بررسي تأثیر دود اسپند بر آمادگی سرویکس شروع و سرانجام زایمان

شهناز ترک زهرانی, شهلا دسومی, مژگان تن‌ساز, علیرضا اکبرزاده

چکیده


12652

مقدمه: آمادگی سرویکس یکی از مراحل اصلی در شروع زایمان است و برای موفقیت در شروع یا القای زایمان اهمیت بسیاری دارد. دانه اسپند به دلیل داشتن مشتقاتی مانند وسی سین ـ وسی سینون باعث تحریک انقباضات رحمی و نیز به دلیل داشتن ترکیبی به نام هارمان باعث آزادشدن نیتریک اکساید که جزء واسطه‌های رسیده‌شدن سرویکس است باعث آماده‌سازی دهانه رحم می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر دود اسپند بر آمادگی سرویکس شروع و سرانجام زایمان انجام گردید.

روش: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 204 زن باردار با سن حاملگی 41-40 هفته مراجعه‌کننده به زایشگاه بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. واحدهای پژوهش از نظر آمادگی سرویکس و شروع زایمان 48 و 72 ساعت بعد و زمان بستری پیگیری شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه اطلاعات فردی و مامایی، فرم مشاهده و معاینه، ثبت روزانه و پیگیری بود که جهت اعتبار آن از اعتبار محتوا و براي بررسي پایایی ابزار از مشاهده هم‌زمان استفاده شد. همبستگي بين مشاهدات با استفاده از شاخص كاپا برای چهار زمان مراجعه افراد شرکت‌کننده در مطالعه که بدین ترتیب: k4=0.92، k3=0.90، k2=1 و k1=0.86 بود. اطلاعات با استفاده از آزمون من‌ویتنی ـ مجذورکای دو ـ دقیق فیشر با SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: میزان آمادگی سرویکس در شروع مطالعه یکسان و تغییرات در 48 ساعت اول و 72-49 ساعت پس از شروع مطالعه و زمان بستری بین دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت (p<0.001). زمان شروع زایمان در دو گروه مداخله و کنترل طول مرحله اول و دوم زایمان، میزان نیاز به استفاده از اکسی‌توسین ومسکن، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزادان، آغشتگی مایع آمنیون به مکونیوم، وضعیت قلب جنین، میزان رضایت مادران از شرکت در مطالعه در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری داشت (p<0.001).

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دود اسپند می‌تواند باعث آمادگی سرویکس و شروع زایمان گردد و عارضه خاصی برای استفاده از آن مشاهده نگردید.


کلید واژه‌ها


اسپند؛ آمادگی سرویکس؛ زایمان؛ طب سنتی

تمام متن:

PDF

2127

مراجع


Cunningham F. Williiam s Obstetrics. 22th ed. Vol 1. NewYork: Mallraw – Hill; 2010. 194.

Evans M. Post date pregnancy and complementary therapies. Complementary Therapies in Clinical Peractice. 2009; (15): 220-224.

وحيد رودسري، فاطمه. قلی‌پور بازیری، مهناز. آیتی، صدیقه. افضل آقایی، منور. پورصدرالله، فائزه. (1391). تأثیر مقاربت جنسي در كاهش نياز به اينداكشن در زمان ترم. مجله زنان و مامایی و نازایی ايران. (1391 ش.)، دوره پانزدهم، شماره بیست و یکم، ص 6-1.

استپ گيلبرت، الیزابت. حاملگي‌هاي پرخطر و زايمان. ترجمه محمدحسین بدخش، زهرا كتايون بامداد و گیتی الياسي. چاپ اول، تهران: انتشارات آينده‌سازان ـ شهر آب، (1388 ش.)، صص 29-21.

Gisele Velarde C, Guillermo L, Moreira de Sá RA. Electro acupuncture for cervical ripening prior to labor induction: a randomized clinical trial. Academic Journal. 2011; 6(283): 1233.

Tenore JL. Methods for cervical ripening and induction of labor. Am family physic Journal. 2003; 47: 95-103.

Glantz IC. Electve induction spontaneous labor association and outcome. Journal Reported Med. 2005; 50(4): 235-240.

Moriarty KA. Acupressure used as a pre-birth treatment at full term gestation. Dissertation, for the degree of Doctor of Philosophy in Nursing Science in the University of Llinois at Chicago. Health Sciences Center, M1 - DAI-B 68/08; 2008. 2007.

Josie L, Tenire MD. Methods for cervical ripening and induction of labor. American Family Physician. 2003; 67(10): 2123-2128.

Levey KA, Arsalan AA, Funai EF. Extra - amniotic saline infusion increases cesarean risk versas other induction methods and spontaneous labor. Am J Perinatal. 2006; 23(7): 435-480.

Karjane NW, Brock EL, Walsh SW. Induction of labor using a foley balloon, with and without extra - amniotic saline infusion. Obster Gynecal. 2006; 107(2 pt 1): 234-239.

Gilson GJ, Russel DJ, Izquierdo LA, Qualls CR, Curet LB. A prospective randomized evaluation of a hygroscopic cervical dilator, Dilapan, in the preinduction ripening of patients undergoing induction of labor. Am J Obestet Jenico. 1996; 175(1): 145-149.

Yazdizadeh H, Apedi P, Najar SH, Ahmadi K, Zaker Hoseiyni V. The effect of vaginal adminstation isosorbid mononitrate on cervical ripening and induction of labor in postterm pregnancy. Journal of Jundishapur University of Medical Sciences. 2012; 11(6): 675-684.

Vrouenraets FP, Roumen FJ, Dehing CJ, Van den Akker ES, Aarts MJ, Scheve EJ. Bishop score and risk of cesarean delivery after induction of labor in nuliparans women. Osbstet Gynecol. 2005; 105(4): 690-697.

آذركيش، فاطمه. آبسالان، نسرين. رودباری، مسعود. براهویی، فریده. میرلاشاری، شهلا. بامری، مهرناز. (1387). بررسي اثر روغن كرچك خوراكي بر شروع درد زايمان در حاملگي طول‌كشيده. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان. (1387 ش.)، دوره سیزدهم، شماره چهل و نهم، صص 6-1.

پروين، ندا. ولیدی، مجید. نبی طالبی دهکردی، مهدی. مبینی، غلامرضا. اشرفي، كوروش. فرخي، عفت. رفيعيان، محمود. اكبري، نسرين. صفدري ده چشمه، فرانك. رفيعي وردنجاني، ليلا. تأثیر دودهاي طبي بر برخي عوامل عفونت‌زاي بيمارستاني. مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد. (1389 ش.)، دوره دوازدهم، شماره دوم، صص 83-76.

عقيلى علوى شيرازى، سيدمحمدحسين بن محمدهادى. مخزن الادويه. طبع جديد، یک جلدی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه علوم پزشكى تهران و سبز آرنگ، (1390 ش.)، ص 328.

كرم سيچاني، سمیرا. نقش، نوشین. رزمی، نعمت‌الله. تأثیر عصاره الكلي اسپند بر غلظت مالون دي‌آلوئيد و فعاليت كاتالاز و گلوتاتيون پراكسيداز در موش‌هاي تيمارشده با نانوذرات نقره. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران. (1391 ش.)، دوره بیست و دوم، شماره نود و پنجم، صص 17-10.

دیبا، کامبیز. گرامی‌شعار، محسن. شربت‌خوری، میترا. حسین‌پور، لیلی. بررسي ميزان مهاركنندگي عصاره الكلي دانه گياه اسپند بر روي گونه‌هاي كانديدا و آسپرژيلوس در شرايط آزمايشگاهي. مجله پزشكي اروميه. (1388 ش.)، دوره بیستم، شماره چهارم، صص 277-271.

ناظم جهان، محمداعظم. اكسير اعظم. چهار جلدی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران ـ مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، (1387 ش.)، صص 753-745.

شاه ارزانى، ميرمحمداكبر بن محمد. طب اكبرى. دو جلدی، جلد دوم، چاپ اول، قم: جلال‌الدين، (1387 ش.)، صص 954-951.

زهراوی، ابوالقاسم. التصریف لمن عجز عن التالیف. یک جلدی، چاپ اول، كويت: مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، إدارة الثقافة العلمية، (2004 م.)، ص 884.

شرفکندی، عبدالرحمن. قانون در طب. ترجمه دکتر علی‌اکبر ولایتی. جلد سوم، تهران: انتشارات سروش، (1389 ش.)، ص 440-439.

Farzin D, Kalantari P, Zaer H. Effect of harmane, norharmane and harmine on the hot-plate and formalin induced nociceptions in mice. Journal of Mazandran University Medscin. 2011; 22(87): 87-95.

مددكار سبحاني، آرمین. ابراهیمی، سلطان احمد. هورمند، محمود. رهبر روشندل، ناهید. محمودیان، مسعود. بررسي سميت سلولي عصاره دانه گياه اسپند و ارتباط آن با ميزان آلكالوئيدهاي بتاكاربوليني وجود در عصاره. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران. (1380 ش.)، دوره هشتم، شماره بیست و ششم، صص 437-434.

ربيعي، صغرا. عرب، ملیحه. شکرپور، مریم. بررسي مقايسه‌اي تأثیر شيافت پروستاگلندين با برهنه‌‌كردن پرده‌ها در نرم‌كردن سرويكس و كوتاه‌شدن زمان ليبر. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي همدان. (1387 ش.)، دوره پانزدهم، شماره چهل و هفتم، صص 31-27.

Azhari S, Abrishami L, Fadaee A. Efficacy of acupressure on initiating labor in term pergnat women. Mashhad University of Medical Science. 2007; 9(3): 8-14.

Ghobadi KH, Torkzahrani SH, Heshmat R, Shakeri N. Effect of acupressure on cervical ripening, initiation and outcome of labor in term nulliparous women. Shahid Behshti University of Medical Science. Thesis for M.S degree in midwifery education. 2012.

Berrougui H, Carmen MC, Abdelouahed K, Hmamouchia M, Ettaiba A, Marhuendab E, Dolores Herrerab M. Vasore laxant effects of harmine and harmaline extracted from peganum harmalal. Seed's in isolated rat aorta. Pharmacological Research. 2006; 54(1): 150-157.

Hamidzadeh A, Shahpourian F, Jamshidiorak R. Effects of LI4 acupressure on labor pain in the first stage of labor. Koomesh. 2010; 12(2): 196-203.

پیرداده پیرانوند، سهیلا. اظهری، صدیقه. لطفعلی‌زاده، مرضیه. شاکری، محمدتقی. تأثیر روغن کرچک بر شروع زایمان در حاملگی 42-40 هفته. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل. (1386 ش.)، دوره نهم، شماره سی و نهم، صص 38-33.

Iravani M, Montazeri S, Afshari P. A study on the safety and efficacy of Castro oil for cervical ripening and labor induction. Ahwaz Jundishapur University of medical sciences, Ahwaz. 2006; 5(1): 400-404.

Mohamadinia N, Rezai MA, Loripoor M, Vazirinejad R. Assessment of the effect of sisymbrium consumption on spontaneous labor in nulipars. Tabib Shargh Journal. 2008; 2(10): 79-85.

Modlock J. Acupuncture for the induction of labor: adoble - blind RCT study. An International Journal of obstetrics and Gynecology. 2010; 117(10): 1255-1261.

Rachana R, Basu S, Pant M. Review and future perspectives of using vasicine and Related compounds. Indo - Global Journal of Pharmaceutical Sciences. 2001, 1(1): 85-98.

Fathiazad F, Azarmi Y, Khodaie L. Pharamacological effects of peganum harmala seeds extract on isolated rat uterus. Iranian Journal of Tabriz Pharmaceutical Science. 2006; 2(2): 81-86.

مرتضوی، سیدعلیرضا. بررسی اثر چند عامل مختلف بر قدرت چسبندگی پلی مرهای مخاط چسب در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم پزشکی کرمان. (1379 ش.)، سال هشتم، شماره اول، صص 60-50.

Thokchom PS, Okram M, Huidrom B. Adhatoda vasica nees: phytochemical and pharmacological profile. The natural Products Journal. 2011; 1(1): 29-39.

Vaezi GH, Oryan SH, Fereidoni M, Etemadi L, Manafi F. Effect of inhalation alcoholic extract of peganum harmala on induction of anxiety like behavior in elevated plus-maze. Physiology and Pharmacology Journal. 2007; 11(2): 153-159.

Toyan M, Fakai I. Effects of post-coital administration of Alkaloids from Senna alata (Linn.Roxb), Leavs on some fetal and maternal out coms of peregnant rats. Department of biochemister, university of Ilorin. Nigeria Journal Repored Infertile. 2012; 13(4): 211-217.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v8i27.13186

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.