بررسی و اولویت‌بندی گیاهان دارویی مؤثر بر تقویت حافظه از دیدگاه طب سنتی ایرانی

رضا میرحیدری, سیدسعید اسماعیلی صابر, محمدرضا شعیری, محمد غلامی فشارکی

چکیده


128

زمینه و هدف: حافظه یکی از عملکردهای مغز است که برای انجام امور روزمره، یادگیری و ادامه حیات لازم است. در سال‌های اخیر، استفاده از گیاهان دارویی برای درمان فراموشی و تقویت حافظه، موضوع بسیاری از پژوهش‌های پزشکی بوده است. هدف این مطالعه بررسی و اولویت‌بندی گیاهان دارویی تقویت حافظه درکتب طب سنتی ایرانی می‏باشد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق کتابخانه‌ای، ابتدا از کتاب قانون، 33 مفرده دارویی (ماده ساده گیاهی، معدنی، حیوانی) با واژگان کلیدی که مرتبط با تقویت مغز، حافظه، ذهن، حواس، فهم، اثر بر نسیان، نافع برای مغز و فساد ذکر بود، استخراج گردید، سپس از بین این مفردات، 12مفرده گیاهی که اختصاص بیشتری به حافظه داشت، انتخاب و تأثیر آن‌ها بر تقویت حافظه، در کتاب‌های القانون فی الطب، الحاوی فی الطب، الشامل فی الصناعة الطبیه، مخزن الادویه، تحفة المومنین، الابنیه عن حقایق الادویه و المعتمد فی الادویة المفرده مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس توصیف هر مفرده گیاهی در کتاب‌ها، امتیاز ویژه‌ای به هر یک تعلق گرفت و مجموعه امتیازات، مورد ارزیابی نهایی قرار گرفت.

یافته‌ها: 12 گیاه دارویی تقویت حافظه به ترتیب بیشترین امتیاز عبارتند از: 1ـ کندر؛ 2ـ بلادر؛ 3ـ سعد، زنجبیل، عود؛ 4ـ هلیله کابلی؛ 5ـ دارفلفل، آمله، وج، خردل؛ 6ـ صبر، روغن گل.

نتیجه‌گیری: مطالعات متعدد نشان داده که گیاهان بر روی یادگیری و حافظه اثرات مطلوبی دارند. به نظر می‌رسد بررسی اثربخشی گیاهان دارویی تقویت حافظه یادشده به ویژه مفردات با امتیاز بالاتر، نیازمند تحقیقات بالینی در افراد سالم و بیماران با اختلال حافظه می‌باشد که در صورت تأیید، کمک مؤثری به تقویت حافظه افراد سالم و درمان بیماران می‌نماید.


کلید واژه‌ها


گیاهان دارویی؛ طب سنتی ایرانی؛ مفرده؛ نسیان

تمام متن:

PDF

95

مراجع


Emami M, Hosseini A, Saeedi A, Golbidi D, Reisi P, Alaei H. Effect of red grape juice on learning and passive avoidance memory in rats. J Isfahan Med Sch 2010; 28(104): 1-7.

Atkinson R, Nolen-Hoeksema S. Atkinson & Hilgard's Introduction to Psychology: New York: McGraw-Hill; 2004. p.268-314.

Groth-Marnat G. Handbook of psychological assessment. 49th ed. Tehran: Sokhan Publication; 2003.

Chaghmini M. Ghanooncheh fi Al-Tebb. 1st ed. Tehran: Iran University of Medical Sciences Publication; 2010.

Aminoff MJ, Greenberg D, Simon RP. Clinical Neurology. 1st ed. Tehran: Teimourzadeh Publication; 2016.

Farbood Y, Sarkaki A, Shahrani KM, Saadatfard M. Effect of grape seed extract on improving memory and learning impairment induced by streptozotocin in male rat. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2016; 18(2): 27-34.

Ahvazi A. Kamel al-Senaate al-Tebbiah. 1st ed. Qom: Jalalodin Publication; 2008.

Avicenn H. The Canon of Medicine. Beirut: Darol-Ehia al-Torath al-Arabia Publication; 2008.

Nazem Jahan M. Exire Aazam. Tehran: Iran University of Medical Sciences. Resarch Institute for Islamic & complementary Medicine Publication; 2008.

Ahmadian-Attari MM, Ahmadiani A, Kamalinejad M, Dargahi L, Shirzad M, Mosaddegh M. Treatment of Alzheimer’s disease in Iranian traditional medicine. Iran Red Crescent Med J 2015;17(1): e18052.

Bakhtiyari E, Ahmadian-Attari MM, Salehi P, Khallaghi B, Dargahi L, Mohamed Z, et al. Non-polyphenolic compounds of a specific kind of dried grape (Maviz) inhibit memory impairments induced by beta-amyloid peptide. Nutritional Neuroscience 2017; 20(8): 469-477.

Hajiaghaee R, Akhondzadeh S. Herbal medicine in the treatment of Alzheimer’s disease. Journal of Medicinal Plants 2012; 1(41): 1-7.

Hosseinkhani A, Sahragard A, Namdari A, Zarshenas MM. Botanical Sources for Alzheimer’s: A Review on Reports From Traditional Persian Medicine. American Journal of Alzheimer's Disease & Other Dementias 2017; 32(7): 429-437.

Naseri M. Study of Antileptic Drugs in Iranian Traditional Medicine Iran. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 1993.

Mozaffarpur SA, Khodadust M, Shirafkan H, Yousefi M, Mirzapor M. Introducing a model for prioritization of drugs, based on Iranian traditional medicine references. Medical History Journal 2014; 6(19): 11-28.

Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. PDR for herbal medicines. 4th ed. Boca Raton: Thomson, Reuters; 2008.

Aghili Alavi khorasani M. Makhzan al-Advieh. Tehran: Enghelab-e Eslami Publishing and Educational Organization; 1992.

Avicenn H. The Canon of Medicine. Beirut: Darol-Ehia al-Torath al-Arabia Publication; 2008.

Ebn Nafis Ghareshi A. Al-Shamel fi al-Senaat al-Tebbiah. Tehran: Iran University of Medical Sciences Press; 2008.

Hakim Moemen M. Tohfeh al-Moemenin. Qom: Noore Vahi Publication; 2011.

Heravi AMM. Al-Abniye an Haghayegh al-Adviye. Correction by Bahmanyar A. Tehran: Tehran University; 1967. p.168.

Ghassani Torkamani M. Al-Moetamad fi al-Advieh al-Mofradeh. Beirut: Darol-Kotob al-Belie Publication; 2000.

Razi M. Alhavi fi al-Tebb. Beirut: Darol-Ehia al-Torath al-Arabia Publication; 2001.

Hosseinzadeh H, Ramezani M, Akhtar Y, Ziaei T. Effects Boswellia carterii gum resin fractions on intact memory and hyoscine-induced learning impairments in rats performing the morris water maze task. Journal of Medicinal Plants 2010; 2(34): 95-101.

Tavakkolifar B, Massoudi M, Zarringhalam J. Review on pharmacological activities of gum olibanum. Journal of Medicinal Plants 2009; 4(32): 1-13.

Naderi G, Khalili M, Karimi M, Soltani M. The effect of oral and intraperitoneal administration of Acorus calamus L. extract on learning and memory in male rats. Journal of Medicinal Plants 2010; 2(34): 46-56.

Rabiei Z, Hojjati M, Rafieian-Kopaeia M, Alibabaei Z. Effect of Cyperus rotundus tubers ethanolic extract on learning and memory in animal model of Alzheimer. Biomedicine & Aging Pathology 2013; 3(4): 91-185.

Golechha M, Bhatia J, Singh Arya D. Studies on effects of Emblica officinalis (Amla) on oxidative stress and cholinergic function in scopolamine induced amnesia in mice. Journal of Environmental Biology 2012; 33(1): 95-100.

Manyam BV. Dementia in ayurveda. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 1999; 5(1): 81-88.

Wattanathorn J, Jittiwat J, Tongun T, Muchimapura S, Ingkaninan K. Zingiber officinale mitigates brain damage and improves memory impairment in focal cerebral ischemic rat. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011: 429505. Doi: 10.1155/2011/429505.

Qi HS, Liu P, Gao SQ, Diao ZY, Yang LL, Xu J, et al. Inhibitory effect of piperlonguminine/ dihydropiperlonguminine on the production of amyloid beta and APP in SK-N-SH cells. Chin J Physiol 2009; 52(3): 160-168.

Halder S, Mehta AK, Mediratta PK. Aloe vera improves memory and reduces depression in mice. Nutritional Neuroscience 2013; 16(6): 250-254.

Aparna K, Deshpande N, Sowdi S, Guruprasad R. Extraction of Alpha-Amylase Activators and Acetyl-Cholinesterase Inhibitors from Seeds of Brassica Nigra and Screening of It’s Activity on Zebrafish for Treatment of Hypoglycemia and Alzheimer’s Disease. Word Journal of Pharmacy and Pharmacutical Sciences 201; 7(2): 999-1009..

Kiametis AS, Martins JB, Romeiro LA, Gargano R. Acetylcholinesterase inhibitors: modeling potential candidates. International Journal of Quantum Chemistry 2013; 113(10): 1461-1466.

Esfandiary E, Karimipour M, Mardani M, Alaei H, Ghannadian M, Kazemi M, et al. Novel effects of Rosa damascena extract on memory and neurogenesis in a rat model of Alzheimer's disease. Journal of Neuroscience Research 2014; 92(4): 517-530.

Bahrani H. Isolation and Characterization of Acetylcholinestrase Inhibitors from Aquilaria Species for Treatment of Alzhimer Disease (Ad). Kuala Lumpur: University of Malaya; 2013.

Shojaii A, Ghods R, abdollahi Fard M. Medicinal herbs in Iranian traditional medicine for learning and memory. African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 2016; 13(2): 199-209.
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v10i35.21077

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.