ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان

مجتبی هادی‌زاده, سیداحمد بابایی چگینی

چکیده


15

زمینه و هدف: نظام سلامت از خرده نظام‌های مهم در نظام کلان اجتماعی به شمار می‌رود که وظیفه ساماندهی وضعیت ‌سلامت انسان‌ها را بر عهده دارد. نواقص و مشکلات فراوان نظام سلامت رایج در جهان، مجامع علمی را به یافتن یک نظام سلامت نوین واداشته است. در این ‌بین تمدن نوین اسلامی با نظام سلامت مختص خود می‌تواند یکی از ارائه‌دهندگان نظام سلامت نوین باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه بر پایه نظریه‌پردازی علمی تعریف و به صورت توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس منابع معتبر و مراجعه به كتب معرفتی و توحیدی و مقالات حوزه نظام سلامت، با استفاده از نظرات اندیشمندان و صاحب‌نظران انجام گردیده است.

یافته‌ها: نظام سلامت در تمدن‌های بشری از نظر شناخت‌شناسی به دو نوع مبتنی بر اصالت تجربه و اصالت عقل تقسیم‌بندی می‌شوند. در ادامه با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ویژگی‌های مطلوب و آسیب‌های نظام سلامت مبتنی بر اصالت تجربه ونظام سلامت مبتنی بر اصالت عقل مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد هنوز تعریف مطلوب از سلامت بر اساس شناخت‌شناسی اسلامی ارائه نگردیده است. ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی شامل فلسفه، فقه و میراث اسلامی، استفاده از فناوری و یافته‌های نظام سلامت موجود و ایجاد اسناد تجربی بر اساس گزاره‌های عقلی و تعبدی است.


کلید واژه‌ها


شناخت‌شناسی نظام سلامت؛ نظام سلامت نوین اسلامی؛ مدل اسلامی نظام سلامت

تمام متن:

PDF

7

مراجع


Mosavi Khomeini R. Sahifeh Noor. Tehran: International Affairs Department the Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works; 1386. Vol.1 p.273. [Persian]

Outbreak Notice: Statements during a Friday Meeting of the Imams of Namibia, Mozambique, South Africa and Lesotho. Web Site. Tehran: Khamenei.ir; 1990. Available at: Http://www.Farsi.Khamenei.Ir/ Speech-Content?Id=2269. Updated February 21, 1990. Accessed November 8, 2019.

Firuzabadi M. Alghamus Almohit. Beirut: Dar al-Kotob al-Alamiah Publication; 1415 Ah. Vol.4 p.85-155. [Arabic]

Afzali Ardakani M, Haeri M, Fakhlaei M, Arasta MT. The Concept of the System and Its Application in Jurisprudence and Principles. J Islamic Studies 1391; 44(88): 125-150.

Farahidi KH. Al-Ein. Qom: Nashr Hejrat. Publication; 1409 Ah. Vol.7 p.266. [Arabic]

Ragheb Esfehani H. Trajomeh va Tahghigh Mofradat Alfaz Quran. Tehran: Mortazavi Publication; 1374. Vol.2 p.250. [Persian]

Askari H. Al-Forogh fi al-Loghah. Beirut: Dar al-Afagh al-Jadidah Publication; 1400 Ah. p.103. [Arabic]

World Health Organization. Constitution of the World Health Organization - Basic Documents. 45th ed. Supplement. New York: World Health Organization; 2006. Available at: https://www.who.int/ governance/eb/who_constitution_en.pdf.

Ministry of Health and Medical Education Universal. Scientific Health Map. Islamic Republic of Iran Ministry of Health & Medical EducationInternational Affairs Department. Tehran: 2011. Available at: Http://www.Behdasht.Gov.Ir/Uploads/1_101_S&T%20Map-20%20PP-Final%20%20_89_10_14_.Pdf.

Khosropanah AH. Masael Jaded Kalami va Falsafeh Din. Qom: Al-Mustafa International Publication Center Publication; 1393. Vol.3, p 107, 315; Vol.11 p.195. [Persian].

Aram A. Islam va Donyavigari "Secularism" Translated by Alatas M. Tehran: Islamic Studies Organization of Tehran University Publication; 1374. p.153. [Persian]

Rashad A. Theory of Religional Science. J Qabasat 1393; 19(74): 5-20. [Persian]

Mirbagheri SM. The Culture of Excellence Conflicts with Development. J Baztab Andisheh 1386; 11(87): 14-18.

Javadi Amoli A. Manzelate Aghl dar Hendese Marefat Din. Qom: Asra. Publication: 1389. p.81-87 [Persian].

Mesbah Yazdi M. Rabete Elm va Din. Qom: Imam Khomeini Organization; 1393. p.208. [Persian]

Khosropanah A. Hekmi-Ejtehadi Pattern of Humanities. Sophia Perennis (Quarterly) 1390; 8(19): 29-66.

Dehkhoda A. Loghatnameh. Tehran: Nashr Rozaneh; 1373. Vol.14 p.20222. [Persian]

Moeini J. An Introduction to Modernity and Modernism. Ketab Mah Oloom Ejtemaei J (Quarterly) 1379; 7(34,35): 16-17. [Persian]

Outbreak Notice: Sermons on Friday Prayer in Tehran. Available at: Http://www.Farsi.Khamenei.Ir/ Speech-Content?Id=18923. Updated February 3, 2012. Accessed November 8, 2019.

Outbreak Notice: Statements at the Meeting of the Staff Members of the Anniversary of Imam Khomeini's Anniversary. Available at: Http://www.Farsi.Khamenei.Ir/ Speech-Content?Id=3294. Updated May 31, 2005. Accessed November 8, 2019.

Zobeidi M. Taj Alarus Men Javaher Alghamus. Beirut: Dar al-Fekr; 1414. Vol.12 p.374.

Mesbah Yazdi M. Amoozesh Falsafeh. Qom: Imam Khomeini Organization; 1394. Vol.1 p.149-151. [Persian]

Mesbah Yazdi M. Amoozesh Aghayed. Tehran: Chap va Nashr Beinolmelal; 1386. [Persian]

Ibn Jozi A. Laght Almanafe fi Elm al-Teb. Cairo: Dar al-Kotob va al-Vethagh al-Ghomiah, Research Center of al-Torath; 2010. p.67. [Arabic]

Ghazban SJ. Oyon Alanba fi Tabaghat Alateba Translated by Ibn Abi Alsabi’eh A. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 1386. p.75-77. [Persian]

Soioti A. Al-Manhal al-Sava Va al-Manhal al-Rava fi al-Teb al-Nabavi. Tehran: Tehran University of Medical Siences; 1387. p.24. [Persian]

Mahdavi Y. Shenakht Ravesh Oloom ya Falsafeh Elm. Translated by Challaye F. Tehran: Tehran University; 1346. p. 108. [Persian]

Tabatabaei MH, Motahari M. Osul falsafeh va raveshe realism. Tehran: Sadra; 1364; Vol.2 p.100-215. [Persian]

Nedaei H. Scientific certainty in doctorin of experience originality (Imperialism). Mesbah (Quarterly) 1386; 1(2): 1-14.

Akavi R. Al-Mojaz fi Tarikh al-Teb end al-Arab. Beirut: Dar al-Manahel; 2000. [Arabic]

Mostafavi Kashani SJ. Daroo, Masale Pezeshki Qarn. Tehran: Keyhan Organization; 1367. p.19-156. [Persian]

Engel G. The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine. Sciences 1977; 196(4286): 139-136.

Saad M, Medeiros RD, Mosini AC. Are We Ready for a True Biopsychosocial-Spiritual Model? The Many Meanings of "Spiritual". Medicines J 2017; 4(4): 79.

Waggoner J, Carline JD, Durning SJ. Is There a Consensus on Consensus Methodology? Descriptions and Recommendations for Future Consensus Research. Academic Medicine 2016; 91(5): 663-668.

Mostafavi Kashani SJ. Majmoe Asar. Tehran: Nashr Shahr Organization; 1382. Vol.1 p.83-85. [Persian]

Karimian Z, Kojori J, Thagheb MM. An Analysis of the Evidence-Based Medicine Realm Based on Two Factors the Nature of Science and Decision Making. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 1394; 6(2): 69-75.

World Health Organization. WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023. 2013. Available at: Http://www.Who.Int/Medicines/Publications/Traditional/Trm_Strategy14_23/En/. Cited November 8, 2019.

U.S. Department of Health & Human Services. The Effect of Health Care Cost Growth on the U.S. Economy. 2007. Available at: Https://www.Aspe.Hhs.Gov/Pdf-Report/Effect-Health-Care-Cost-Growth-Us-Economy. Cited November 8, 2019.

Abbasi M, Azizi F, Shamsi Gooshki E, Naserirad M, Akbari Lakeh M. Conceptual Definition and Operationalization of Spiritual Health: A Methodological Study. J Medical Ethics 2012; 6(2): 11-44.

World Health Organization. Monitoring Health for the Sdgs. 2018. Available at: Https://www.Who.Int/ Gho/Publications/World_Health_Statistics/2018/En/. Cited November 8, 2019.

Ventura L. Poorest Countries in the World. Global Finance Magazine. 2019. Available at: Https://www. Gfmag.Com/Global-Data/Economic-Data/The-Poorest-Countries-In-The-World. Cited November 8, 2019.

Makary MA, Daniel M. Medical Error the Third Leading Cause of Death in the US. British Medical J 2016; 3(353): 21-39.

Al-Ahmad J. Gharbzadegi. Qom: Nashr Khoram; 1385. p.150-165. [Persian]

World Health Organization. Combat Antimicrobial Resistance. World Health Day. World Health Day. 2011. Available at: Http://www.Who.Int/World-Health-Day/2011/Whd201_Fs_En.Pdf?Ua=1. Cited November 8, 2019.

Stahel PF, Vanderheiden TF, Kim FJ. Why Do Surgeons Continue To Perform Unnecessary Surgery. J Patient Safety in Surgery 2016; 11(1): 122-128.

Campbell EM, Sittig DF, Guappone KP, Dykstra RH, Ash JS. (2007). Overdependence on Technology: an Unintended Adverse Consequence of Computerized Provider Order Entry. 2007 Annual Symposium Proceedings. AMIA Symposium; 2007. p.94-98. Available at: Https://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pmc/ Issues/177326/.

Outbreak Notice: Iran Unable to Get Lifesaving Drugs Due To International Sanctions. Available at: Https://Www.Theguardian.Com/World/2013/Jan/13/Iran-Lifesaving-Drugs-International-Sanctions. Updated Jan 13, 2013. Accessed November 8, 2019.

Mayne ST, Risch HA, Dubrow R And Etc. Carbonated Soft Drink Consumption And Risk Of Esophageal Adenocarcinoma. J The National Cancer Institute 2006; 98(1,4): 72-75.

Kazem SM. Tabaghat Alateba Va Alhokama. Translated by Ibn Jaljal S. Tehran: Tehran University; 1349. p.55. [Persian]

Velayati A. Islamic Culture and Civilization. Qom: Daftar Nashr Maaef; 1386. p.30-145. [Persian]

Ibn Sina A. Resale Nafs. Hamedan: University of Boali Sina; 1384. p.5 [Persian]

Mozafar M. Almatiq. Qom: Seminary of Qom Management Center; 1436. p.319. [Arabic]

World Health Organization. Traditional Medicine. Fifty-Sixth World Health Assembly. 2003. Available at: Http://www.Apps.Who.Int/Gb/Archive/Pdf_Files/ Wha56/Ea5618.Pdf. Cited November 8, 2019.

Najm Abadi M. The History of Medicine in Iran. Tehran: Tehran University; 1379. Vol.1 p.32. [Persian]

Arzani M. Mizan al-Teb. Qom: Sama Cultural Organization; 1380. [Persian]

Rezaei Zadeh H. The Status of Traditional Medicine in Some Eastern Countries. Paper Presented At: National Festival Exhibition in Herbal Natural Products & Traditional Medicine. 2014. Available at: Https://www.Medplant.Ir/Wp-Content/Cache/All/1912 8/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA% DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D 8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8 %B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8% B1%D9%82%DB%8C/Index.Html. Accessed November 8, 2019.

Li WF, Jiang JG, Chen J. On the Modernization of Traditional Chinese Medicine. Archives of Medical Research 2008; 39(2): 246-251.

Aghili SM. Kholasah al-Hekmah. Qom: Esmaeilian; 1385. Vol.1 p.22. [Persian]

Ibn Babevaih M. Man La Yahzoroho al-Faghih. Qom: Daftar Entesharateeslami Affiliated with Society of Seminary Teachers of Qom; 1413. Vol.1 p.126. [Arabic]

Nazem E. Medicine and the Philosophy of the Natural Sciences. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 1387. p.74. [Persian]

Araki M. Nazarieh Shenakht. Qom: Nashre Maaref; 1393. p.193-199. [Persian]

Center of the Islamic Iranian Model of Progress. Document of the Islamic Iranian Model of Progress. 2018. Available at: Http://www.Olgou.Ir/Images/ The_Islamic-Iranian_Model_Of_Progress.Pdf. Cited November 8, 2019.

Asem Hoseini GH. Health System in Islam. J Quran & Sciences 1388; 3(5): 113-144.

Ministry of Science Research and Technology. Phd Curriculum in Medical Jurisprudence. 2012.

Ibn Sina A Tabieiat Daneshnameh al-Aeieh. Hamedan: University of Boali Sina; 1383. p.145. [Persian]

World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Basic Documents. 48th Ed. 2016. Available at: Http://www.Apps.Who.Int/Gb/ Bd. Cited November 8, 2019.
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v11i38.26138

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.