روش‌های جراحی و درمان‌های یداوی بیماری‌های رحمی زنان از منظر اطبای اسلامی (از قرن سوم تا نهم قمری)

زینب احمدوند, اصغر منتظرالقائم, مسعود کثیری, فاطمه علیان

چکیده


33

زمینه و هدف: در این پژوهش نظرات و ابتکارات پزشکان مسلمان در طی قرون سوم تا نهم قمری، در مورد روش‌های جراحی و درمان بیماری‌های رحمی زنان مورد بررسی قرار گرفته است تا با نگاه اجمالی به پیشینه نقش جراحی در توسعه دانش پزشکی مسلمانان به شناخت برخی بیماری‌های رحمی رایج زنان و ناباروری و راه‌های درمان آن از منظر اطبای اسلامی پرداخته شود.

مواد و روش‌ها: روش انجام این پژوهش بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی نسخ و کتب پزشکی قدیم بوده است تا به شکل مطالعه مروری و توصیفی به بررسی آرا و نظرات اطبای اسلامی و روش‌های جراحی بیماری‌های رحمی زنان از منظر آنان بپردازد.

ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانتداری در ارائه گزارش و انتشار مطالب رعایت گردید.

یافته‌ها: این پژوهش نشان می‌دهد که پزشکان مسلمان علاوه بر تجویز روش‌های دارویی جهت درمان بیماری‌های رحمی زنان و دیگر بیماری‌ها، از روش‌های جراحی و یداوی نیز مانند قطع‌کردن، شکافتن، رگ‌زدن (فصد)، حجامت و سوزاندن برای علاج بیماری‌های رحمی زنان استفاده می‌کرده‌اند.

نتیجه‌گیری: نوآوری و خلاقیت روش‌های درمانی پزشکان مسلمان برای درمان بیماری‌های رحمی زنان در دوره مورد بحث و به خصوص نقش جراحی در درمان آن‌ها، نشان دهد پزشکان مسلمان با تشریح و بررسی کامل بیماری‌های زنان راه‌های درمانی مناسب و مفید برای رفع این بیماری‌ها ارائه نموده و در مواقع لزوم از جراحی، به گونه‌ای که کم‌ترین عارضه را برای بیمار داشته باشد، استفاده می‌کردند.


کلید واژه‌ها


تمدن اسلامی؛ پزشکان مسلمان؛ جراحی زنان؛ بیماری رحمی

تمام متن:

PDF

22

مراجع


Holy Quran.

Avicenna. Al-Qanoun fi Teb. Translated by Sharafkandi A. Tehran: Soroush Publishing; 1988. Vol.3 p.364-365, 373, 375, 381, 395. [Persian]

Ibn-e Jazla Baghdad. Taghvim al-Bodan fi Tadbir al-Ansan. Translated by Hakim Mohammad Ashraf ibn Shamsuddin Mohammad Tabib. Tehran: Institute of Medical History, Islamic Medicine and Supplement of Iran University of Medical Sciences; 2003. p.81-82. [Persian]

Ibn-ul-Zahr AM. Althyasir fi al-Madawah and al-Tajbir. Corrected by Al-Khurri M. Damascus: Dar al-Fekr; 1982. Vol.2 p.313. [Persian]

Akhawayni. Hedayat al Motaallemin fi Teb. Edited by Matini J. Mashhad: Mashhad University Press; 1992. p.518, 533-534, 495. [Persian]

Adib Abbas. Midwifery and Diseases of Women. Isfahan: Institute for the Development of Culture and Studies; 1987. p.680, 686. [Persian]

Elgood CL. Medicine in Safavid period. Translated by Javidan M. Tehran: Tehran University Publication; 1978. p.204, 241-242, 254-255. [Persian]

Baghdadi A. Al-Mukhtarat fi Tha'b. Hyderabad: Daerat en Encyclopedia of Islam; 1943. Vol.4 p.47. [Persian]

Boyu S. Infertility and Prohibition of Fertility in Iranian Medicine. Qom: Ismaili Institution; 2010. p.101-102, 95, 97. [Persian]

A Group of Writers. Baharestan Message (Quarterly of Documents, Press and Texts). Tehran: Museum Library and Documents Center of the Islamic Consultative Assembly; 2011. p.265, 268-270. [Persian]

Razi AM. Al-Hawi fi al-Tib. Hyderabad al-Duncan al-Yandar: The Encyclopedia of Encyclopedias; 1960. Vol.9 p.3, 21, 94, 96. [Persian]

Raban Tabari A. Ferdoso al-Hkmh. Research and Isolated as Translated by Monzavi M. 1st ed. Tehran: Publication Chooghan; 2012. [Persian]

Zarrinbuk AH. Islamic Literature. Tehran: Amir Kabir; 2005. p.25. [Persian]

Zahravi A. Al-Tasrif Lehman azaz an talif. Translated by Aram A, Mhqeq M. Tehran: Tehran University Publishing Institute of Islamic Studies; 1993. P38, .49-50, 146-147. [Persian]

Shah Erzani MA. Mizan al-Tab. Corrected by Nusiri H. Qom: Sama Cultural Institute; 2001. p.150, 152. [Persian]

Shams Arajkani MR, Zolfaghari B. A Review of the History and Foundations of Traditional Medicine of Islam and Iran. Tehran: Malaek Publication; 2008. p.58. [Persian]

Shirazi M. Kfayeh Mansouri. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2003. p.459, 483. [Persian]

Tabari AJM. Tarikh Alam al-Mulum and al-Muluk. Research by Ebrahim A. Beirut: Dar al-Rahat; 2008. p.272, 329. [Persian]

Gharekhani P, Sadatyan A. Women's Diseases. Tehran: Future Developers and City Waters; 2011. p.80. [Persian]

‏20. Ghomari Bukhari H. Al-Tunvir. Corrected by Esfahani MM. Tehran: University of Medical Sciences Iran; 2008. p.59. [Persian]

Majlisi MB. Bahar al-Hanwar. Beirut: Al-Wafa Institute; 2008. p.220. [Persian]

Magnus Ahvazi A. Kamel al-Sanaeh al-Tabieh. Research Institute of Natural Medicine. Qom: Jalal al-Din Publication; 2008. [Persian]

Mohghg M. Collection of Texts and Papers on Medical History and Ethics in Islam and Iran. Tehran: Cultural Heritage Society; 2008. p.156. [Persian]

Mostafavi J, Pakdaman A. Comparison between Iranian traditional medicines with modern medicine. Tehran: Tehran University Press; 1979. p.85, 66. [Persian]

Ismaili Z. Gynecologist and obstetrician. Isfahan: Kaveh; 2008.

Najmabadi M. The history of medicine in Iran after Islam. Tehran: Tehran University Press; 1996. Vol.2 p.28, 225, 267. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v11i38.23867

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.