سرقت علمی در تاریخ پزشکی: کاشف گردش خون ریوی، ابن نفیس یا ویلیام هاروی

سعید چنگیزی آشتیانی, محسن شمسی

چکیده


2435

تئوری گردش خون ریوی آن‌گونه که ما امروزه آن را می‌شناسیم نزدیک به هزار سال پیش کشف شده است این کشف با گذشت زمان به افراد مختلفی نسبت داده شده است. در این پژوهش سعی شده است تا از طریق دسترسی به منابع معتبر در قالب یک مقاله توصیفی دیدگاه‌های مختلف در زمینه کشف اولیه گردش خون کوچک بررسی گردد. با کشف نسخه‌های دست‌نویس ابن نفیس با عنوان شرح‌حالی بر تشریح قانون و یا تفسیر بر ساختار قانون ابن سینا در سال 1924 میلادی در اروپا مشخص گردید که ابن نفیس گردش خون ریوی را 300 سال قبل از ویلیام هاروی به تفصیل ارائه داده است به گونه‌ای که بسیاری از مورخان از جمله آلدو میلی، ماکس ماروف، ادوارد کوپولا و دیگران به طور واضح بیان داشته‌اند که این کشف باید به ابن نفیس نسبت داده شود. با توجه به نتایج مطالعه مذکور مشخص می‌گردد که تئوری‌های نادرستی به مرور در طی تاریخ پزشکی به وجود آمده است که در طی آن‌ها برخی از اکتشافات پزشکان مسلمان به اشتباه به دانشمندان اروپایی نسبت داده شده است که این امر سرقت علمی محسوب شده و به دور از اخلاق پزشکی است.


کلید واژه‌ها


سرقت علمی؛ تاریخ پزشکی؛ اخلاق پزشکی؛ ابن نفيس؛ گردش خون كوچك؛ ویلیام هاروی

تمام متن:

PDF (English)

1971

مراجع


چنگیزی آشتیانی، سعید. شمسی، محسن. کبیری نیا، کبری. (1390). نقش رازی در آموزش پزشکی نوین. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. ج 3. (2)، 7 تا 12.

چنگیزی آشتیانی، سعید. (1390). تشخیص افتراقی آبله‌مرغان و سرخک از دیدگاه رازی. مجله هلال احمر ایران. ج 12. (3)، 480 تا 430.

چنگیزی آشتیانی، سعید. سیروس، علی. (1390). رازی پزشکی نابغه در تشخیص و درمان سنگ کلیه در تاریخ پزشکی. مجله بیماریهای کلیوی ایران. ج 4. (2)، 106 تا 110.

چنگیزی آشتیانی، سعید. شمسی، محسن. سیروس، علی. باستانی، بهار. (1391). بررسی انتقادی آثار پزشکان در ایران باستان در زمینه ارولوژی (ابن سینا، رازی، جرجانی و اخوینی). مجله بیماریهای کلیوی ایران. ج 5. (5)، 300 تا 309.

چنگیزی آشتیانی، سعید. شمسی، محسن. کبیری نیا، کبری. (1390). نقش رازی در آموزش پزشکی نوین. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. ج 3. (2)، 7 تا 12.

چنگیزی آشتیانی، سعید. زارعی، علی. الهی پور، محمد. (1389). ابداعات و نوآوریهای جرجانی در تاریخ پزشکی. مجله تاریخ و اخلاق پزشکی. ج 2.(16)، 3 تا9.

حداد، صادق. خیرالهی، علی. (1936). فصل فراموش شده در گردش خون. مجله جراحی. ج1. (4)، 1تا 8.

ولایتی، علی اکبر. (1390). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. چاپ دوم. قم. انتشارات معارف.

Amr, SS. Tbakhi A. (2007). Ibn al-Nafis: discoverer of the pulmonary circulation. Ann Saudi Med; 27(5):385-7.

Ayman, O. Soubani, M.D, Faroque, A. Khan, M.B. (1995). The discovery of the pulmonary circulation revisited. Annals of Saudi Medicine, 15(2): 45

Bittar, E.E. (1955). A study of Ibn Nafis. Bull Hist Med 29: 352–368.

Buchs, M. (1995). History of a discovery: Ibn al-Nafās and the lung circulation. Med Secoli;7(1):95-108

Coppola, E.D. (1957). The discovery of the pulmonary circulation: A new approach. Bull Hist Med; 31:44-77.

Dabbagh, S.A. (1978). Ibn Al-Nafis and the pulmonary circulation. Lancet; 1:1148.

Forrester, J. (1978). Ibn-Al-Nafis and the pulmonary circulation. Lancet. 10;1(8076):1269

Harvey, W. (1989). The Works of William Harvey, translated by Willis R. Philadelphia, PA: Univ. of Pennsylvania Press: 110.

Ibn-Nafis. (2004). Al-Mujaz Fi-Tibb. Al-Ezbawy A, editor. 4th ed. Cairo: Islamic Heritage Revival Committee, Supreme Council for Islamic Affairs, Ministry of Endowments.

Ibn-Nafis. (1988). Kitab Sharh Tashreeh Al-Qanun. Qattaya S, editor. Cairo: The supreme Council for Culture and the Egyptian Book Burea; 293, 386 –390.

Ibn-Nafis. (1991). Sharh Fusul Apocrat. Ziedan Y, Abdel-Qadir M, editors. Cairo: AL Dar AL-Masreyya AL Lubnaneyyah.

Ibn-Nafis. (2000). AL-Shamil Fi AL-Sinaa AL-Tibbiyyah. Ziedan Y, editor. Abu Dhabi (UAE): AL-Mujammaa AL-Thaaqfi, 1 (2): 14-17.

John, B. (2008). Ibn al-Nafis, the pulmonary circulation, and the Islamic Golden Age. J Appl Physiol 105: 1877–1880.

Kahya, E. (1995). Ibn al-Nafīs and his work, Kitāb Mūjiz al-Qānūn. Stud Hist Med Sci;9(3-4):89-94

Keys, T.E., Wakim, K.G. (1953). Contributions of the Arabs to medicine. Proceedings of the staff meet. Mayo Clinic; 28:423-37.

Khulusi, S.A. (1978). Who discovered the circulation of the blood? Br Med J. 13;1(6122):1279

Loukas, M., Lam, R., Tubbs, R.S., Shoja, M.M. (2008). Apaydin N. Ibn al-Nafis (1210-1288): the first description of the pulmonary circulation. Am Surg.;74(5):440-2

Masic, I., Dilic, M., Solakovic, E., Rustempasic, N., Ridjanovic,Z. (2008). Why historians of medicine called Ibn al-Nafis second Avicenna?Med Arh;62(4):244-9

Mettler, C.C. (1947). History of Medicine. Philadelphia, PA, USA. The Blakiston Co: 113-128.

O’Malley, C.D. (1953). Michael Servetus. Philadelphia, PA: American Philosophical

Society: 110

Omar, M. (2009). 400 years before Harvey's observation, Ibn Al-Nafis, a Syrian Arab physician correctly described the pulmonary circulation. Cardiovascular J Afr; 20(5):299

Qatayyah, S. (1984). The Arabic Physician Ibn Nafis (in Arabic). 1st Ed. Beirut: Arabic Corporation for Studies and Publication:37-43.

Verma, R.L. (1969). Ibn-an-Nafis: pioneer in modern system of medicine. Al-Arabi; 8(6):16-20

Zahoor, A. (2012). Ibn al-Nafis Damaishqi. Available from: URL: http://www.unhas.ac.id/rhiza/saintis/Nafis.html. access in 2012.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v5i15.5324

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.