Islam. 3rd ed. Tehran: Tehran University; 1996. p. 310-30.

Razavi BH. Bayan Alteb. Ed1. Tehran; publication ney. 2012: 165-181

Longo D, Fauci F, Kasper D, Hauser S, Jameson J, Loscalzo J, Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. New York: McGraw-Hill. 2011. p. 4012.

Laupland KB. "Fever in the critically ill medical patient". Crit. Care Med.2009; 37 (7 Suppl): S273–8.

Barone JE. "Fever: Fact and fiction". J Trauma 2009; 67 (2): 406–9.

Salzberger B, Müller-Schilling M, Fleck M. Fever of unknown origin. Z Rheumatol. 2013;;72(3):255-66.

Changizi Ashtiyani S, Cyrus A. Rhazes, a genius physician in diagnosis and treatment of kidney calculi in medical history. Iran J Kidney Dis 2010; 4(2):106-10.

Changizi Ashtiyani S, Zarei A, Elahipour M. Innovations and Discoveries of Jorjani in Medicine. J Med Ethics Hist Med 2009; 3(2):16-22.

Changizi Ashtiyani S, Golestanpour A, Shamsi M, Tabatabaei S.M, Ramazani M. Rhazes' Prescriptions in Treatment of Gout. J Iran Red Crescent Med 2012; 14(2):108-112

Changizi Ashtiyani S, Shamsi M, Kabiri Nia M. Role of Rhazes in modern medical education. J Med Ethics Hist Med 2010; 3(7): 12-18.

Changizi Ashtiyani S, Shamsi M, Cyrus A, Tabatabayei SM. Rhazes, a Genius Physician in the Diagnosis and Treatment of Nocturnal Enuresis in Medical History. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013; 15(8).
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i19.7551

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.