نگرشی متفاوت به مفهوم برص در طب سنتی ایران

فرزانه زارع, امیر محمد جلادت

چکیده


3198

زمینه و هدف: برص اصطلاحی پزشکی و قدیمی است که امروزه از آن به تعابیر مختلفی یاد می‌شود. گروهی آن را پیسی، بعضی لک و پیس و برخی دیگر ویتیلیگو می‌دانند. تعریف صحیح این واژه، ردّ شبهات وارده بر مفهوم آن و مقایسه یافته‌های حاصل از مرور منابع طب سنتی و طب رایج در این موضوع، از مهم‌ترین اهداف این تحقیق می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این کنکاش علمی سعی شده است که علاوه بر بازنگری تحلیلی و ادبی به برص، این مفهوم در طب سنتی ایران و طب رایج مورد بررسی، مقایسه و تحلیل قرار گیرد.

یافته‌ها: بر اساس منابع طب سنتی ایران، برص بیماری پوستی مزمنی است که در برخی موارد، تا عمق بدن نیز نفوذ می‌کند و با خارش و سوزش دردناک همراه است و به دلیل عوارض ظاهری، باعث دوری شخص از اجتماع می‌شود.

نتیجه‌گیری: مفهوم برص تنها معادل لکه‌های سفید صِرف و یا ویتیلیگوی امروزی نیست.


موضوع


امراض جلدی؛ برص؛ پیسی؛ طب سنتی ایران؛ لک و پیس؛ ویتیلیگو

تمام متن:

PDF

127

مراجع


Yazdani Abyaneh MA, Griffith R, Falto-Aizpurua L, Nouri K. The dark history of white spots. JAMA Dermatol 2014; 150(9): 936.

Ahluwalia J, Correa-Selm LM, Rao BK. Vitiligo: Not Simply a Skin Disease. Skinmed 2017; 15(2): 125-127.

Al'Abadie MS, Warren MA, Bleehen SS, Gawkrodger DJ. Morphologic observations on the dermal nerves in vitiligo: an ultrastructural study. Int J Dermatol 1995; 34(12): 837-840.

Spritz RA, Andersen GH. Genetics of Vitiligo. Dermatol Clin 2017;c35(2):c245-255.

Wang P, Li Y, Nie H, Zhang X, Shao Q, Hou X, et al. The changes of gene expression profiling between segmental vitiligo, generalized vitiligo and healthy individual. J Dermatol Sci 2016; 84(1): 40-49.

Karam RA, Zidan HE, Khater MH. Genetic variants of interferon-gamma and its mRNA expression and inflammatory parameters in the pathogenesis of vitiligo. Biochem Cell Biol 2017; 95(4): 474-481.

Solak B, Dikicier BS, Cosansu NC, Erdem T. Effects of age of onset on disease characteristics in non-segmental vitiligo. Int J Dermatol 2017; 56(3): 341-345.

Atas H, Kocabiyik M, Gonul M, Ozturk Y, Kavutcu M. Usefulness of ischemia-modified albumin in predicting oxidative stress in patients with vitiligo. Biomark Med 2017; 11(6): 439-449.

Lang C, Kaya G. A Case of Adrenergic Urticaria Associated with Vitiligo. Dermatopathology (Basel) 2016; 3(4): 83-86.

Dogan Z, Ozdemir P, Eksioglu M, Filik L. Relationship between Helicobacter pylori infection and vitiligo: a prospective study. Am J Clin Dermatol 2014; 15(5): 457-462.

Kartal D, Borlu M, Cinar SL, Kesikoglu A, Utas S. Thyroid abnormalities in paediatric patients with vitiligo: retrospective study. Postepy Dermatol Alergol 2016; 33(3): 232-234.

Iacovelli P, Sinagra JL, Vidolin AP, Marenda S, Capitanio B, Leone G, et al. Relevance of thyroiditis and of other autoimmune diseases in children with vitiligo. Dermatology 2005; 210(1): 26-30.

Rodrigues M, Ezzedine K, Hamzavi I, Pandya AG, Harris JE. New discoveries in the pathogenesis and classification of vitiligo. J Am Acad Dermatol 2017; 77(1): 1-13.

Elbuluk N, Ezzedine K. Quality of Life, Burden of Disease, Co-morbidities and Systemic Effects in Vitiligo Patients. Dermatol Clin 2017; 35(2): 117-128.

Motavasselian MG-F, Tavakkoli Kakhki M. The Synonyms of Anxiety in Traditional Iranian Medicine Resources. History of Medicine Journal (Quarterly) 2016; 8(28): 47-72.

Tavakkoli-Kakhki MG-F, Motavasselian M. Synonyms of Depression in Traditional Iranian Medicine Resources. History of Medicine Journal (Quarterly) 2017; 9(30): 115-137.

Avicenna. The Canon. Tehran: Soroush Press; 2013. p.157-160, 178. [Persian]

Kaviyanipoya H. History of Medicine of Pesian. Tehran: Almayii; 2014. p.105-113. [Persian]

Cerci FB, Mesquita LA, Silva de Castro CC. Segmental vitiligo-like hypopigmentation associated with metastatic melanoma. Cutis 2017; 99(6): E1-E2.

Patel S, Rauf A, Khan H, Meher BR, Hassan SSU. A holistic review on the autoimmune disease vitiligo with emphasis on the causal factors. Biomed Pharmacother 2017; 92(8): 501-508.

Farhoudi M. The Concept of "Baras" in Quran and its Relation with Medical Subjects. Qur'anic Researchs Quarterly 1997; 11-12: 374-379. [Persian]

Miyagawa T, Kadono T, Masui Y, Yamada D, Saigusa R, Numajiri H, et al. Nivolumab-induced vitiligo successfully treated with narrowband UVB phototherapy. Eur J Dermatol 2017; In press.

Majid I, Imran S. Ultrathin split-thickness skin grafting followed by narrowband UVB therapy for stable vitiligo: an effective and cosmetically satisfying treatment option. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2012; 78(2): 159-164.

Kim H, Kang JN, Hwang SH, Seo JK, Sung HS. Fibrin glue fixation for suction blister epidermal grafting in two patients with stable vitiligo. Ann Dermatol 2014; 26(6): 751-754.

Najm Abadi M. Medical history of Iran and the Islamic world. Tehran: University of Tehran Press; 1992. p.129, 141, 148. [Persian]

Mehrabi V. Pictorial History of the World. Tehran: Safir-e-Ardahal; 2000. p.253. [Persian]

Jorr K. Laroos Dictionary. Tehran: Amir Kabir; 2008. p.449. [Persian-Arabic]

Dehkhoda AA. Loghatnameh-e-Dehkhoda. Tehran: University of Tehran Press; 1998. [Persian]

Majusi A. Kamil al Sinaat al Tibbiyya. Tehran: The Institute of Islamic Studies Tehran University -Mc Gill University; 2012. p.51, 57-58. [Persian]

Arzani MA. Tibb -e- Akbari. Qom: Jalaledin; 2008. p.1173-1175. [Persian]

Abdolhamid H-KM, Zohori A, Abdolaziz M, Fazlolrahman M. Ghamous al Ghanon. Tehran: Iran University of Medical Sciences; 2003. p.33, 37. [Persian-Arabic]

Aghili M. Gharabadin-e-Kabeer. Tehran: Safir-e-Ardehal; 2015. p.110, 112. [Persian]

Razi MZ. Alhavi. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2012. p.234. [Persian]

Akhawayini A. Hiddayat al Mutaallimin fi al Ttib. Mashhad: Universityof Mashhad Press; 1992. p.591, 593. [Persian]

Teflisi H. Kefaye al-Tib. Tehran: Institute for humanities and cultural studies (IHCS); 2011. p.233. [Persian]

Hakim Maysari. Daneshnameh (the Oldest Medical Compendium in Persian Verse). Tehran: University of McGill and University of Tehran; 1987. p.22. [Persian]

Kermani MK. Daghayegh al Alaj. Kerman: Saadat Press; 1988. p.620, 623. [Persian]

Movahhed MC-R, Ghaffari F, Mosaddegh M, Nazem E, Minaee MB, Nasrabadi AN, et al. Deficiency of humors, missing subject in the differential diagnosis of diseases. History of Medicine Journal (Quarterly) 2012; 3(9(: 187-201.

Nazim Jahan M. Exir-e-Azam. Tehran: Almaii; 2014. p.2965-2966. [Persian]

Kermani N. Sharh-ol-Asbab va Alamat. Tehran: Almaii; 2015. p.555-556. [Persian]

Razi B. Kholasato-Tajarob. Tehran: Tehran University of Medicine Science; 2008. p.182. [Persian]

Bironi A. Al Saydana. Tehran: Academy of Persian Language and Literature; 2004. p.593. [Persian]

Tabari A. Ferdos al Hekmah. Tehran: Mehr Aieen Press; 2007. p.126, 356. [Persian]

Jorjani E. Zakhireh Kharazmshahi. Tehran: The Academy of Medical Sciences Islamic Republic of Iran; 2001. p.163. [Persian]

Jamshidi A. Baras, Lak-o-Peac or...?. Hadith Sciences (Quarterly) (HS) 2009; 2(52)(14): 111-123. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v9i32.16743

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.