بررسی تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا (یک مقاله مروری)

سلیمه خلیلی, لیلا افشار, محمود عباسی

چکیده


4903

تعلیم و تربیت امری پیچیده، پردامنه و وقت‌گیر است. برای اقدام به این کار خطیر اولین گام، تعیین اهدافی است که قصد داریم به آن‌ها برسیم و رسیدن به این اهداف مستلزم استفاده از روش‌ها است. آگاهی از روش‌ها و اهداف تعلیم و تربیت به خصوص تربیت اخلاقی مستلزم شناخت آراء مربیان و فیلسوفان بزرگ، به ویژه اسلامی است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تعلیم و تربیت اخلاقی از دیدگاه ابن سینا می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل محتوا است. منابع تحقیق شامل کتاب‌ها، پایان نامه‌ها، مجلات، مقالات و پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع می‌باشد. ابن سینا مهمترین و اصلی‌ترین هدف تعلیم و تربیت را رسیدن فرد و جامعه به سعادت و کمال می‌داند. کسب اعتدال و میانه‌روی و کسب فضائل اخلاقی نیز از مهمترین اهداف تربیت اخلاقی این فیلسوف بزرگ است. در این پژوهش تلاش شده است تا با تحقیق در اندیشه‌های این اندیشمند گرانمایه، به اهمیت اخلاق و تربیت اخلاقی از نظر وی پرداخته و روش‌های تربیت اخلاقی، مراحل تعلیم و تربیت، متون و مواد آموزشی، ویژگی‌های یک معلم خوب و شیوه‌های تعلیم و تربیت و.... از منظر ایشان بیان شود و در آخر نیز به یک جمع بندی اجمالی خواهیم پرداخت.


موضوع


تعلیم و تربیت؛ اخلاق؛ ابن سینا

تمام متن:

PDF (English)

3095

مراجع


آریا، امیر.(1384ش.). معرفی آراء روانشناسی و تربیتی ابوعلی سینا با مختصر افکارش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

ادیانی، سید یونس.(1384ش.). بازشناسی فلسفه ابن سینا، تهران: انتشارات نقش جهان.

الماسی، علی محمد.(1378ش.). تاریخ مختصر تحول تعلیم و تربیت در اسلام و ایران، تهران: رشد.

النقیب، عبدالرحمان.(1382ش.). اندیشه‌های تربیتی ابن سینا، ترجمه علی فروغی، نشریه اسوه، شماره 78.

اعرافی، علیرضا و دیگران.(1377ش.). آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن، تهران: انتشارات سمت.

ابن سینا، ابوعلی.(1370ش.). الهیات نجات، ترجمه سید یحیی یثربی، تهران: انتشارات فکر روز.

ابن سینا، ابوعلی.(1366ش.). قانون در طب، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی، تهران: سروش.

ابن سینا، ابوعلی.(1390ش.). ابن سینا و تدبیر منزل، ترجمه محمد نجمی زنجانی، تهران.

اسماعیلی، علی و دیگران.(1384ش.). مکتب‌ها و گرایش‌های تربیتی در تمدن اسلامی، تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ابن سینا، ابوعلی.(1367ش.). اشارت و تنبیهات، جلد دوم؛ منطق، ترجمه حسن ملکشاهی، تهران: سروش.

باقرالقریشی.(1364ش.). نظام تربیتی اسلام.

باقری، خسرو.(1386ش.). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه.

بلاغت، سید رضا.(1386ش.). بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا، نشریه رشد معلم، شماره 209.

بیرونی کاشانی، راضیه و دیگران.(1391ش.). تبیین عناصر فلسفه اخلاقی و اجتماعی ابن سینا و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، سال دوم شماره 2.

بیهقی، ظهیرالدین.(1351ش.). تتمه صوان الحکمه، به کوشش محمد شفیع، لاهور.

حجتی، سید محمد باقر.(1367ش.). ترجمه منیه المرید.

خارستانی، اسماعیل و دیگران.(1391ش.). بررسی تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه ارسطو و ابن سینا، عرضه شده به همایش اخلاق سهروردی، زنجان.

خوانساری، محمد.(1359ش.). مجموعه مقالات و سخنرانی‌های هزاره ابن سینا در ایران، تهران: انتشارات کمیسیون ملی یونسکو.

زیبا کلام مفرد، فاطمه.(1384ش.). مکتب فلسفی لیبرالیسم آموزشی و اسلام، تفرش: انتشارات دانشگاه تفرش.

زیبا کلام مفرد، فاطمه.(1380ش.). تعلیم و تربیت در فلسفه ابن سینا و مقایسه آن با فلسفه اثبات گرایی و عملگرایی، پگاه حوزه.

شارع پور، محمود.(1385ش.). جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران: انتشارات سمت.

شریعتمداری، علی.(1379ش.). اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.

صدیق، عیسی.(1332ش.). سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین، تهران: دانشگاه تهران.

عطاران، محمد.(1371ش.).‌ آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، تهران: انتشارات مدرسه.

عطاران، محمد.(1382ش.).‌ مقایسه دو رویکرد در تربیت دینی با تأکید بر عنصر اخلاق، مجموعه مقالات همایش آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش و پرورش.

کاردان، علی محمد.(1381ش.). سیر آراء تربیتی در غرب، تهران: انتشارات یسطرون.

همو.(1911م.). السیاسه. به کوشش لوئیس معلوف، ‌بیروت.

همو.(1334ش.). نظریات ابن سینا در باب تعلیم و تربیت در مقایسه اجمالی با نظریات افلاطون و ارسطو،‌ جشن نامه ابن سینا.

ثقه الاسلامی، فاطمه.(1391ش.). تعلیم و تربیت در دیدگاه فلاسفه- ابن سینا، فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 87، زمستان.

کوشنده، لیلا.(1383ش.). اصول تعلیم و تربیت: از منظر ابونصر فارابی، ابن مسکویه، بوعلی سینا، تبریز.

اسماعیل علی، سعید. جواد رضا، محمد.(۱۳۸۴ش.). مکتب‌ها و گرایش‌های تربیتی در تمدن اسلامی. تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

فرامرز قراملکی، احد. (۱۳۸۵ش.). روش شناسی مطالعات دینی. مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

Good man, L.E (1992). Avicenna. First addition, London

Routledge Fakhry M(1997). The contemplative idea in Islamic Philosophy. Aristotle and Avicenna. JHP:14

Zibakalam mifrad, F. (1999). IBN sina’s philosophy of education and its application to modern moslem education systems.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v3i8.5785

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.