بی‌اختیاری استرسی ادراری زنان و راه‌کارهای پیشگیری آن از منظر طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب رایج

ملیحه تبرایی, زهرا نیک‌طبع, نعمت‌اله مسعودی, طاهره افتخار, لیلا شیربیگی

چکیده


1257

مقدمه: بی‌اختیاری استرسی ادرار، ریزش ادرار به دنبال هر گونه زورزدن، سرفه و عطسه بوده، از معضلات بهداشتی وسیع دنیا با تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانی است. هدف این مطالعه، تبیین بی‌اختیاری ادراری استرسی زنان و دستیابی به روش‌های پیشگیری از بی‌اختیاری مذکور در طب ایرانی و مقایسه آن با طب رایج است.

روش: با مطالعه کتابخانه‌ای، علل ایجاد بی‌اختیاری استرسی ادراری زنان و راه‌های پیشگیری از آن در منابع و مقالات طب آلوپاتی و ارتباط علل مذکور با مکانیسم‌های ایجاد این نوع بی‌اختیاری ادراری در کتب مرجع طب ایرانی بررسی شد، سپس به تجزیه تحلیل محتوایی دیدگاه طب سنتی ایران در تبیین بی‌‌اختیاری ادراری استرسی زنان و راه‌های پیشگیری از آن با تأکید بر کنترل اسباب ایجاد آن پرداخته، یافته‌ها با نتایج مطالعات جدید مقایسه گردید.

یافته‌ها: در سیر تاریخی و منابع مکتوب گذشته، گزارشاتی درباره بی‌اختیاری ادرار یافته شد. با توجه به علائم بیماری و ریسک فاکتورهای بی‌اختیاری استرسی ادراری در طب آلوپاتی، این نوع بی‌اختیاری، برخی انواع سلس‌البول و تقطیرالبول که در اثر سردی، رطوبت و ضعف مثانه ایجاد شده‌اند را شامل می‌شود. بر این اساس، ریسک فاکتورهای ایجاد یا تشدید بی‌اختیاری ادراری خانم‌ها، باعث پرولاپس ارگان‌های لگنی و ضعف لگن است که عامل مهم ایجاد بی‌اختیاری استرسی می‌باشد. ضعف یا شلی ارگان‌های لگنی و از جمله گردن مثانه، باعث ضعف قوه نگه‌دارنده ادرار توسط مثانه (ضعف ماسکه مثانه) می‌شود. بوعلی‌سینا و سایر حکمای طب ایرانی، رطوبت و سردی را عامل ضعف قوه نگهداری ادرار توسط مثانه می‌دانند. پیشگیری از افزایش غیر عادی رطوبت و سردی در بدن و ناحیه لگن و مثانه می‌تواند باعث پیشگیری از ایجاد بی‌اختیاری مذکور گردد. این پیشگیری شامل مواردی مانند دستورات سبک زندگی در جهت حفظ صحت کل بدن و حفظ سلامت اعضای مجاور مثانه می‌باشد و شامل رعایت قوانین خوردن و آشامیدن، ورزش، وزن مناسب، خواب و بیداری، استحمام، مکان نشسستن می‌باشد.

نتیجه‌گیری: در زمینه علل ایجاد بی‌اختیاری استرسی ادراری زنان و پیشگیری از آن در طب آلوپاتی و طب سنتی ایرانی مشترکات قابل ملاحظه‌ای هست. با این‌حال توصیه‌های طب سنتی در پیشگیری و اصلاح سبک زندگی بیماران جامعیت و گستردگی چشمگیری دارد و می‌تواند زمینه‌ساز تهیه برنامه‌ای مدون در این حیطه باشد. امید که استفاده از طب سنتی ایران در تهیه برنامه مدون آموزش جنس مؤنث از کودکی به ویژه در مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکزی که زنان و مادران از گروه‌های هدف آن‌ها می‌باشند، در پیشگیری و کنترل این بیماری راه‌گشا باشد.


کلید واژه‌ها


بی‌اختیاری استرسی ادراری زنان؛ طب سنتی ایرانی؛ سلس‌البول؛ تقطیرالبول؛ پیشگیری

تمام متن:

PDF

148

مراجع


Berek JS. Berek & novak’s Gynecology. 15th ed. California: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer Business; 2012. 865-889.

Thirugnanasothy S. Managing urinary incontinence in older people. BMJ. 2010; 9(341): 339-343.

Long R, Giri S, Flood H. Current concepts in female stress urinary incontinence. The Surgeon. 2008; 6(6): 366-372.

Cameron AP, Haraway AM. The treatment of female stress urinary incontinence: an evidenced-based review. Open Access J Urol. 2011; 17(3): 109-20.

McAninch JW, Lue TF. Smith & Tanago's general urology. 8th ed. California: Mc Graw-Hill Companies; 2013. 36, 480-485.

Abrams P, Smith AP, Cotterill N. The impact of urinary incontinence on health-related quality of life (HRQoL) in a real-world population of women aged 45-60 years: results from a survey in France, Germany, the UK and the USA. BJU Int. 2015; 115(1): 143-152.

Yip SK, Cardozo L. Psychological morbidity and female urinary incontinence. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2007; 21(2): 321-329.

Hajebrahimi S, Madaen S. Prevalence of urinary incontinence in Tabrizian women. Iranian J Urol. 2001; 61-64.

Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nigaard IE. Danforth’ obstetrics and gynecology. 10th ed. Philadelohia: Wolters Kluwr/ Lippincott Williams & Wilkins; 2008. 870-876, 890-897.

Ibn Sina AA. Al-Qanun fi Tibb. 1st ed. Beirut: Al-Alami Library; 2005. Vol.1, 111-113; Vol.2, 41-9, 361-365.

Nojavan F-SH, Hashem Dabbaghian F, Ghanbari Z, Kamalinejad M, Mokabberinejad R. Urinary Incontinence in Traditional Iranian Medicine. Quarterly Journal of Medical History. 2015; 7(23): 99-125. [Persian]

Nazemjahan MA. Exireh Azam: Iran University of Medical Sciences & Health Services Research Institute for Islamic and Complementary Medicine (RICM). Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2008. 75-76, 511-521. [Persian]

Hofman Bl, Schorge JO, Schafer JI, Halvorson LM, BradshawKD, Cunningham FG. Williams Gynecology. 2nd ed. Texas: McGraw-Hill Companies; 2012. 634-639.

Dehghanmanshadi F, Ganbari Z, Jabbari Z, Miri E. Associated disorders and risk factors for urinary incontinence in women. Cientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2012; 11(2): 56-63. [Persian]

Emtiazy M, Choopani R, Khodadoost M, Tansaz M, Nazem E. Atheroprotector role of the spleen based on the teaching of Avicenna (Ibn Sina). Int J Cardiol. 2013; 167(1): 26-28.

Noojavan F, Mkbrynejad R, Ghanbari Z. Maintain bladder health profile of traditional medicine perspective. Paper presented at: First National Conference on medicinal herbs, traditional medicine and organic farming. Hamadan: Shahid Mofatteh Faculty; 2013. COI Code article: HBHEAITH01_110. [Persian]

Arzani MA. Tebbe Akbari. 1st ed. Qom: Jalal-Aldin; 2008. 605-607, 1870-1874. [Persian]

Aghili MH. Kholasat-Alhekmat. Researched by Nazem A. 1st ed. Qom: Esmaeilian; 2006. Vol.1, 16, 65, 500; Vol.2, 1050-1051. [Persian]

Kissler K, Yount SM, Rendeiro M, Zeidenstein L. Primary Prevention of Urinary Incontinence: A Case Study of Prenatal and Intrapartum Interventions. J Midwifery Womens Health. 2016; 61(4): 507-511.

Lousquy R, Jean-Baptiste J, Barranger E, Hermieux J. Sport and urinary incontinence in women. Gynecol Obstet Fertil. 2014; 42(9): 597-603.

Colombo M, Maggioni A, Zanetta G, Vignali M, Milani R. Prevention of postoperative urinary stress incontinence after surgery for genitourinary prolapse. Obstet Gynecol. 1996; 87(2): 266-271.

Matsuoka PK, Pacetta AM, Baracat EC, Haddad JM. Should prophylactic anti-incontinence procedures be performed at the time of prolapse repair? Systematic review. Obstetrical & Gynecological Survey. 2015; 70(5): 313-314.

Sahakian J. Stress incontinence and pelvic floor exercises in pregnancy. Br J Nurs. 2012; 21(18): S2-5.

Kocaoz S, Eroglu K, Sivaslioglu AA. Role of pelvic floor muscle exercises in the prevention of stress urinary incontinence during pregnancy and the postpartum period. Gynecol Obstet Invest. 2013; 75(1): 34-40.

Gorbea Chavez V, Velazquez Sanchez Mdel P, Kunhardt Rasch JR. Effect of pelvic floor exercise during pregnancy and puerperium on prevention of urinary stress incontinence. Ginecol Obstet Mex. 2004; 72: 628-36.

Sangsawang B, Sangsawang N. Is a 6-week supervised pelvic floor muscle exercise program effective in preventing stress urinary incontinence in late pregnancy in primigravid women?: a randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016; 197: 103-10.

Brown JS, Wing R, Barrett-Connor E, Nyberg LM, Kusek JW, Orchard TJ, et al. Lifestyle Intervention Is Associated With Lower Prevalence of Urinary Incontinence The Diabetes Prevention Program. Diabetes Care. 2006; 29(2): 85-90.

Leong BS, Mok NW. Effectiveness of a new standardized Urinary Continence Physiotherapy Program for community-dwelling older women in Hong Kong. Hong Kong Med J. 2015; 21(1): 30-37.

Terlikowski R, Dobrzycka B, Kinalski M, Kuryliszyn-Moskal A, Terlikowski SJ. Transvaginal electrical stimulation with surface-EMG biofeedback in managing stress urinary incontinence in women of premenopausal age: a double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Int Urogynecol J. 2013; 24(10): 1631-1638.

Correia GN, Pereira VS, Hirakawa HS, Driusso P. Effects of surface and intravaginal electrical stimulation in the treatment of women with stress urinary incontinence: randomized controlled trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014; 173: 113-118.

Jorjani EBH. Zakhire Kharazmshahi. 1st ed. Qom: The revival of the Institute of Natural Medicine; 2013. Vol.3, 583.

Nejatbakhsh F. The rules of nutrition in disease based on the principles of Iranian Traditional Medicine. 1st ed. Tehran: Choogan; 2014. 1502-1509. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v8i26.19541

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.