اتیولوژی انزال زودرس از دیدگاه طب سنتی ایران و پزشکی رایج

احمد رضا شریفی علون آبادی, فریدون خیام فر, محسن ناصری, محمد کمالی نژاد, فاطمه علیجانیها, زهرا بهاءالدین

چکیده


181

مقدمه: انزال زودرس که در طب سنتی ایران «سرعت انزال» نامیده می‌شود، به معنای انزال زودتر از یک دقیقه از زمان شروع دخول، عدم توانایی در به تأخیرانداختن انزال و اضطراب و رنجش به هنگام مقاربت و با شیوعی از 3/2 تا 30 درصد است. هدف از این تحقیق، مقایسه علل انزال زودرس از دیدگاه طب سنتی ایران با طب رایج و استفاده از آن برای درک مفهوم دقیق‌تری از پاتوفیزیولوژی و درمان بیماری است.

روش: این مطالعه با مراجعه به منابع مرجع در طب رایج و طب سنتی ایران انجام شده و جمع‌آوری اطلاعات بر اساس مرور هدفمند کتب است. علل انزال زودرس با جستجوی کلمات کلیدی Premature Ejaculation، Sexual Disorders، انزال زودرس و سرعت انزال در پایگاه‌های داده‌ای معتبر علمی و کتب طب سنتی به دست آمد، سپس نتایج در جدول قرار گرفته و تشابهات و تمایز آن‌ها مشخص گردید.

یافته‌ها: علل مورد بحث در دو حوزه طب سنتی و رایج در نگاه اول متفاوت به نظر می‌رسد، اما مقایسه دقیق‌تر اشتراکات قابل توجهی را نشان می‌دهد. هر دو حیطه پزشکی رایج و طب سنتی به بیماری‌های قلبی، کبدی، معدی، کلیوی، نورولوژیک و سایکولوژیک به عنوان عاملی برای اختلالات جنسی و انزال زودرس اشاره کرده‌اند. علل مربوط به آلت تناسلی مردانه، اختلالات متابولیک، علل فیزیولوژیک، بافت‌شناختی و علل مربوط به گنادهای جنسی به زبان متفاوتی در هر دو حیطه طبی مطرح شده است. طب رایج اختصاصاً به علل هورمونی اشاره کرده است. طب سنتی نیز اختصاصاً به علائم مرتبط با مایع منی پرداخته و یک تقسیم‌بندی سه گانه مرتبط را مطرح کرده است.

نتیجه‌گیری: این بررسی به یک دسته‌بندی چهارده‌گانه رسید که در هشت مورد مطابقت از لحاظ لفظ و معنا، چهار مورد مطابقت در معنا، یک مورد قابل تطبیق، یک مورد مطابق با درجه‌بندی متفاوت در علائم و بیماری‌شناسی منتهی گردید.


موضوع


انزال زودرس؛ طب سنتی ایرانی؛ اختلالات جنسی؛ ابوعلی‌سینا

تمام متن:

PDF

160

مراجع


Althof SE, Mcmahon CG, Waldinger MD, Serefoglu EC, Shindel AW, Adaikan PG, et al. An Update of the International Society of Sexual Medicine's Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Premature Ejaculation (PE). J Sex Med. 2014; 11(6): 1392-1422.

Mohee A, Eardley I. Medical therapy for premature ejaculation. Ther Adv Urol. 2011; 3(5): 211-222.

Bar-Or D, Salottolo KM, Orlando A, Winkler JV. A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Multicenter Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Two Doses of the Tramadol Orally Disintegrating Tablet for the Treatment of Premature Ejaculation Within Less Than 2 Minutes. Eur Urol. 2012; 61(4): 736-743.

Waldinger MD. Pathophysiology of Lifelong Premature Ejaculation. In: Jannini AE, Mcmahon GC, Waldinger DM, Editor. Premature Ejaculation: from Etiology to Diagnosis and Treatment. Milano: Springer Milan; 2013: 71-80.

Avicenna, Abu-Ali Hossein Ibn-e-Abdollah. Qanon Fi- al-teb [Canon In Medicine]. By Ebrahim Shamsoddin. Beirut: Aalami Publication; 2003. Vol.3, 373-398.

Mulhall JP, Teloken PE. Secondary Premature Ejaculation. In: Jannini AE, Mcmahon GC, Waldinger DM, Editors. Premature Ejaculation: From Etiology to Diagnosis and Treatment. Milano: Springer Milan; 2013. 273-288.

Sohn P-MH. Reproductive and Sexual Function: Premature Ejaculation. In: Alan J. Wein, Editor-In-Chief. Alan W. Partin, Craig A. Peters, Louis R. Kavoussi, Andrew C. Novick, Editors. Campbell-Walsh Urology. 10th ed. Phaladelphia: Elsevier Saunders; 2012. 771-779.

Arzani MA. Tebbe Akbari. Center of Instauration of Natural Medicine. Qom: Jalaloddin Publication; 2008. 880-905. [Persian]

Gilani Vali. Sette Zarurieh [Six Necessary Principles]. Corrected By Gorji N, Moeini R, Rezaei Pour N. Tehran: Almaei Publication; 2012. 101-120. [Persian]

Ganji M. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry.Translated by Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Tehran: Savalan Publication; 2015. Vol.1, 69-150. [Persian]

Waldinger MD. Risk Factors In Premature Ejaculation: The Genetic Risk Factor. In: Jannini AE, Mcmahon GC, Waldinger DM, Editor. Premature Ejaculation: From Etiology to Diagnosis and Treatment. Milano: Springer Milan; 2013. 111-123.

Corona G, Rastrelli G, Maggi M. Treatment of Premature Ejaculation and Comorbid Endocrine and Metabolic Disorders. In: Jannini AE, Mcmahon GC, Waldinger DM, Editor. Premature Ejaculation: From Etiology to Diagnosis and Treatment. Milano: Springer Milan; 2013. 289-303.

Boonjindasup AG, Serefoglu EC, Hellstrom WJG. Risk Factors In Premature Ejaculation: The Urological Risk Factor. In: Jannini AE, Mcmahon GC, Waldinger DM, Editors. Premature Ejaculation: From Etiology to Diagnosis and Treatment. Milano: Springer Milan; 2013. 159-166.

Cheng AWC. Premature Ejaculation: Simple Behavioral Therapy Steps. In: Lim CPH, Editor. Men's Health. London: Springer London; 2013. 131-132.

Kit NK. Initial Workup and Use of Assessment Tools. In: Lim CPH, Editor. Men's Health. London: Springer London; 2013. 115-119.

Abdel-Hamid IA, Abdel-Razek MM, Anis T. Risks Factors In Premature Ejaculation: The Neurological Risk Factor and the Local Hypersensitivity. In: Jannini AE, Mcmahon GC, Waldinger DM, Editors. Premature Ejaculation: From Etiology to Diagnosis and Treatment. Milano: Springer Milan; 2013. 167-185.

Donatucci CF. Etiology of ejaculation and pathophysiology of premature ejaculation. The Journal of Sexual Medicine. 2006; 3(4): 303-308.

Wyllie MG, Hellstrom WJ. The Link between Penile Hypersensitivity and Premature Ejaculation. BJU Int. 2011; 107(3): 452-457.

Morris BJ, Krieger JN. Does Male Circumcision Affect Sexual Function, Sensitivity or Satisfaction? A Systematic Review. J Sex Med. 2013; 10(11): 2644-2657.

Buvat J. Pathophysiology of Premature Ejaculation. The Journal of Sexual Medicine. 2011; 4: 316-327.

Tan HM, Tong SF, Ho CC. Men's Health: Sexual Dysfunction, Physical, and Psychological Health, Is There a Link? J Sex Med. 2012; 9(3): 663-671.

Montorsi F, Briganti A, Salonia A, Rigatti P, Margonato A, Macchi A, et al. Erectile Dysfunction Prevalence, Time of Onset and Association with Risk Factors in 300 Consecutive Patients with Acute Chest Pain and Angiographically Documented Coronary Artery Disease. Eur Urol. 2003; 44(3): 360-364.

Billups KL. Sexual Dysfunction and Cardiovascular Disease: Integrative Concepts and Strategies. Am J Cardiol. 2005; 96(12): 57-61.

Inman BA, St.Sauver JL, Jacobson DJ, Mcgree ME, Nehra A, Lieber MM, et al. A Population-Based, Longitudinal Study of Erectile Dysfunction and Future Coronary Artery Disease. Mayo Clinic Proceedings. 2009; 84(2): 108-113.

Thompson IM, Tangen CM, Goodman PJ, Probstfield JL, Moinpour CM, Coltman CA. Erectile Dysfunction and Subsequent Cardiovascular Disease. Jama. 2005; 294(23): 2996-3002.

Nascimento ER, Maia ACO, Pereira V, Soares-Filho G, Nardi AE, Silva AC. Sexual Dysfunction and Cardiovascular Diseases: A Systematic Review of Prevalence. Clinics. 2013; 68(11): 1462-1468.

Papadopoulou E, Varouktsi A, Lazaridis A, Boutari C, Doumas M. Erectile Dysfunction in Chronic Kidney Disease: From Pathophysiology to Management. World Journal of Nephrology. 2015; 4(3): 379-387.

Vecchio M, Palmer SC, Tonelli M, Johnson DW, Strippoli GF. Depression and Sexual Dysfunction in Chronic Kidney Disease: A Narrative Review of the Evidence in Areas of Significant Unmet Need. Nephrol Dial Transplant. 2012; 27(9): 3420-3428.

Rebollo P, Ortega F, Valdes C, Fernandez-Vega F, Ortega T, Garcia-Mendoza M, et al. Factors Associated with Erectile Dysfunction in Male Kidney Transplant Recipients. Int J Impot Res. 2003; 15(6): 433-438.

Malavaud B, Rostaing L, Rischmann P, Sarramon JP, Durand D. High Prevalence of Erectile Dysfunction after Renal Transplantation. Transplantation. 2000; 69(10): 2121-2124.

Espinoza R, Gracida C, Cancino J, Ibarra A. Prevalence of Erectile Dysfunction in Kidney Transplant Recipients. Transplant Proc. 2006; 38(3): 916-917.

Burra P. Sexual Dysfunction After Liver Transplantation. Liver Transplantation. 2009; 15(2): 50-56.

Huyghe E, Kamar N, Wagner F, Yeung SJ, Capietto AH, El-Kahwaji L, et al. Erectile Dysfunction in Liver Transplant Patients. Am J Transplant. 2008; 8(12): 2580-2589.

Peuskens J, Sienaert P, De Hert M. Sexual Dysfunction: The Unspoken Side Effect of Antipsychotics. European Psychiatry. 1998; 13(1): 23-30.

Clayton AH, Pradko JF, Croft HA, Montano CB, Leadbetter RA, Bolden-Watson C, et al. Prevalence of Sexual Dysfunction Among Newer Antidepressants. J Clin Psychiatry. 2002; 63(4): 357-366.

Letourneau EJ, Schewe PA, Frueh BC. Preliminary Evaluation of Sexual Problems in Combat Veterans with PTSD. Journal of Traumatic Stress. 1997; 10(1): 125-132.

Zemishlany Z, Weizman A. The Impact of Mental Illness on Sexual Dysfunction. Adv Psychosom Med. 2008; 29: 89-106.

Araujo AB, Durante R, Feldman HA, Goldstein I, Mckinlay JB. The Relationship between Depressive Symptoms and Male Erectile Dysfunction: Cross-Sectional Results from the Massachusetts Male Aging Study. Psychosomatic Medicine. 1998; 60(4): 458-465.

Sugimori H, Yoshida K, Tanaka T, Baba K, Nishida T, Nakazawa R, et al. Relationships between Erectile Dysfunction, Depression and Anxiety in Japanese Subjects. J Sex Med. 2005; 2(3): 390-396.

Nicolosi A, Moreira ED, Jr.Villa M, Glasser DB. A Population Study of the Association between Sexual Function, Sexual Satisfaction and Depressive Symptoms in Men. Journal of Affective Disorders. 82(2): 235-243.

Quek KF, Sallam AA, Ng CH, Chua CB. Prevalence of Sexual Problems and Its Association with Social, Psychological and Physical Factors Among Men in a Malaysian Population: A Cross-Sectional Study. J Sex Med. 2008; 5(1): 70-76.

Fass R, Fullerton S, Naliboff B, Hirsh T, Mayer EA. Sexual Dysfunction in Patients with Irritable Bowel Syndrome and Non-Ulcer Dyspepsia. Digestion. 1998; 59(1): 79-85.

Jorjani SE. Zakhire Kharazmshahi [Kharazmshahi Accumulation]. Tehran: Institue of Medical History & Islamic and Complemantory Medicine Studies, Iran Univercity; 2008. 533-545. [Persian]

Aghili Khorasani MH. Moalejat-e-Aghili [AGHILI Therapeutics]. Tehran: Institue of Medical History & Islamic and Complemantory Medicine Studies, Iran Univercity; 2008. Vol.2, 58-74. [Persian]

Ebrahimi EZ. Daghaegh-al-Elaj [Accurate Subjects About Therapeutics]. Translated by Kermani MK. Kerman: Saadat Publication; 1983. Vol.1, 433-460. [Persian]

Aazam Khan Chashti M. Exir-e-Aazam [Grate Panacea]. Tehran: Institue of Medical History & Islamic and Complemantory Medicine Studies, Iran Univercity; 2008. 530-615. [Persian]

Shirazi MT. Tashil-al-Elaj [Simplification of Treatment]. Qom: Institue of Revival of Innate Medicine, Jalal-al-Din Publication; 2008. 105-107. [Persian]

Ahmad Ibn-e-Soleiman. Roju-al-Sheikh ela Sabah Fi Al-Ghovve Al-Bah [Recurrence of Sexual Potency of Elders Into Youth]. Tehran: Institue of Medical History & Islamic and Complemantory Medicine Studies, Iran Univercity; 2008.

Kermani NE. Sharh-al-Asbab & al-Alamat [ Eaxplanation 0f Etiologies And Symptoms]. Qom: Institue of Revival of Innate Medicine, Jalal-al-Din Publication; 2008. 181-198.

Jorjani SE. Alaghraz-al-Tebbeie & Mabahes-al-Alaeieh [Medical Targets and ALAEI Subjects]. Tehran: Tehran University Publication; 1995. 760-773. [Persian]

Maiorino MI, Bellastella G, Esposito K. Lifestyle Modifications and Erectile Dysfunction: What Can Be Expected? Asian Journal of Andrology. 2015; 17(1): 5-10.

Van Craenenbroeck EM, Conraads VM. Endothelial Progenitor Cells In Vascular Health: Focus on Lifestyle. Microvasc Res. 2010; 79(3): 184-192.

Wang F, Dai S, Wang M, Morrison H. Erectile Dysfunction And Fruit/ Vegetable Consumption Among Diabetic Canadian Men. Urology. 2013; 82(6): 1330-1335.

Giugliano F, Maiorino MI, Bellastella G, Autorino R, De Sio M, Giugliano D, et al. Adherence To Mediterranean Diet and Erectile Dysfunction in Men With Type 2 Diabetes. J Sex Med. 2010; 7(5): 1911-1917.

Esposito K, Giugliano F, De Sio M, Carleo D, Di Palo C, D'Armiento M, et al. Dietary Factors in Erectile Dysfunction. Int J Impot Res. 2006; 18(4): 370-374.

Feldman HA, Johannes CB, Derby CA, Kleinman KP, Mohr BA, Araujo AB, et al. Erectile Dysfunction and Coronary Risk Factors: Prospective Results from the Massachusetts Male Aging Study. Preventive Medicine. 2000; 30(4): 328-338.

Shiri R, Koskimaki J, Hakama M, Hakkinen J, Huhtala H, Tammela TL, et al. Effect of Life-Style Factors on Incidence of Erectile Dysfunction. Int J Impot Res. 2004; 16(5): 389-394.

Bacon CG, Mittleman MA, Kawachi I, Giovannucci E, Glasser DB, Rimm EB. A Prospective Study of Risk Factors for Erectile Dysfunction. The Journal of Urology. 2006; 176(1): 217-221.

Ponholzer A, Temml C, Mock K, Marszalek M, Obermayr R, Madersbacher S. Prevalence and Risk Factors tor Erectile Dysfunction in 2869 Men Using a Validated Questionnaire. European Urology. 2005; 47(1): 80-86.

Cheng JY, Ng EM, Ko JS, Chen RY. Physical Activity and Erectile Dysfunction: Meta-Analysis of Population-Based Studies. Int J Impot Res. 2007; 19(3): 245-252.

Jannini EA, Sternbach N, Limoncin E, Ciocca G, Gravina GL, Tripodi F, et al. Health-Related Characteristics and Unmet Needs of Men with Erectile Dysfunction: A Survey in Five European Countries. The Journal of Sexual Medicine. 2014; 11(1): 40-50.

Jankowski JT, Seftel AD, Strohl KP. Erectile Dysfunction and Sleep Related Disorders. J Urol. 2008; 179(3): 837-841.

Charandabi SM, Rezaei N, Hakimi S, Khatami S, Valizadeh R, Azadi A. Sleep Disturbances and Sexual Function Among Men Aged 45–75 Years in an Urban Area of Iran. Sleep Science. 2016; 9(1): 29-34.

Calderon-Garciduenas L, Mora-Tiscareno A, Ontiveros E, Gomez-Garza G, Barragan-Mejia G, Broadway J, et al. Air Pollution, Cognitive Deficits and Brain Abnormalities: A Pilot Study with Children and Dogs. Brain Cogn. 2008; 68(2): 117-127.

Kampa M, Castanas E. Human Health Effects of Air Pollution. Environ Pollut. 2008; 151(2): 362-367.

Babaeian M, Naseri M, Kamalinejad M, Ghaffari F, Mazaheri M. Air Pollution: Avicenna's Concept. Int J Prev Med. 2016; 7: 35.

Sharifi AR, Homayounfar A, Mosavat SH, Heydari M, Naseri M. Premature Ejaculation and Its Remedies in Medieval Persia. Urology. 2016; 90: 225-228.
DOI: https://doi.org/10.22037/med%20hist%20j.v8i26.15074

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.