تبیین شواهد تاریخی مبنی بر تعامل معماری سنتی با طب سنتی

وحیده رحیمی‌مهر, حشمت‌اله متدین, مهرزاد مهربانی

چکیده


53

زمینه و هدف: به رغم دامنه وسیع میراث برجای‌مانده از آثار معماری، از اندیشه‌های علمی و فنی این آثار و منابع کسب از سایر علوم، شواهد و مدارکی موجود نیست و مناسبت معماری با طب سنتی به دلیل گستره وسیع این علوم و مطالعات میان‌رشته‌ای محدود دو قلمرو، آشکارا تبیین نشده است و این مناسبت تنها با بررسی آثار معماری و بدون در نظرگرفتن میراث علمی به دست نخواهد آمد. کمبود و ناشناخته‌بودن این منابع منجر به در پرده‌ماندن یا اظهار نظرهای یکسویه برخی پژوهشگران از علوم پشتیبان و سطح دانش طبی معماران شده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین شواهد مبتنی بر پیوند معماری با طب سنتی از روزن متون علمی گذشته است تا ابعاد مختلفی از زوایای پنهان اندیشه‌های طبی در شکل‌گیری معماری و پیوند صاحبان این دو قلمرو روشن گردد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه با روش توصیفی ـ تحلیلی به انجام رسیده است. همچنین روش در بخش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی است به طوری که ابتدا وجوه مشترک معماری و طب سنتی بیان گردیده و سپس شواهد مبتنی بر پیوند معماری و طب و مصادیق آن، با استفاده از منابع تاریخی و نرم‌افزار جامع طب سنتی نسخه 1/5 مورد بررسی قرارگرفته است. لازم به ذکر است که روش تجزیه و تحلیل یافته‌ها در این پژوهش، کیفی است.

یافته‌ها: شواهد کتبی و مصادیق کاربرد طب در معماری دو موضوع را درباره چگونگی ارتباط دو علم نشان می‌دهد: 1ـ مشورت از طبیبان در فرایند ساخت؛ 2ـ آگاهی معماران از اصول طبی. چنانچه معماران به یکی از این دو صورت سعی داشته‌اند با تأثیرگذاشتن بر هوا به عنوان مهم‌ترین اصل در حفظ سلامتی و اعراض نفسانی (حالات روحی)، به سلامتی انسان کمک کنند.

نتیجه‌گیری: با نگاهی به رویکرد پیشگیرانه طب و تدابیر اندیشیده‌شده در معماری گذشته، می‌توان راه‌کارها و استانداردهایی متناسب با معماری معاصر ارائه داد که به کیفیت محیط کمک کند و این مهم تنها با آموزش اصول طب سنتی به معماران و یا مشورت از طبیبان در ساخت بنا میسر می‌گردد.


تمام متن:

PDF

37

مراجع


Abdullahzade MM. Natures Architecture, explaining an approach about the ratio of human and artificial environment based on quadruples. Scientific Journal of Iranian Architecture Studies 2015; 4(8): 137-156. [Persian]

Lawson B. Healing architecture. Arts & Health 2010; 2(2): 95-108.

Aripin S. Healing architecture: A study on the physical aspects of healing environment in hospital design. Paper presented at the 40th Annual Conference of the Architectural Science Association (ANZAScA) 2006; 22-25: 342-349.

Bilotta E, Evans GW. Environmental stress. Environmental Psychology. London: Wiley; 2013.

Herzog TR. A cognitive analysis of preference for waterscapes. Journal of Environmental Psychology 1985; 5(3): 225-241.

Kaplan S. The restorative benefits of nature: toward an integrative frame-work. Journal of Environmental Psychology 1995; 15(3): 169-182.

Hartig T, Staats H. Guest Editors’ introduction: Restorative environments. Journal of Environmental Psychology 2003; 23(2): 103-107.

Velarde MD, Fry G, Tveit M. Health effects of viewing landscapes - Landscape types in environmental psychology. Urban Forestry & Urban Greening 2007; 6(4): 199-212.

Rose E. Encountering place: A psychoanalytic approach for understanding how therapeutic landscapes benefit health and wellbeing. Health Place 2012; 18(6): 1381-1387.

Korpela K, Hartig T. Restorative qualities of favorite places. J Environ Psychol 1996; 16(3): 221-233.

Curtis S, Gesler W, Fabian K, Francis S, Priebe S. Therapeutic landscapes in hospital design: a qualitative assessment by staff and service users of the design of a new hospital inpatient unit. Environ Plan 2007; 25(4): 591-610.

Mitchell R, Popham F. Green Space, urbanity and health: relationships in England. Epidemiol Commun Health 2007; 61(8): 681-683.

Richardson E, Mitchell R. Gender differences in relationships between ur-ban green space and health in the United Kingdom. Soc Sci Med 2010; 71(3): 568-575.

Foley R, Kistemann T. Blue space geographies: Enabling health in place. Health Place 2015; 35(5): 157-165.

Mitchell R. Is physical activity in natural environments better for mental health than physical activity in other environments? Soc Sci Med 2013; 91(14): 130-134.

Ulrich RS. Visual landscapes and psychological well-being. Landscape Res 1979; 4(1): 17-23.

Ulrich RS. View through a window may influence recovery from surgery. Science 1984; 224(4647): 420-421.

Kyriacou C. A Holistic, Organic Healing approach to Designing Buildings and Healthy Spaces. England: Surrey England; 2011. Available at: http://www.kyriacou.com/architecture.html.

Koohsari MJ, Mavoa S, Villanueva K, Sugiyama T, Badland H, Kaczynski AT, et al. Public open space, physical activity, urban design and public health: Concepts, methods and research agenda. Health & Place 2015; 33(4): 75-82.

Beauchemin KM, Hays P. Sunny hospital rooms expedite recovery from severe and refractory depressions. Journal of Affective Disorders 1996; 40(1-2): 45-51.

Koohsari MJ, Mavoa S, Villanueva K, SugiyamaT, Badland H, Kaczynski AT, et al. Public open space, physical activity, urban design and public health: Concepts, methods and research agenda. Health & Place 2015; 33(4): 75-82.

Rahimi Mehr V. Explanation of the Position of Architecture in Traditional Iranian Medicine. [Phd Thesis]. Tehran: South Tehran branch of Islamic Azad University; 2017. [Persian]

Rahimi Mehr V, Motedayen H, Mehrbani M. Creating a healing spaces in hospitals, with the attitude to the teachings of Iranian traditional medicine. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine 2017; 8(4): 451-462. [Persian]

Abdullahzade MM. Natures Architecture, explaining an approach about the ratio of human and artificial environment based on quadruples. [Phd Thesis]. Tehran: Shahid Beheshti University; 2016. [Persian]

Hamzehnejad M, Rabbani M, Torabi T. The role of wind in human health in Islamic medicine and its effect on the locating and structure of traditional cities of Iran. Journal of Science and Research, Journal of Naqsh-e Jahan 2015; 5(1): 43-57. [Persian]

Yazdanfar A, Dadras F, Husseini Yekta N. Differences in human temperament and tendency toward architectural characteristics. Quarterly Journal of Nurses and Physicians in Combat 2014; 2(5): 201-211. [Persian]

Rosenthal F. The Classical Heritage in Islam (Arabic Thought and Culture). Tehran: Tahori; 2003. p.306-307. [Persian]

Vitruvius Pollio M. Ten Books on Architecture. Translated by Fayyaz R. Second Edition. Tehran: Art University; 2012. p.13. [Persian]

Al-Akhawaini Bokhari . Hidayat al-Muta’allimīn fi al-Tibb. Edited by Matini J. Mashhad: Mashhad University Publication; 1965. p.16 [Persian]

Razi MIZ. Al-Morsheda va al-Fusul. Zaki Eskandar, al-Bir. Translated by Zaker MI. Tehran: University of Tehran Medical Sciences and Health Services; 2005. p.64, 85. [Persian]

Ahvazi AIA. Kamel al-Sanaeh fi al-Tebb. Qom: Natural Medicine Revival; 2008. p.19. [Persian]

Avicenna HIA. The Canon. Tehran: Surush; 2011. Vol.1 p.3, 206, 215-216, 237, 376, 338. [Persian]

Gorgani SI. Zakhire Khwarazmshahi. Tehran: Ardaal Safir; 2014. Vol.1 p.61. [Persian]

Haji Qasemi K. An overview of the history of Iranian-Islamic architecture, speeches at the sessions of the Islamic Art Exposition, the Center for the Study of the Role of the World. Tehran: Matn Honar AC Publisher; 2007. [Persian]

Afshin Mehr V, Zarandi M, Asadi M. Building 1. Tehran: Payame Noor; 2013. p.5 [Persian]

Razjooyan M. Comfort in the shelter of architecture compatible with climate. Tehran: Shahid Beheshti University Press; 2009. p.5. [Persian]

Campbell M. An Architectural Prognosis: Greek Medicine & Architecture. A thesis submitted to The Faculty of Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Architecture. Ottawa: Carleton University; 2007. p.32.

Tatarkevich V. Vitrovias and Greek Classical Laws. Translated by Fandersky SJ. Information of Wisdom and Knowledge 2011; 6(9): 42-45. [Persian]

Mohaghegh M. Fourth Twenty Speech: In Literary, Philosophical, Theological and History of Science. Tehran: Tehran University; 1997. p.45. [Persian]

Ikwhan al-Safa (Brethren of Purity). Rasael. Volume II. Beirut: The Al-Alymmi Press Press; 2005. p.254. [Arabic]

Sayyadi SE, Madahi SM, Madadpor A. Sustainable Architecture. Tehran: Lotus Publishing; 2011. p.27. [Persian]

Sameh R, Sedaghat A. Architecture leveling according to the human existential structure based on the teachings of the Qur'an and Islamic wisdom, Quarterly Interdisciplinary Quranic Studies 2012; 4(1): 39-74. [Persian]

Kabir Y. Anthropology Philosophy. Qom: Religious Press Publishing; 2012. p.528. [Persian]

Naseri M, Rezaeizade H, Chupani R, Anowshiravani M. Review of the basics of Iranian traditional medicine. Tehran: Iran Traditional Medicine Publications; 2013. p.19. [Persian]

Jan Ahmadi F. History of Islamic Culture and Civilization. Qom: The Office of the Publishing House; 2014. p.224. [Persian]

Ghadiri B. Introduction to Traditional Iranian Architects (Professor Reza). Soffeh 1994; 13(14): 88-95. [Persian]

Gorgani SI. Zakhire Khwarazmshahi. Tehran: Ardaal Safir; 2014. Vol.2 p.62, 278. [Persian]

Gilani MK. Hifzu al-Sehhe Naseri. Tehran: Ranian Traditional Medicine Publications; 2011. p.94, 145-147, 154-155. [Persian]

Avicenna HIA. The Canon. Tehran: Surush; 2011. Vol.6 p.41, 87, 178, 102-103, 176, 191. [Persian]

Gorgani SI. Zakhire Khwarazmshahi. Tehran: Ardaal Safir; 2014. Vol.3 p.138, 268, 320. [Persian]

Naseru al-Hokama MKH. Hifzu al-Sehhe. Tehran: Iran Traditional Medicine Publications; 2011. p.114-116, 127. [Persian]

Kermani MK. Dallakiyye Thesis. Tehran: Institute of Medicine History Studied and Supplementary of Iran Medical Scientific University; 2008. p. 1-6, 9. [Persian]

Aghili Shirazi SMH. Kholasatu al-Hekma. Tehran: Institute of Medicine History Studied and Supplementary of Iran Medical Scientific University; 2007. p.868, 912. [Persian]

Avicenna HIA. The Canon. Volume 3. Tehran: Surush; 2011. Vol.3 p.91, 112, 129, 132, 154, 210, 253, 270, 272, 551, 538-539, 912.

Al-Ghozvali AIA. Men Matale al-Badr fi Manazel al-Surur. Cairo: Edarato al-Vatan Publications; 1882. Vol. 2 p.7. [Arabic]

Writer A. Hudud al-Alam Min Mashrigh Ela al-Maghreb. Compiled by Manoochehr S. Tehran: Tuhuri; 1983. p.176. [Persian]

Rahimi Mehr V, Motedayen H, Mehrbani M. Traditional baths; the Preservative of health, the factor of cure. Quarterly Journal of Bagh-e Nazar 2017; 14(50): 23-38.

Taheri J. Bath in the Islamic Literature of Theology, Theory and Practice. Quarterly Journal of Islamic Architectural Research 2016; 4(10): 46-63. [Persian]

Hashemi M, Maulanaei S, Kheirandish H, Tabasi M. Examination of the principles of medicine; the hidden dimension in the architecture of baths in Iran. Tehran: Proceedings of the first international congress of new horizons in architecture and urbanization; 2014. [Persian]

Kaviyani Pooya H. Tayebi SM. The internal organization of the Al Boyeh hospitals (Azadi). Medical History Journal.2010; 2(4):47-68. [Persian]

Kaviyani Pooya H. Ancient Medical History. Tehran: Al-Maie; 2014. p.345, 347. [Persian]

Elgood C. Iranian medicine History. Translation by Javidan M Tehran: Iqbal Printing; 1973. p.114. [Persian]

Al-Teflisi Kamal al-Din Hobaysh. Bayan al-Tibb. S. Edited by Razavi Borqei H. Tehran: Ney; 2011a. [Persian]

Al-Teflisi, Kamal al-Din Hobaysh. Kefayat al-Tibb. Edited by Parsa Pour Z. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies; 2011b. [Persian]

Najmabadi M. Medical in Dar ul-Funun and its books. Tehran: Tehran University Documentation Center; 1976. p.209. [Persian]

Dameshghi MIH. Al-Resale al-Haruniyye. Tehran: Institute of Medicine History Studied and Supplementary of Iran Medical Scientific University; 2009. Vol.1 p.119, 249. [Persian]

Nabi Pour I. Color and Light of Therapy in the Architecture Culture of Bushehr Port. Under the supervision of Shams Ardakani. Transition to the Medical Sciences of the People of Iran Earth, Tehran University of Medical Sciences Tehran. Tehran: Sahbah Danesh; 2011. p.516. [Persian]

Pirniya MK. Stylistics of Iranian Architecture. Edited by Memarian GH. Tehran: Soroush Danesh Publication; 2008. p.41-42. [Persian]

Roaf S. the wind catcher of Yazd. [PhD Thesis]. Oxford Polytechnic: Department of Architecture; 1988. p.62.

Kiyani K. Temperamentology and recognizing the natures. Tabriz: Zar GHalam; 2015. p.53, 97, 100. [Persian]

Tahbaz M. Climate Knowledge, Architectural Design. Tehran: Shahid Beheshti University; 2013. p.123. [Persian]

Motedayen H. The causes of the emergence of Iranian historic gardens. Quarterly Journal of Bagh-e Nazar 2010; 15(7): 51-62.

Balkhi AIS. Masaleu al-Abdan va al-Nanfos. Egypti: Achieving and studying the Egyptian Mahmoud; 2004.
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v10i35.21375

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.