مفردات دارویی مؤثر بر خروج جنین از رحم از دیدگاه طب سنتی ایران

سیدعلی مظفرپور, افسانه بنیادی

چکیده


850

مقدمه: درد زایمان و استرس ناشی از آن، سبب گرایش روزافزون به زایمان از طریق سزارین شده است. با اتخاذ تدابیری در جهت کاهش درد‎‎‎‎های زایمان، می‌توان به تسهیل زایمان کمک و گرایش به زایمان طبیعی را بیشتر کرد. اطبا و حکیمان طب سنتی ایران برای کاهش درد زایمان تدابیر و درمان‌هایی توصیه نموده‌اند.

روش: در این مطالعه که با روش کتابخانه‌ای و بررسی متون انجام شده است، مفردات دارویی مؤثر در خروج جنین از رحم (طبیعی و غیر طبیعی) در 9 کتاب مرجع (المنصوری فی الطب، قانون فی الطب، الابنیه عن حقایق الادویه، ذخیره خوارزمشاهی، مختصر تذکره الامام سویدی، تحفه المؤمنین، طب اکبری، مخزن الادویه و اکسیر اعظم) مورد بررسی قرار گرفت. این کار در 8 مرحله شامل یافتن واژگان کلیدی، جستجو در منابع، تهیه لیست واحد، دسته‌بندی، خروج مفردات در ترکیبات، جمع‌بندی، نمره‌دهی و مرتب‌کردن انجام شد.

یافته‌ها: 80 مفرده دارویی (تک دارو) یافت شد. 6 مفرده مهم (جندبیدستر، سم حمار، حجرالمغناطیس، زعفران، جاوشیر و حلتیت) بیشترین نمره را کسب نمودند. 51 مفرده در درمان عسر ولادت، 27 مفرده در خروج جنین، 1 مفرده در درمان کاهش درد زایمان و 1 مفرده در تسریع زایمان کاربرد داشته است.

نتیجه‌گیری: اگرچه نتیجه این کار الزاماً به معنی بهترین مفردات در این زمینه نیست، ولی می‌تواند به این معنا باشد که این مفردات از قرن 3 تا 13 هجری، بیشترین استفاده را در تسهیل خروج جنین از رحم (زایمان یا خروج جنین مرده) داشته‌اند. لیست مفردات دارویی حاصل‌شده در این مطالعه می‌تواند مبنای انجام مطالعات آزمایشگاهی و بالینی قرار گیرد.


موضوع


طب سنتی؛ درد زایمان؛ عسر ولادت

تمام متن:

PDF

1363

مراجع


Asghari Moghaddam MA. Pain measurement, study of new approaches to the psychology of pain. 1th ed. Tehran: Roshd; 2011. 120-126. [Persian]

Reddy B, Edwards T. Management of acute pain: a practical guide. Translated by Sharifi M, Ordookhani A. 1th ed. World Association of pain; 2002. 105-106.

Jouybary L. Check the live experience of labor pain in women referred to hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Tehran: Proceedings of the congress on pain with emphasis on aspects of the Nursing and Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery Shahed; 2003. 51-61.

Abushaikha L, Oweis A. Labor pain experience: a Jordanian perspective. Int J NursPract. 2005; 11(1): 33-38.

Derenzo G. A new indication for cesarean delivery?. J Matern Fetal Neonatal Med. 2003; 13(4): 217.

Taherian AA. Painless Vaginal Delivery. JRMS. 2002; 6(3): 262. [Persian]

Enayati H, Mokaram Dori M, Mokhtari M, Firooz Marei SH, Dashipour AR. Painless labor with patient-controlled epidural pumps of bupivacaine and fentanyl. Anesthesiology and pain. JBUMS. 2012; 2(7): 125-130. [Persian]

Golmakani N, Ebrahimzadeh Zagami S, Saadatjoo AR. Comparative effect of Hyoscine and Promethazine. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences. 2011; 18(5): 266-268. [Persian]

Masoudi M, Akbari S. The Comparison of Entonox and water effect on labor pain. Yafteh. 2011; 12(2): 25-32. [Persian]

Faramarzi M, Salmalian H, Basirat Z, Bakhtiari A, Hajiahmadi M, Pasha H. Evaluation of painless labor with Entonox Gas. JBUMS. 2012; 14(1): 70-76. [Persian]

Mirhaghjoo N, Faramarzi M. Manual of Clinical Problems in Medicine. Gilan: Gilan Research Publications; 2000. 178. [Persian]

Seyedalshohadaei F, Zandvakili F, Sanaei SH, Rezaie M. Randomized control trial on effect of Pethidine versus tramadol on labor pain relief, labor duration, infants Apgar score and maternal complications in prmiparous women. SJKU. 2008; 12(4): 16-22. [Persian]

Myles M, Ruth B, Linda B. Myles text book for midwives. Translated by Khaleghi Nejad KH, Daghigh Bin E, Tavakolian Far T, Nekoee T. Vol 1. Mashhad: Parstaran Javan; 2010. 458-463.

World Health Organization. WHO traditional medicine sections of the medicine strategy 2014-2023. 2013. 43-57.

Hajipour L, Zyaie S, Poursmaeil Z, Kasemnejad A. The Influence of Acupuncture on Labor Pain. Daneshvar. 2007; 15(71): 25-30. [Persian]

Zare N, Akbarzadeh M, Jokar A, Moradi Z, Hadiyanfard MJ, Akbarzadeh M. Comparing the Effect of Acupressure at Two GB-21 and SP-6 Points on the Pain Severity of Active Phase of Delivery among Primiparous Women. Armaghane Danesh. 2012; 16(6): 498-506. [Persian]

Salehian T, Safdari Dehcheshmaei F, Pirak A, Kazemian A, Atarodi Z, Navabi Righi SH. Comparison of the effect of Hoku Point (LI4) acupressure with that of San-Yin-Jiao (SP6) acupressure on labor pain and the length of delivery time in primiparous women. SJKU. 2011; 16(1): 64-72. [Persian]

Ganji J, Keramat A, Ahmad Shirvani M. Effect of acupressure on labor pain relief: a systematic review of clinical trials. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014; 17(119): 8-17. [Persian]

Salehian T, Safdari Dehcheshmaei F, Pirak A, Kazemian A, Atarodi Z, Navabi Righi SH. Effects of Acupressure at the Hugo Point (L14) on labor pain and duration of delivery in nulliparous women. SJIMU. 2011; 18(4): 12-19. [Persian]

Salehian T, Safdari-Dehcheshmehi F, Alavi A, Rahimi-Madiseh M. Effects of acupressure at the Sanyinjiaopoint (SP6) on labor pain and delivery time in nulliparous women. J Shahrekord Univ Med Sci. 2011; 12(4): 8-14. [Persian]

Kordi M, Firoozi M, Esmaili H. Effect of LI 14 Acupressure on Labor pain in the first stage of labor in Nuliparous Women. Hayat. 2011; 16(3-4): 95-101. [Persian]

Hajighasemali S, Amir Ali Akbari S, Akbarzadeh Baghban AR, Heshmat R. Comparison between Effect Acupressure on SP6 Point and Reflexology on the Severity of First-Stage Labor pain. JJUMS. 2015; 12(4): 15-22. [Persian]

Hamidzadeh A, shahpourian F, Jamshidi Orak R. Effects of LI4 acupressure on labor pain in the first stage of labor. Journal of Semnan University of Medical Sciences. 2011; 12(2): 196-203. [Persian]

Khajavi A, Askari M, Naseri M. Review study of Dystocia cause in classic medicine and Iranian traditional. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2011; 14(3): 45-53. [Persian]

Hosseini SE, Asadi N, Zareei F. Investigating the effect of massage therapy on labor in the active stage of first labor. IJNR. 2014; 9(1): 25-32. [Persian]

Khavandizadeh Aghdam S, Adib A, Kazem Zadeh R. The Effects of Massage during Labor on Pain and Length of Delivery in Nulliparous Women. Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility. 2014; 16(83): 15-20. [Persian]

Banaeian SH, Shabanian M, Asefi F, Sereshti M. Comparing the Effects of Massage and Intra Intramuscular Pethidine on Pain Relief in the Stages of Labor and the Length of Labor. Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility. 2013; 16(80): 6-16. [Persian]

Abedian Z, Abasi Z, Esmaeili H, Vafaie AR. The Effects of Back Massage on Pain Intensity during the First Stage of Labor in Primiparous Women. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2009; 11(4): 39-47. [Persian]

Hashemi ZS, Badakhsh M, Shahdadi H, Heydari M, Hashemi NS. The effect of massage on intensity and duration of labor pain in primigravida women in Zabol Amiralmoemenin Hospital. Journal of Zabol University of Medical Sciences and Health Services. 2012; 4(1): 81-89. [Persian]

Rajaifard A, Abbasnia K, Kaviani M, Azima S, Gholami ZH. The Comparison of Superficial and Vibration Massages on Backache during Labor in Primiparous Women. Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility. 2011; 14(5): 43-48. [Persian]

Tork Zahrani SH, Honarjoo M, Jannesari SH, Alavi H. The effect of massage on intensity of pain during first stage of labor. Research in Medicine. 2008; 32(2): 141-145. [Persian]

Moghimi Hanjani S, Mehdizadeh Tourzani Z, Shoghi M, Ahmadi G. Effect of foot reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparous. Koomesh. 2013; 14(2): 166-171. [Persian]

Jenabi E, Hajiloo Mohajeran M, Torkamani M. The Effect of Reflexology on Relieving the Labor Pain. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012; 14(8): 34-38.[Persian]

Alavimajd H, Dolatian M, Heshmat R, Hasanpour A. The Effect of Reflexology on Pain Intensity of Labor. Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services (JUMS Journal). 2010; 18(72): 52-61. [Persian]

Behmanesh F, Pasha H, Zeynalzadeh M. Effect of heat therapy on pain severity and the end of labor in primigravida women. HMJ. 2009; 12(4): 261-269. [Persian]

Aliakbari F, Moradi M, Safdari Dehcheshmeh F, Delaram M, Salehian T, Rahimi Madiseh M. Relief of labor pain by ice massage of the hand. ZJRMS. 2009; 11(1): 23-30. [Persian]

Kiani A, Heidari M, Rahnama P, Mohammaditabar SH. Effect of Quran citation during third trimester of pregnancy on severity of labor pain in primiparas women: a clinical trial. Payesh. 2012; 11(6): 901-906. [Persian]

Nanbakhsh F, Zadeh Mohammadi A, Jalili N, Ahmadnejad E. The effect of Musician in reducing the pain and stress during delivery. Urmia Medical Journal. 2009; 20(3): 209-214. [Persian]

Hassanpour Dehkordi A, Kazemeyan A, Safdari Dehcheshmaei H, Salehiyan T, Frouzandeh N, Safarzadeh A. The effect of music on labor pain in the active phase of the first stage of labor in primiparous women. J Shahrekord Univ Med Sci. 2009; 10(4): 65-71. [Persian]

Akbari S, Rashidi N, Changavi F, Janani F, Tarrahi MJ. The effect of water birth on the duration of labor and pain level in comparision with land birth. Yafteh. 2008; 10(3): 39-46.[Persian]

Shahpourian F, Kiani K, Sedighian H, Hosseini F. Effect of Water Birth on Labor pain During Active Phase of Labor. RJMS. 2008; 14(57): 101-111. [Persian]

Azhari S, Ahmadi S, Rakhshandeh H, Jafarzadeh H, Mazlom SR. Evaluation of the Effect of Oral Saffron Capsules on Pain Intensity during the Active Phase of Labor. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014; 17(115): 1-10. [Persian]

Ozgoli G, Aryamanesh Z, Mojab F, Alavi Majd H. A Study of Inhalation of Peppermint Aroma on the Pain and Anxiety of the First Stage of Labor in Nulliparous Women: A Randomized Clinical Trial. Qom Univ Med Sci J. 2013; 7(3): 21-27. [Persian]

Hekmatzadeh SF, Mirmolaei ST, Hoseini N. The effect of boiled dill (Anethumgraveolens) seeds on the long active phase and labor pain intensity. Armaghane Danesh. 2011; 17(1): 50-59. [Persian]

Ebrahlmzadeh Zagami S, Golmakani N, Kabirian M, Shakeri M. Effect of dill (Anethum graveolens Linn) seed on uterus contractions pattern in active phase of labor. IJTK. 2012; 11(4): 602-606.

Mohammadkhani Shahri H, Mohammadkhani Shahri L, Aghel N, Abbaspoor Z. Effect of Massage Aromatherapy with Lavender Oil on Pain Intensity of Active Phase of Labor in Nulliparous Women. JMP. 2011; 11(9): 167-176. [Persian]

Seraji A, Vakilian K. The effects of aromatherapy with lavender and reathing techniques on the reduction of labor pain. Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing and Midwifery. 2011; 1(1): 31-39. [Persian]

Vakilian K, Karamat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami M, Atarha M. The effect of lavender essence via inhalation method on labor pain. J Shahrekord Univ Med Sci. 2012; 14(1): 34-40. [Persian]

Alavi N, Nemati M, Kaviani M, Tabaie MH. The effect of lavender Aromatherapy on the pain intensity perception and intrapartum outcomesinprimpara. Armaghane Danesh. 2010; 15(1): 30-37. [Persian]

Namazi M, amiraliakbari S, Mojab F, Talebi A, Alavi Majd H, Jannesari SH. Investigating the Effect of Citrus Aurantium Aroma on Severity of Labor pain during active phase of labor. Complementary Medicine Journal of Faculty of Nursing and Midwifery. 2014; 4(1): 733-744. [Persian]

Rashidi Fakari F, Tabatabaee Chehr M, Rashidi Fakari F, Mortazavi H, Kamali H. Aromatherapy on pain of labor in nulliparous women. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2013; 5(2): 36. [Persian]

Zargaran A, Ahmadi SA, Daneshamouz S, Mohagheghzadeh A. Ancient Persian pharmaceutical vessels and tools in Iranian archaeological museums. Pharm Hist (Lond). 2012; 42(4): 68-71.

Mozaffarpur SA, Naseri M, EsmailiDoki MR, Bijani A, Kamali Nejad M, Yousefi M, Mojahedi M, Khodadust M. Presentation effective single herbal drugs on constipation in Iranian traditional medicine. Journal of Medical History. 2011; 3(6): 79-76. [Persian]

Mozaffarpur SA, Khodadust M, Shirafkan H, Yousefi M, Mirzapor M. Introducing a model for prioritization of drugs, based on Iranian traditional medicine references. Journal of Medical History. 2015; 6(19): 11-28. [Persian]

Al-Rhazi Zakaria AM. Mansuri-fi-Teb [Liber al-Mansuri]. Translated by Zaker ME. Tehran: Tehran University of Medical Sciences Press; 2008. 274-276. [Persian]

Avicenna H. Ghanoon fe Teb. Vol 3. Beirut: Lebanon; 1426. 481-517. [Arabic]

Haravi M. Al-Abnieh a Haghayegh al-Advieh. Tehran: Tehran University Press; 1968. 29, 57, 95, 98, 173, 253. [Persian]

Jurjani SI. Zakhireh-I Kharazmshahi. Qom: The Academy of Medical Sciences; 2013. 934-940. [Persian]

Sovidi AM. Mokhtaser Tazkare Emamalsovidi-fi-Teb. Tehran: Research institute for Islamic and complementary for medicine; 2008. 161-164. [Arabic]

Hakim Moumen SM. Tohfeh al-Momenin. Tehran: Nashr Shahr; 2008. 31-418. [Persian]

Aghili Khorasani SM. Makhzan al-Aldvieh. Tehran: Entesharat Bavardaran; 2002. 148-784. [Persian]

Arzani Hakim MA. Teb e Akbari. Vol 2. Qom: Jalal Aldin; 2009. 945-977. [Persian]

Azam Khan HM. Exsie-e-Azam. Vol 4. Tehran: Almai; 2015. 2314-2350. [Persian]

Arzani Hakim MA. Mofarreh al-Gholub. Edited by Nazem E. 12th ed. Vol 3. Tehran: Almaei Publication; 2012. 852-863. [Persian]

Aghili Khorasani SM. Kholaseh al-Hekmah. 12th ed. Edited by Nazem E. Vol 2. Tehran: Almaei Publication; 2006. 929-940. [Persian]

Moayed Mohseni S, Naseri M, Yargholi M. Introducing medical substances (materia medical) which are effective on facilitating the childbirth in Iranian traditional medicine. Journal of Medical History. 2014; 6(19): 153-166. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v9i30.17417

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.