مقایسه تطبیقی قوانین دستمزد و جرائم پزشکی در قانون‌نامه حمورابی و متون اوستایی

مهرناز بهروزی, بهرخ جمالی

چکیده


121

ترس از بیماری و میل به حیات جاویدان یکی از دغدغه‌های بشر از گذشته تاکنون بوده است. نیاز همه اقشار جامعه و فرمانروایان به خدمات پزشکان موجب شده از کهن‌ترین دوره‌های تاریخی حرفه پزشکی مورد توجه حاکمان قرار گیرد و همواره قوانینی جهت حفظ حقوق بیماران و پزشکان تدوین شود. آثار بر جای‌مانده از دو تمدن کهن و همجوار بین‌النهرین و ایران بیانگر پیشینه و قانونمندی حرفه پزشکی در این منطقه است. تمرکز اصلی این پژوهش بر این نکته است که دستمزدها و جرائم پزشکی در قانون‌نامه حمورابی و متون اوستایی چه تفاوت‌ها و تشابهاتی دارند. حمورابی شاه بابل، با وضع برخی قوانین مانند حق معالجه که از آن به عنوان کهن‌ترین تعرفه پزشکی یاد می‌شود، منزلت پزشکان را بالا برد و در مورد خطاهای پزشکی مجازات‌هایی را تعیین کرد که از جزای نقدی تا قطع عضو وحتی مرگ پزشک را شامل می‌شد. در ایران باستان پزشکی بر بنیان آموزه‌های زرتشتی و با تأکید بر اخلاق‌مداری قرار داشت. متون اوستایی به دستمزدها و مجازات‌های تعیین‌شده در مورد خطاهای پزشکی اشاره دارند که بر اساس آن، بیشتر مجازات‌ها با جزای نقدی همراه بوده‌اند. پژوهش انجام‌شده به روش کتابخانه‌ای حاکی از آن است که پزشکان در هر دو تمدن از حقوق و جایگاه اجتماعی برخوردار بودند و به هنگام خطاهای پزشکی برابر قانون مجازات می‌شدند. قوانین حمورابی در بحث مجازات‌ها از شدت عمل بیشتری برخوردار بودند. قوانین پزشکی در ایران باستان بیشتر بر اصول اخلاقی استوار بود. بررسی پیشینه قوانین پزشکی در تمدن‌های باستان می‌تواند تأکیدی بر لزوم و اهمیت قانونمندی و پیروی از اصول اخلاقی در این حرفه به شمار آید.


موضوع


قانون‌نامه حمورابی؛ متون اوستایی؛ پزشکی؛ قوانین؛ دستمزد؛ جرائم

تمام متن:

PDF

16

مراجع


Behzadi R. Ancient Tribes in Caucasus, Transcaucasia and Mesopotamia. Tehran: Elmi; 2012. p.405-406.

Behmanesh A. History of Ancient Nations of Western Asia. 6th ed. Tehran: Tehran University Press; 2006. p.115.

Elgood C. Medical History of Iran and Lands of Eastern Empire. Translated by Faraqani B. Tehran: Amir Kabir; 1978. p.19-20, 24, 28, 36.

Black J. Anthony Green, Dictionary of Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. Translated by Matin P. 3rd ed. Tehran: Amir Kabir; 2013. p.116-207.

Majidzadeh Y. History of Mesopotamian Civilization. 2nd ed. Tehran: Markz Nashr-e Daneshgahi; 2013. p.49.

Geller Markham J. Ancient Babylonian Medicine Theory and practice. United Kingdom: Wiley-Blackwell, A John Wiley & sons, Ltd, Publication; 2010. p.56, 58, 60-61.

Rux G. History of Ancient Iraq. Translated by Alizadeh Tabatabaei A. Tehran: Institute of Human Sciences and Cultural Studies; 2011. Vol.1 p.199, 381.

Oppenbeim AL. Ancient Mesopotamia Portrait of a dead Civilization. London: The University of Chicago Press; 1977. p.294.

Renan C. Cambridge History of Science. Translated by Afshar H. 8th ed. Tehran: Markaz; 2015. p.47.

Sarton G. History of Science. Translated by Aram A. Tehran: Amir Kabir; 1978. p.93.

Hayati A. An Outline of History of Law. Tehran: Jahad-e Daneshgahi; 2009. Vol.1 p.24.

Badamchi H. Code of Hammurabi. Tehran: Negah-e Moaser; 2013. p.6.

Najafi Abrand Abadi AH, Badamchi H. History of Criminal Law in Mesopotamia. Tehran: Samt; 2004. Vol.1 p.132.

Cramer S. Sumerian Slates. Translated by Rasaei D. 3rd ed. Tehran: Elmi va Farhangi; 2006. p.43.

Levin J. Hammurabi. Translated by Alizadeh R. Tehran: Qoqnus; 2011. p.98.

Meek T.J, The Law Code of Hammurabi,Tehran:Iranian Cultural Heritage Organization;1993.pp.19.65.66

Pirnia H. Ancient Persia. Tehran: Donyaye Ketab; 1992. Vol.1 p.120.

Soleimani B, Rezaei Rad AH. Roots of the Law of Retribution in the Laws of Ancient Persia. Journal of Jurisprudence and History of Civilization of Islamic Nations 2013; 36: 33-50.

Sheira E. Babylonian Slates. Translated by Hekmat AA. 3rd ed. Tehran: Elmi va Farhangi; 2007. p.225-226.

Halwani T, Takrouri M. Medical Laws and ethics of Babylon as read in Hammurabi’s Code. Beirut: (History) the Internal Journal of Law. Health Care and Ethics 2006; 4(2): 1-8.

Reed J. Mesopotamia (Culture and Civilization of Ancient World). Translated by Basir A. Tehran: Amir Kabir; 2007. p.125.

Shirazi R. Formation and Dynamicity of a Complicated Scoeity in the Age of Bronz in Sistan: Shahr-e Sukhteh, Comprehensive Hisotry of Iran. Tehran: Center for Great Islamic Encyclopedia; 2014. Vol.1 p.190.

Qarashi A. Book of Iran (A New Vision of History and Name of Iran). 3rd ed. Tehran: Heram; 2010. p.81.

Shakki M. Law in Ancient Persia, Comprehensive History of Iran. Tehran: Center for Great Islamic Encyclopedia; 2014. Vol.3 p.71-72.

Khodadoost F, Hosseini SK, Mohajel Shaja MA. Medical Ethics and Its Importance in Ancient Persia and Islam. Journal of Ethics and Medical History 2010; 3(5): 11-18.

Cantera A. Medical Fees and Compositional Principles in the Avestan Videvdad. Oman: Name-ye Irane Bastan, University of Salaman; 2004. p.6-7.

Najmabadi M. History of Iranian Medicine. Tehran: Honarbakhsh; 1962. Vol.1 p.305, 314.

Sajjadi S. Medical History and Its Evolutions in Iranian World. Tehran: Center for Great Islamic Encyclopedia; 2014. p.34.

Herodotus. History of Herodotus. Translated by Thaqebfar M. Tehran: Asatir; 2010. Vol.1 p.71.

Doostkhah J. Avesta (Oldest Songs of Iran). 17th ed. Tehran: Morvarid; 2013. Vol.1 p.16; Vol.2 p.736-737.

Makenzi D. Small Dictionary of Pahlavi Language. Translated by Mir Fakhraei M. 6th ed. Tehran: Institute of Human Sciences and Cultural Studies; 2015. p.53, 58, 304.

Alam H. Meidcine. Encyclopedia of Islamic World. Edited by Haddad Adel GA. Tehran: Foundation of Islamic Encyclopedia; 2000. Vol.5 p.605.

Saburi NB. Medicine according to Third Book of Dinkard. Tehran: Center for Great Islamic Encyclopedia; 2011. p.13.

Azami S. Cheraghali. History of Medicine in Iran, Festschrift of Parviz Natel Khanlar. Edited by Afshar I. Tehran: Tus; 1997. p.463.

Ardavirafnameh. Ardavirafnameh. Edited by Afifi R. 3rd ed. Tehran: Tus; 2012. p.50.

Damester J. Collection of Zoroastrian Laws. Translated by Javan M. Tehran: Rangin; 1963. p.15.

Geiger WB, Wiley AJ. Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Time with an Introduction on the Avesta Religion. London: Henry Frowde, Amen Corner, E.C; 1885. Vol.1 p.220.221.
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v10i35.25484

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.