یبوست در بارداری از دیدگاه طب سنتی ایران

نسرین بعیری, سمیه ماهروزاده, سیده‌ صدیقه یوسفی, سودابه بیوس, روشنک مکبری‌نژاد, عفت جعفری دهکردی, الهام اختری, ملیحه تبرائی آرانی, منیره‌سادات روح‌اللهی, مژگان تن‌ساز

چکیده


1742

مقدمه: بدن انسان در دوران بارداری دستخوش تغییرات بسیاری می‌گردد، از جمله یبوست که دومین شکایت گوارشی شایع در بین زنان باردار است. از آنجایی که بروز یبوست عوارض متعددی را در مادر و جنین به همراه دارد، همچنین مصرف بسیاری از داروها در دوران بارداری ممنوعیت دارد، لذا تنظیم برنامه غذایی روزانه و نحوه زندگی برای مقابله با این مشکل، ضروری است. طب سنتی ایرانی دارای رویکرد جامعی به دوران بارداری است. بنابراین جهت تنظیم یک برنامه مدون برای مادر باردار و مادری که قصد بارداری دارد، به منظور جلوگیری از ایجاد یبوست و درمان آن می‌توان از منابع طب سنتی استفاده نمود و استفاده از این تجربیات را در کنار دستاوردهای طب نوین غنیمت دانست.

روش: در این مطالعه مروری و کتابخانه‌ای، کتب مرجع و مهم طب سنتی و مقالات جدید مورد بررسی قرار گرفت و یافته‌های دانشمندان طب نوین با یافته‌های حکمای طب سنتی به طور اجمالی مقایسه شدند.

یافته‌ها: ابتدا به مفهوم یبوست و علل ایجاد یا تشدید آن پرداخته، سپس یبوست در بارداری و درمان آن را به‌طور خاص مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: با توجه به دقت نظر اندیشمندان طب سنتی ایران در مراقبت‌های دوران بارداری و توجه به دفع فضولات به عنوان یك اصل حفظ سلامتی، شاید امروزه بتوان در مباحث بهداشت بارداری و تحقیقات مربوط به این دوران از یافته‌های حکما استفاده کرد و زیربنای تحقیقات را بر گفته‌ها و تجربیات آنان پایه‌گذاری کرد.


موضوع


یبوست؛ بارداری؛ طب سنتی ایران

تمام متن:

PDF

2792

مراجع


Cullen G, O'Donoghue D. Constipation & Pregnancy. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2007; 21(5): 807-818.

Derbyshire E, Davies J, Costarelli V, Dettmar P. Diet Physical in activity of constipation throughout & after pregnancy. Mater child Nut. 2006; 2(3): 127-134.

Derbyshire E, Davice J, Detmar P. Change’s bowel function in pregnancy. Dig Dis Sci. 2007; 52(2): 324-328.

Rigby D, Powell M. The causes & treatment of constipation. Continence Essentials. 2008; 1: 117-120.

Bove A, Pucciani F, Bellini M, Battaglia E, Bocchini R, Altomare DF, Dodi G, Sciaudone G, Falletto E, Piloni V, Gambaccini D, Bove V. Consensus statement AIGO/SICCR: Diagnosis & treatment of chronic constipation. World J Gasteroenterol. 2012; 18(14): 1555-1564.

دریانی، ابراهیم. ميراوليايي، آرش. فرشته‌نژاد، سیدمحمد. کرامتی، محمدرضا. مروری بر تشخیص و درمان یبوست. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. (1388 ش.)، دوره بیست و هفتم، شماره سوم، صص 379-362.

Longstrech GF, Thompson WG. Functional bowel disorder. In: Drossman DA, Editor. ROME III the functional Gasterointestinal disorder. 3th ed. USA: Allen Press. Inc. Lawrance KS; 2006. 516.

J Tack S, Müller-Lissner V. Stanghellini, Diagnosis and treatment of chronic constipation a European perspective. Neurogastroenterology and Motility. 2011; 23(8): 697-710.

Lembo A, Camilleri M. Current concept; chronic constipation. N Engl J Med. 2003; 349: 1360.

Wald A. Chronic constipation: advances in management. Neurogastroenterol Motil. 2007; 19(1): 4-10.

عقیلی خراسانی، محمدحسین. خلاصه الحکمه. تصحیح، تحقیق و ویرایش اسماعیل ناظم. سه جلدی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، (1385 ش.)، صص 935-930.

ارزانی، محمداکبر. طب اکبری. دو جلدی، جلد دوم، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، (1387 ش.)، ص 1138.

جرجانی، سیداسماعیل. ذخیره خوارزمشاهی. ده جلدی، جلد سوم، تهران: انتشارات فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، (1380 ش.)، ص 555.

سینا، ابوعلی. قانون در طب. ترجمه علیرضا مسعودی. چاپ اول، کاشان: نشر مرسل، (1386 ش.)، ص 349.

بیوس، سودابه. تدابیر دوران بارداری در طب سنتی. جاپ اول، تهران: نشر چوگان، (1393 ش.)، ص 125.

چشتی، محمداعظم. اکسیر اعظم. چهار جلدی، جلد سوم، نسخه خطی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، (1383 ش.)، ص 348.

عبادیانی، محمد. درسنامه معالجات طب سنتی ایران. تهران: دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل، (1387 ش.)، ص 86.

ابن نفیس قرشی، علاءالدین علی بن ابی‌الحزم. الموجز فی الطب. قاهره: انتشارات وزارت اوقاف قاهره، (1986 م.)، ص 74.

الصاق، مهین. هادی‌زاده، فاطمه. مظاهری، محمد. یاوری، مریم. بابائیان، محمود. شریفی علون‌آبادی، احمدرضا. برهانی، مهدی. حاجی‌حیدری، محمدرضا. قنادی، علیرضا. آویژگان، مجید. یبوست در مکتب طب سنتی ایران. مجله طب سنتی اسلام و ایران. (1390 ش.)، سال دوم، شماره چهارم، صص 370-361.

عقیلی خراسانی، محمدحسین. مخزن الادویه. تصحیح محمدرضا شمس اردکانی. چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران، (1387 ش.)، صص 195-120.

کردافشاری، غلامرضا. تغذیه در طب ایرانی، اسلامی. چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان، (1388 ش.)، ص 80.

رشیدی، احمد بن حسن بن علی. بهجة الرؤساء فی امراض النساء. تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، (1382 ش.)، صص 445-440.

مكبری‌نژاد، روشنک. بارداری سالم از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه اجمالی آن با طب نوین. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. (1393 ش.)، دوره هفدهم، شماره صد و بیست و یکم، صص 9-1.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v9i30.17409

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.