«حفظ‌الصحه نسوان» در مطبوعات زنان (با تکیه بر مطبوعات منتشرشده از 1307-1289 ش./ 1928-1910 م.)

علی باغدار دلگشا, عباس سرافرازی, هما زنجانی زاده, هادی وکیلی

چکیده


331

زمینه و هدف: رعایت بهداشت فردی یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از گسترش بیماری‌های مسری است. در همین رابطه توجه به مسأله «حفظ‌الصحه نسوان» (بهداشت و سلامت زنان) به دلیل ارتباط مستقیم زنان با جنین و کودک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی موضوعات مرتبط با «حفظ‌الصحه نسوان» مندرج در جراید خود زنان پرداخته است. در این مقالات موضوع بهداشت زنان تنها به دلیل نقش مادری زنان مورد توجه بوده است.

مواد و روش‌ها: استفاده از منابع کتابخانه‌ای، با توصیف، مقایسه و تحلیل داده‌ها و تأکید بر تمامی شمارگان باقی‌مانده از 9 روزنامه منتشرشده توسط زنان با نام‌های: دانش، شکوفه، زبان‌زنان، نامه بانوان، عالم نسوان، جهان‌زنان، مجله جمعیت نسوان وطنخواه، نامه نسوان شرق و پیک سعادت نسوان است. این مطالعه مقطعی شامل سال‌های 1289 ش./ 1910 م. (سال انتشار نخستین روزنامه زنان با محوریت مسائل پزشکی) تا سال 1307 ش./ 1928 م. (ایجاد نخستین مدرسه آموزشی فن قابلگی) می‌باشد که در قالب بررسی 68 مقاله مندرج در روزنامه‌های منتشرشده توسط زنان صورت پذیرفته‌ است.

یافته‌ها: در این مقالات از نظر موضوعی به چهار دوره: 1ـ سلامت زنان در دوران پیش از بارداری؛ 2ـ سلامت زنان در دوران بارداری؛ 3ـ سلامت زنان در دوران وضع حمل؛ 4ـ سلامت زنان در دوران شیردهی کودک اشاره شده است.

نتیجه‌گیری: «حفظ‌الصحه نسوان» در دو مرحله دوران بارداری و دوران شیردهی کودک مورد توجه ویژه بوده است. موضوع مهم در این بین هم‌خوانی برخی توصیه‌های پزشکی به زنان در مطبوعات دوره مورد بحث با تحقیقات و پژوهش‌های اخیر است؛ مواردی چون: وجود ارتباط مستقیم میان توده‌های بدنی (چاقی) با ناباروری زنان، تعیین سن مناسب بارداری، رعایت فاصله میان بارداری‌های بعدی و نقش گیاهان دارویی مانند بهارنارنج در کاهش دردهای دوران بارداری و پس از زایمان.


موضوع


حفظ‌الصحه؛ زنان؛ نقش مادری؛ دوران بارداری؛ قاجار؛ پهلوی؛ مطبوعات؛ ایران

تمام متن:

PDF

109

مراجع


Regulations of midwifery school. Tehran: Ministry of Education, the National Library and Documentation Center 1307. No.4685/297: 1. [Persian]

Kashani-Sabet F. Patriotic Womanhood: The Culture of Feminism in Modern Iran 1900-1941. BRISMES 2005; 32(1): 29-46.

Kashani-Sabet F. The Politics of Reproduction: Maternalism and Women's Hygiene in Iran, 1896-1941. IJMES 2006; 38(1): 1-29.

Bagheri E, Khajeh SH. Some points about public health and hygiene, especially mother and child health, from the viewpoint of Shekoufeh Journal. History of Medicine Journal 2014; 20(6): 47-82. [Persian]

Bagheri, E and Kasseri M. Publishing the Journal of Da'nesh. History of Medicine Journal 2012; 13(4): 111-136. [Persian]

Ebrahem Nezhad H. Medicine, public health and the Qajar state. Tehran: Institute of Islamic History; 2017. p.120-137.

Barjesteh S. Qajar Era Health, Hygiene and Beauty. Tehran: Amir Kabir; 2014. p.60-67, 109-125.

Hekmat Newspaper. 1905. Years.13 No.843 p.1-2. [Persian]

Adab Newspaper. 1904. Years.3 No.2 p.3. [Persian]

AL Kamal Newspaper. 1900. Years.1 No.23 p.8. [Persian]

Stones R. Sociological thinkers. Tehran: Markaz; 2000. p.213-233.

Fakhr Al Taj. Hefz Al Sehe Atfal. Tehran: Copies of the documents and the National Library. 1916. No.781904 p.2-5, 10. [Persian]

Ramzibek H. Hefz Al Sehe. Tehran: Copies of the documents and the National Library. 1921. No.6-12173 p.2-5. [Persian]

Mostofe A. Tarbiyat Al Bonat. Tehran: Version of the Library of Parliament. 1916. No.1222944tx145 p.1-5. [Persian]

Akhondzadeh A. Hefs Al Sehe Nesvan. Tehran: Copies available in the library of Astan Quds Razavi. 1874. No.7320 p.2-6. [Persian]

Amirkhan. Hefs Al Sehe Eslami. Tehran: Version of the Library of Parliament. 1914. No 16495 p.114. [Persian]

Gharabaghi J. Tadbir Al Havamel. Tehran: Copies of the documents and the National Library. 1932. No.2660403 p.13, 35-36. [Persian]

Tariyakiyan. Taelem Al Ghavabel (Ketab-e Mama). Tehran: Copies of the documents and the National Library. 1903. No.6-5034 p.5. [Persian]

Shaamlou M. Khergh-e Bakheye. Tehran: Copies of the documents and the National Library. 1926. No.5-8162 p.10-17. [Persian]

Baghdar Delgosha A. Adab Mardi and Tarbiat Nesvan. Tehran: Sherazeh; 2017. p.121-129.

Jameiyat-e Nesvan-e Vatankhah Newspaper. 1302. Years.1 No.1 p.3. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1913. Years.1 No.17 p.1-2. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1913. Years.1 No.5 p.2. [Persian]

Zaban-e Zanan Newspaper. 1920. Years.2 No.30 p.2. [Persian]

Zaban-e zanan Newspaper. 1920. Years.2 No.30, p.3. [Persian]

Zaban-e zanan Newspaper. 1920. Years.2 No.31 p.3-4. [Persian]

Aalam-e Nesvan. 1928. Years.7 No.5 p.4. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1913. Years.1 No.8 p.1-2. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1916. Years.4 No.1 p.4. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1915. Years.3 No.20 p.3. [Persian]

Sharifi Pour F, Mirmohammadali M, Hashemzadeh M. Comparison of the effect of Citrus arantium and Salvia officinalis aroma on post-cesarean section pain. IJOGI 2017; 20(2): 41-49. [Persian]

Aalam-e Nesvan Newspaper. 1309. Years.10 No.5 p.246. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1915. Years.3 No.21 p.2. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1916. Years.4 No.12 p.3. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1915. Years.3 No.14 p.4. [Persian]

Javaadi M, Miri N, Barikani A, Sadeghi F. The status of Smoking habit, Caffeine Intake and Body Mass Index in infertile and healthy women aged 25-40 years. IJOGI 2017; 20(1): 10-14. [Persian]

Iran-e no Newspaper. 1909. Years.1 No.54 p.4. [Persian]

Aalam-e Nesvan Newspaper. 1306. Years.8 No.1 p.34. [Persian]

Jameeyate Nesvan Vatankhah Newspaper. 1302. Years.1 No.1 p.17. [Persian]

Jameeyate Nesvan Vatankhah Newspaper. 1302. Years.1 No.1 p.17-19. [Persian]

Daanesh Newspaper. 1910. Years.1 No.1 p.2. [Persian]

Shokoufeh Newspaper. 1914. Years.2 No.8 p.4. [Persian]

Aalam-e Nesvan Newspaper. 1302. Years.3 No.2 p.2. [Persian]

Aalam-e Nesvan Newspaper. 1307. Years.8 No.6 p.3. [Persian]

Aalam-e Nesvan Newspaper. 1311. Years.12 No.1 p.3. [Persian]

Aalam-e Nesvan Newspaper. 1302. Years.3 No.2 p.3. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v9i32.17749

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.