بیماری‌شناسی در اندیشه ابومنصور هروی (متکی بر کتاب الابنیه عن حقایق الادویه)

هوشنگ خسروبیگی, صغرا صادقی

چکیده


74

زمینه و هدف: کتاب «الابنیه عن حقایق الادویه» اثر ابومنصور هروی برگیرنده کلمات تخصصی در شاخه داروشناسی است، گرچه این اثر یک فرهنگ دارویی می‌باشد، ولی از آن می‌توان بیماری‌ها و ساختار دانش پزشکی در قرون چهار و پنجم قمری را استخراج نمود. مسأله اصلی این پژوهش متکی بر این موضوع و نیز چگونگی توجه هروی به بیماری‌ها سامان یافته است. این پژوهش با هدف شناخت جایگاه این اثر در حوزه بیماری‌شناسی در تاریخ پزشکی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک بررسی کتابخانه‌ای در حوزه مطالعات تاریخ پزشکی متکی بر کتاب «الابنیه‌ عن حقایق‌الادویه» و با روش تحلیل محتوای کیفی و کمی انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در مراجعه به متون، صداقت و امانت‌داری، استناد به متون مورد استفاده، پرهیز از جانبداری در استنباط از متون یا تحلیل‌ها رعایت شده است.

یافته‌ها: در این بررسی، اهمیت کتاب داروشناسی «الابنیه» نشان داده شده است. همچنین اطلاعات اولیه به منظور تدوین جدول شاخه‌های بیماری‌ها و نیز تدوین مجموعه اصطلاح‌شناسی (Terminology) بیماری‌ها در اندیشه هروی فراهم آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به اصطلاحات تخصصی شناسایی‌شده در مورد بیماری‌ها در این کتاب، بیشترین حجم اصطلاحات به ترتیب مربوط به بیماری‌های پوست و مو، ناراحتی‌های روده، بیماری‌های اعصاب حسی و حرکتی، عوارض کبدی، مشکلات تنفسی و بیماری‌های زنان و کم‌ترین حجم مربوط به بیماری‌های مشترک انسان و حیوان است.


کلید واژه‌ها


ابومنصورهروی؛ الابنیه عن حقایق الادویه؛ بیماری؛ بیماری‌شناسی

تمام متن:

PDF

29

مراجع


Abu Mansur Muvaffak Herawi. Al-Abniyeh an Hagahyegh Al-advyeh. Translated by Amiri M. With Persian introduction by Afshar I, Sadeghi A. Tehran: The publication of the Institute of Iranian Academy of Sciences and the Iranian Treasury; 2009. p.38-40, 88. [Persian]

Science section in the Great Islamic Encyclopedia. Abu Mansur Muvaffak Herawi. In: The Great Islamic Encyclopedia. Tehran: The Centre for the Great Islamic Encyclopaedia; 1988. Vol.6 p.293-295. [Persian]

Ghazvini M. Twenty Articles. Tehran: Avicenna Press; 1988. Vol.2 p.264. [Persian]

Ismail Nasab A. Al-Abniyeh an Hagahyegh al-advyeh the oldest text of the medicinal herb in the Persian language the compilation of Heravithe 4th and 5th century AH. JIITM 2010; 1(1): 63-66. [Persian]

Keramati Y. Discussion about resources"Al-Abniyeh an Hagahyegh al-Advyeh". Culture Magazine 1997; 20-21: 311-318. [Persian]

Keramati Y. Research in Al-abaniya- book. Heritage Report 2008; 3(27): 6-9. [Persian]

Rahimi M. Tusi words "Al-Abniyeh an Hagahyegh Aladvyeh" book. Mirror of Heritage 2016; 14(59): 189-214. [Persian]

Mahdavi D. A probability in the name of the Book of Al-abniyeh or al-Abnaeh. Mirror of Heritage 2008; 27-28: 4-5. [Persian]

Abdolahi M. The dictionary of Traditional Diseases of Dermatological Drugs According to the book "Al-Abniyeh an Hagahyegh al-Advyeh". Tehran: Pjohande Press; 2003. [Persian]

Abu Mansur Muvaffak Harawi. Al-Abniyeh an Hagahyegh al-Advyeh. Edited by Bahmanyar A. Prepared by Mahbobi ardakani H. 2nd ed. Tehran: Tehran University Press; 1992. p.1-29, 359-420. [Persian]

Khaleghi Motlagh J. Asadi Ṭusi. Maǰalla-ye Dāneškada-ye Adabīyāt o ʿOlūme-Ensānī-e- Ferdowsi University of Mashhad 1977; 13(52): 643-678. [Persian]

Gorgani I. Zakhireye Khwarazmshahi. Qom: Traditional Medicine Revitalization Institute Press; 2012. Vol.2 p.260, 262, 265; Vol.3 p.562, 567; Vol.4 p.778; Vol.6 p.60. [Persian]

Najm Abadi M. History of medicine in Iran after Islam up to the Mongol era. Tehran: Tehran University Press; 1987. Vol.2 p.634, 640. [Persian]

Amiri M. Dictionary of Drugs and Words, or Research on the Book of "Al-Abniyeh an Hagahyegh al-Advyeh" Muvaffak Addin Abu Mansur Ali Herawi. Tehran: Culture Foundation of Iran Publishing; 1976. p.24-26. [Persian]

Majidi E, Pzeshk M. Jastanian. In: The Great Islamic Encyclopedia. Tehran: The Centre for the Great Islamic Encyclopaedia; 2010. Vol.18 p.122-131. [Persian]

Tajbakhsh H. Iranian veterinary and medical history. Tehran: Tehran University Press; 2000. Vol.2 p.296. [Persian]

Khosrobeigi H, Jahani F. Medical Terminology in "Zakhireh Kharazmshahi" Book. JIITM 2016; 7(3): 289-300. [Persian]

Lynn D, Umari T, Dunnick A, Dellavalle R. The epidemiology of acne vulgaris in late adolescence. Adolesc Health Med Ther 2016; 7(1): 13-25.

Sun Z, Migaly J. Review of Hemorrhoid Disease: Presentation and Management. Clin Colon Rectal Surg 2016; 29(1): 22-29.

Noonan VK, Fingas M, Farry A, Baxter D, Singh A, Fehlings M, et al. Incidence and Prevalence of Spinal Cord Injury in Canada: A National Perspective. Neuroepidemiology 2012; 38(4): 219-226.

Zhang Z, Roman G, Hong Z, Bing C, Ming Q, Huang J, et al. Parkinson's disease in China: prevalence in Beijing, Xian and Shanghai,. The Lancet 2005; 365(9459): 595-597.

Somi M, Minae M, Kamalinejad M, Mosadegh M, Mohammadi G. The Study of Liver Obstruction from the View Point of Avicenna. JIITM 2013; 3(4): 451-460. [Persian]

Moknatjoo R, sadeghpour O. Cough from the perspective of modern and traditional Iranian medicine. JIITM 2013; 4(2): 112-120. [Persian]

Yargholi A, Zareian M, Hafizi S, Faryabi R, Tabarraei M. Review on invasive and semi-invasive procedures to treat abnormal uterine bleeding in Iranian traditional medicine. Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 2017; 20(supplement): 46-55.

Flugel G. Die Arabischen- Persischen und Turkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien. Wien: K.K. Hof-Und Staatsdr; 1865. p.536.
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v10i35.18631

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.