تدابیر سردرد مشارکتی معده در مکتب طب سنتی ایران و بررسی شواهد مرتبط در طب رایج

مجید سلطانپور غریبدوستی, سیامک افشین مجد, علی دواتی, الهام عمارتکار

چکیده


53

زمینه و هدف: سردرد شیوع بالایی دارد. مکتب طب سنتی ایران، گنجینه ارزشمندی از دانش و تجربیات دانشمندان کشورمان می‌باشد و حاوی راه‌کارهای ارزشمندی در حوزه اصلاح سبک زندگی جهت درمان بیماری‌ها به نام علم تدابیر است. هدف مطالعه شناسایی تدابیر سردرد مشارکتی معده، از انواع سردردهای مطرح‌شده در کتب حکما می‌باشد.

مواد و روش‌ها: تحقیق به صورت کتابخانه‌ای انجام گرفته و با بررسی کتب معتبر مکتب طب ایرانی و نیز بررسی مقالات پزشکی و کتب معتبر مرتبط طب رایج، یافته‌ها گزارش شده‌اند.

یافته‌ها: تدابیر سردرد مشارکتی معده در طب ایرانی در شش سرفصل اصلی شامل هوا، خوردن و آشامیدن، حرکت و سکون، خواب و بیداری، احتباس و استفراغ، رویکردهای روانی عنوان شدند و با یافته‌های طب رایج مقایسه گردیدند.

نتیجه‌گیری: تدابیر سردرد مشارکتی معده در مکتب ایرانی به نحوی مورد تأیید علم روز پزشکی نیز می‌باشد و استفاده از این تدابیر می‌تواند در پیشگیری، درمان یا کاهش تعداد حملات سردرد، کاهش طول مدت سردرد، کاهش شدت سردرد، افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سردرد مفید باشد و در نهایت باعث کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم انواع سردردهای اولیه گردد.


تمام متن:

PDF

95

مراجع


Qi Z, Kelley E. The WHO traditional medicine strategy 2014-2023: A perspective. Science 2014; 346(6216): S5-S6.

Ghaffari F, Naseri M, Khodadoust M. Traditional Iranian Medicine and the need for its revival and development. Teb Va Tazkieh 2010; 19(3): 63-71.

Steiner TJ, Birbeck GL, Jensen RH, Katsarava Z, Stovner LJ, Martelletti P. Headache disorders are third cause of disability worldwide. J Headache Pain 2015; 16(1): 58.

Peng KP, Wang SJ. Epidemiology of headache disorders in the Asia-pacific region. Headache 2014; 54(4): 610-618.

Robbins MS, Lipton RB. The epidemiology of primary headache disorders. Semin Neurol 2010; 30(2): 107-119.

Daroff RB, Jankovic J, Mazziotta JC, Pomeroy SL. Bradley's Neurology in Clinical Practice E-Book. 7th ed. Elsevier; 2015. Vol.2.

Mohammadtaheri F, Gheysari R, Akhlaghdoost M. The effectiveness of oral peppermint extract on migraine. Anesthesiology and Pain 2017; 7(2): 1-12.

Avicenna. The canon of medicine (Al-Qanon fi al-Tibb). Beirut: Dar Ihyaa al-Turaath al-Arabi Institute; 2005. Vol.1 p.112, 142, 155, 230, 234, 243, 306-307; Vol.2 p.214-215, 226, 230-231, 234, 246; Vol.3 p.107, 143. [Arabic]

Araj Khodaei M, Ghaffari F, Emadi F, Emaratkar E, Alijaniha F, Noorbala AA, et al. Healthy lifestyle in Prevention and Treatment of Depression from the View of Iranian Traditional Medicine. Medical History Journal 2017; 9(30): 169-192.

Darvish-Mofrad-Kashani Z, Zafarghandi N, Raisi F, Aliasl J, Mokaberinejad R, Emaratkar E, et al. A review of sexual health opinion from the perspective of iranian traditional medicine. Medical History Journal 2016; 8(27): 73-90.

Iskandar AZ, Rhazes’ K. Al-Murshid aw al-Fusül (The Guide or Aphorisms), with Texts Selected from his Medical Writings. Revue de l’Institut des Manuscrits Arabes 1416; 7(1): 93.

Heravi M. Bahr al-Jawaher. Qom: Jalaluddin Publications; 2008. p.125. [Arabic]

Azdi A. Ketab al-Ma. Tehran: Iran University of. Medical Sciences, Institute of history of Medicine studies and Islamic medicine; 2008. Vol.2 p.759. [Persian]

Cheshti MA. Exir-e Azam (Azam’s Elixir). Tehran: Iran University of Medical Science, Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2007. Vol.1 p.28-29, 39, 60-61; Vol.3 p.297. [Persian]

Kermani N. Sharh al-Asbab & al-Alamat [Eaxplanation of Etiologies And Symptoms]. Qom: Institue of Revival of Innate Medicine, Jalal-al-Din Publication; 2008. Vol.1 p.7-53. [Arabic]

Ahmadbegi S, Jafarian A, Aliasl J, Vaezi S. Review of Gastric Shared Epilepsy in Iranian Traditional Medicine. Medical History Journal 2014; 6(19): 139-152.

Fazljou SMB, Keshavarz M, Togha M. Participatory Gastric Headache in the Iranian Traditional Medicine. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2011; 1(4): 383-290.

Fazljou SM, Togha M, Ghabili K, Alizadeh M, Keshavarz M. In commemorating one thousandth anniversary of the Avicenna's Canon of Medicine: gastric headache, a forgotten clinical entity from the medieval Persia. Acta Med Iran 2013; 51(5): 279-283.

Arzani MA. Teb-e-Akbari [Akbari's Medicine]. Edited by Ehya Teb e Tabiee O. Tehran: Jalaleddin Press; 2008. Vol.1 p.19, 78, 95, 339, 406, 495, 548, 553; Vol.2 p.737. [Persian]

Aghili SMH. Moalejat-e Aghili. Tehran: Institute of Meical History, Islamic Medicine and Complementary Medicine; 2008. p.39, 63-64, 76. [Persian]

Naseri M, Rezazadeh H, Chupani Anushirvani MR. Morory Bar Kolyat Teb Sonati. Tehran: Traditional Medicine Publication; 2011. p.61-78. [Persian]

Headache Classification Committee of the International Headache Society. The international classification of headache disorders, (beta version). Cephalalgia 2013; 33(9): 629-808.

Cioffi I, Farella M, Chiodini P, Ammendola L, Capuozzo R, Klain C, et al. Effect of weather on temporal pain patterns in patients with temporomandibular disorders and migraine. Journal of Oral Rehabilitation 2017; 44(5): 333-339.

Bennett MH, French C, Schnabel A, Wasiak J, Kranke P, Weibel S. Normobaric and hyperbaric oxygen therapy for the treatment and prevention of migraine and cluster headache. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2015; 12: Cd005219.

Bolay H, Rapoport A. Does low atmospheric pressure independently trigger migraine? Headache 2011; 51(9): 1426-1430.

Prince PB, Rapoport AM, Sheftell FD, Tepper SJ, Bigal ME. The effect of weather on headache. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2004; 44(6): 596-602.

Mukamal KJ, Wellenius GA, Suh HH, Mittleman MA. Weather and air pollution as triggers of severe headaches. Neurology 2009; 72(10): 922-927.

Cooke L, Rose M, Becker W. Chinook winds and migraine headache. Neurology 2000; 54(2): 302-307.

Brewerton TD, George MS. A study of the seasonal variation of migraine. Headache: The Journal of Head and Face Pain 1990; 30(8): 511-513.

Momen Tonekaboni SM. Tohfatol-Momenin (Tohfehe-Hakim Momen). Qom: Noore Vahy; 2011. [Persian]

Rhazes (Razi MZ). Mansuri-fi-Teb [Liber al-Mansuri] Trans. Into Persian by Zaker ME. Tehran: Tehran University of Medical Sciences Press; 2008. Vol.1 p.162. [Persian]

Aghili M. Makhzan al-Advia. Edited by Rahimi R, Shams Ardekani MR, Farjadmand F. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2009.

Nejatbakhsh F. Compilation of principles of nutrition in disease based on principles of iranian traditional medicine [dissertation]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences school of Iranian Traditional Medicine; 2013. p.671-672, 720, 762.

Pen J. Diet in the etiology and management of functional dyspepsia. Dyspepsia-Advances in Understanding and Management 2013; Doi: 10.5772/57138.

Carvalho RV, Lorena SL, Almeida JR, Mesquita MA. Food intolerance, diet composition and eating patterns in functional dyspepsia patients. Dig Dis Sci 2010; 55(1): 60-65.

Sun-Edelstein C, Mauskop A. Foods and supplements in the management of migraine headaches. The Clinical Journal of Pain 2009; 25(5): 446-452.

Aydinlar EI, Dikmen PY, Tiftikci A, Saruc M, Aksu M, Gunsoy HG, et al. IgG‐based elimination diet in migraine plus irritable bowel syndrome. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2013; 53(3): 514-525.

Saadatnia M, Javanmard SH, Amini L, Salmasi M. Comparison of the Severity, Duration and Frequency of Headaches between Migraine Patients with and without Metabolic Syndrome. Journal of Isfahan Medical School 2012; 30(210): 1-9.

Bond DS, O'Leary KC, Thomas JG, Lipton RB, Papandonatos GD, Roth J, et al. Can weight loss improve migraine headaches in obese women? Rationale and design of the Women's Health and Migraine (WHAM) randomized controlled trial. Contemporary Clinical Trials 2013; 35(1): 133-144.

Verrotti A, Agostinelli S, D'Egidio C, Di Fonzo A, Carotenuto M, Parisi P, et al. Impact of a weight loss program on migraine in obese adolescents. Eur J Neurol 2013; 20(2): 394-397.

Laino D, Vitaliti G, Parisi P, Pavone P, Verrotti A, Lubrano R, et al. Headache, migraine and obesity: an overview on plausible links. J Biol Regul Homeost Agents 2016; 30(2): 333-338.

Pavlovic JM, Vieira JR, Lipton RB, Bond DS. Association Between Obesity and Migraine in Women. Curr Pain Headache Rep 2017; 21(10): 41.

Bigal ME, Liberman JN, Lipton RB. Obesity and migraine: a population study. Neurology 2006; 66(4): 545-550.

Sadeghi O, Askari G, Maghsoudi Z, Ghiasvand R, Khorvash F. The association between abdominal obesity and characteristics of migraine attacks in Iranian adults. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2016; 21(3): 271-277.

Turner DP, Smitherman TA, Penzien DB, Porter JA, Martin VT, Houle TT. Nighttime snacking, stress, and migraine activity. Journal of Clinical Neuroscience: Official Journal of the Neurosurgical Society of Australasia 2014; 21(4): 638-643.

Watemberg N, Matar M, Har-Gil M, Mahajnah M. The influence of excessive chewing gum use on headache frequency and severity among adolescents. Pediatric Neurology 2014; 50(1): 69-72.

Gholamreza-Mirzaee M, Kheiri S, Khosravi S, Khoshdel A, Keyvani Z, Amini Z. Iron therapy and migraine headache. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2012; 13(6): 56-62.

Mottaghi T, Khorvash F, Askari G, Ghiasvand R. Effect of vitamin D supplementation on symptoms and C-reactive protein among patients with migraine. Koomesh 2015; 16(2): 207-212.

Dooley JM, Gordon KE, Kuhle S. Food insecurity and migraine in Canada. Cephalalgia 2015; 36(10): 936-942.

Fukui PT, Goncalves TR, Strabelli CG, Lucchino NM, Matos FC, Santos JP, et al. Trigger factors in migraine patients. Arq Neuropsiquiatr 2008; 66(3): 494-499.

Mohammad Ibn Abdullah Ibn Obeidullah Ibn Mahmud. Khani’s Masterpiece (Tohfeh Khani) Tehran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2005. p.43. [Persian]

Freedom T, Evans RW. Headache and sleep. Headache 2013; 53(8): 1358-1366.

Kelman L, Rains JC. Headache and sleep: examination of sleep patterns and complaints in a large clinical sample of migraineurs. Headache 2005; 45(7): 904-910.

Verma R, Nagar KK, Garg RK, Uniyal R, Sharma PK, Pandey S. Study of Sleep Disorders and Polysomnographic Evaluation among Primary Chronic Daily Headache Patients. Journal of Neurosciences in Rural Practice 2016; 7(5): S72-S75.

Kim J, Cho SJ, Kim WJ, Yang KI, Yun CH, Chu MK. Insufficient sleep is prevalent among migraineurs: a population-based study. The Journal of Headache and Pain 2017;18(1): 50.

Evdokimova EM, Shagbazyan AE, Tabeeva GR. [Migraine and sleep]. Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni SS Korsakova 2017; 117(11): 146-152.

Fernandez-de-Las-Penas C, Fernandez-Munoz JJ, Palacios-Cena M, Paras-Bravo P, Cigaran-Mendez M, Navarro-Pardo E. Sleep disturbances in tension-type headache and migraine. Therapeutic Advances in Neurological Disorders 2018; 11: 1-6.

Zhu Z, Fan XP, Li XL, Tan G, Chen LX, Zhou JY. Prevalence and predictive factors for poor sleep quality among migraineurs in a tertiary hospital headache clinic. Acta Neurologica Belgica 2013; 113(3): 229-235.

Vgontzas A, Cui L, Merikangas KR. Are sleep difficulties associated with migraine attributable to anxiety and depression? Headache 2008; 48(10): 1451-1459.

Barbanti P, Fabbrini G, Aurilia C, Vanacore N, Cruccu G. A case-control study on excessive daytime sleepiness in episodic migraine. Cephalalgia 2007; 27(10): 1115-1119.

Pairo Z, Parnow A, Sari-aslani P, Eslami R. Effect of Moderate Intensity Aerobic Exercise on Migraine Headache Indexes and Quality of Life Improvement in Women with Migraine. The Horizon of Medical Sciences 2016; 22(4): 291-297.

Abdi A, Parnow A, Azizi M. Effect of Eight Weeks High Intensity Aerobic Trainingon Migrane Headache Indicators. Quarterly of Horizon of Medical Sciences 2014; 20(3): 133-138.

Chaibi A, Tuchin PJ, Russell MB. Manual therapies for migraine: a systematic review. The Journal of Headache and Pain 2011; 12(2): 127-133.

Hernandez-Reif M, Dieter J, Field T, Swerdlow B, Diego M. Migraine headaches are reduced by massage therapy. International Journal of Neuroscience 1998; 96(1-2): 1-11.

Lawler SP, Cameron LD. A randomized, controlled trial of massage therapy as a treatment for migraine. Annals of Behavioral Medicine 2006; 32(1): 50-59.

Happe S, Peikert A, Siegert R, Evers S. Erratum to: The efficacy of lymphatic drainage and traditional massage in the prophylaxis of migraine: a randomized, controlled parallel group study. Neurological Sciences: Official Journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology 2016; 37(10): 1732-1753.

Frese A, Eikermann A, Frese K, Schwaag S, Husstedt IW, Evers S. Headache associated with sexual activity: Demography, clinical features and comorbidity. Neurology 2003; 61(6): 796-800.

Hambach A, Evers S, Summ O, Husstedt IW, Frese A. The impact of sexual activity on idiopathic headaches: an observational study. Cephalalgia 2013; 33(6): 384-389.

Gupta V. Constipation-related migraine is linked to the effect of the Valsalva maneuver on the eye: A case report and a mechanistic review. Webmed Central Neurology 2010; 1(12): 1-7.

Keivani Z, Mirzaei M, Mahmoudzadeh M, Etemadifar S, Avijgan M, Rafieian M. The Relationship between Migraine Headache and Iron Deficiency Anemia in Patients Referred To Neurology Clinic of Shahrekord University of Medical Sciences. Iran Journal of Nursing 2010; 23(64): 37-43.

Pamuk GE, Top MS, Uyanik MS, Koker H, Akker M, Ak R, et al. Is iron-deficiency anemia associated with migraine? Is there a role for anxiety and depression? Wiener Klinische Wochenschrift 2016; 128(Suppl 8): 576-580.

Maasumi K, Tepper SJ, Kriegler JS. Menstrual Migraine and Treatment Options: Review. Headache 2017; 57(2): 194-208.

Sundic A, Zidverc-Trajkovic J, Vujovic S, Sternic N. Perimenstrual headache: migraine without aura or premenstrual syndrome symptom? Vojnosanitetski Pregled Military-Medical and Pharmaceutical Review 2010; 67(12): 969-976.

Spierings EL, Padamsee A. Menstrual-Cycle and Menstruation Disorders in Episodic vs Chronic Migraine: An Exploratory Study. Pain Medicine (Malden, Mass) 2015; 16(7): 1426-1432.

Gur-Ozmen S, Karahan-Ozcan R. Iron Deficiency Anemia Is Associated with Menstrual Migraine: A Case-Control Study. Pain Medicine (Malden, Mass) 2016; 17(3): 596-605.

Sauro KM, Becker WJ. The stress and migraine interaction. Headache 2009; 49(9): 1378-1386.

Peterlin BL, Tietjen GE, Brandes JL, Rubin SM, Drexler E, Lidicker JR, et al. Posttraumatic stress disorder in migraine. Headache: The Journal of Head and Face Pain 2009; 49(4): 541-551.

Wacogne C, Lacoste J, Guillibert E, Hugues F, Le Jeunne C. Stress, anxiety, depression and migraine. Cephalalgia 2003; 23(6): 451-455.

Organization WH. International Consortium in Psychiatric Epidemiology. Cross-national comparisons of the prevalences and correlates of mental disorders. Bulletin of the WHO 2000; 78(4): 413-426.

Omatreza S, Moshtagh Eshgh Z, Eshagh M, Hekmatafshar M, Naieni M. Effect of educational program based on" Orem Self Care Model" on quality of life in patients with migraine. Journal of Health Promotion Management 2014; 3(1): 7-13.

Park JW, Chu MK, Kim JM, Park SG, Cho SJ. Analysis of Trigger Factors in Episodic Migraineurs Using a Smartphone Headache Diary Applications. PloS One 2016; 11(2): e0149577.

Pietrobon D, Moskowitz MA. Pathophysiology of migraine. Annual Review of Physiology 2013; 75: 365-391.

Okragly AJ, Morin SM, DeRosa D, Martin AP, Johnson KW, Johnson MP, et al. Human mast cells release the migraine-inducing factor pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP). Cephalalgia 2017; 38(9): 1564-1574.

Alpay K, Ertas M, Orhan EK, Ustay DK, Lieners C, Baykan B. Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: a clinical double-blind, randomised, cross-over trial. Cephalalgia 2010; 30(7): 829-837.

Borkum JM. Migraine Triggers and Oxidative Stress: A Narrative Review and Synthesis. Headache 2016; 56(1): 12-35.

Alam R, Abdolmaleky HM, Zhou JR. Microbiome, inflammation, epigenetic alterations and mental diseases. American Journal of Medical Genetics Part B, Neuropsychiatric Genetics: The Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics 2017; 174(6): 651-660.

Carabotti M, Scirocco A, Maselli MA, Severi C. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous systems. Ann Gastroenterol 2015; 28(2): 203-209.

Korn LE. The Second Brain: Trust Your Gut.

Pucci E, Di Stefano M, Miceli E, Corazza GR, Sandrini G, Nappi G. Patients with headache and functional dyspepsia present meal-induced hypersensitivity of the stomach. The Journal of Headache and Pain 2005; 6(4): 223-226.

Kurth T, Holtmann G, Neufang-Hüber J, Gerken G, Diener H. Prevalence of unexplained upper abdominal symptoms in patients with migraine. Cephalalgia 2006; 26(5): 506-510.
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v10i35.21777

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.