تحلیلی بر داروهای مدر در طب سنتی ایران

مهدي يوسفي, روشنک سالاری, اميد صادقپور

چکیده


3470

فرآیند گردش آب و دفع فضولات بدن از طریق کلیه‌ها، در طب سنتی ایران جایگاهی ویژه و تخصصی دارد. داروهای مدر در طب سنتی عمدتاً جهت دفع بخشی از فضولات و مواد زائد موجود در عروق و یا بافت‌ها به کمک آب و سیستم ادراری، به کار می‌روند، بدین صورت که این داروها ضمن گسیل‌داشتن بخشی از مواد زائد (به ویژه مواد زائد رقیق مائی) به سوی سیستم ادراری و با دفع این فضولات، به کنترل و یا درمان بیماری‌ها کمک می‌کنند.

برخلاف داروهای دیورتیک در طب نوین که عمدتاً مسؤول دفع آب از بدن و کمک به کنترل بیماری‌هایی همچون نارسایی احتمالی قلب آسیت، ادم ریوی، ادم اندام‌ها و فشار خون بالا بوده و تبعاتی همچون برهم‌زدن تعادل الکترولیت‌ها را به دنبال دارد، داروهای مدر طب سنتی برخلاف داروهای دیورتیک در طب نوین، به تناسب نوع ماده زائد بدن، انتخاب شده و هر دارو در دفع نوع خاصی از مواد زائد تأثیر بیشتری می‌گذارد.

این مطالعه، یک مطالعه کتابخانه‌ای بوده که در آن مفهوم داروهای مدر، موارد تجویز و احتیاطات استفاده از آن‌ها بر مبنای منابع طب سنتی ایران بیان شده و مکانیسم اثر آن‌ها با داروهای دیورتیک مورد استفاده در طب رایج مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه می‌تواند بینش خواننده را با گستره عملکرد داروهای مدر توسعه داده و به پزشکان در تجویز بهینه داروهای گیاهی مدر کمک نماید.


موضوع


طب سنتی ایران؛ داروهای گیاهی مدر؛ دیورتیک؛ طب ایرانی؛ مدر بول

تمام متن:

PDF

1099

مراجع


Hall JE. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology: Enhanced E-book. 12th ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2010. 397-409.

IbnSina (Avicenna). Al-Qanoon Fit-Tib (Principles in medicine). Beirut: Sader Publishing House, Reprinted in 1970 from Bulaq; 113.

Jaladat AM, Atarzadeh F, Sadeghpour, O. Maturation; an Important Step in Treatment Protocols of Iranian Medicine. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2011; 2(7): 6.

Sadeghpour O, Jaladat AM. Purgatives, the Most Important Drug Group in Traditional Iranian Medicine-I. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2011; 6(2): 7.

Aghili Khorasani Shirazi MH. Gharabadin Kabir. Tehran: Republished by Institute of Medical History, Islamic and Complementary Medicine. Iran University of Medical Sciences; 2008. Available at: http://www.aftab.ir/ glossaries/instance/book/138095.

Aghili Khorasani Shirazi MH. Kholassat Al-Hekmah (The Principal's of Traditional Iranian Medicine). 1st ed. Edited by Esmaeil Nazem. Qom: Esmaeilian; 1385. 474-481, 853-863.

Jorjani SE. Zakhireh kharazmshahi (In Persian). Edited by Ali Akbar Saeedi Sirjani. Tehran: Iran Cultural Publications; 1976. 5-186.

Majusi Ahvazi A. Kamil al-Sina 'at al-Tibbiyya. 1st ed. Tehran: The Institute of Islamic Studies of Tehrn-McGill University; 2009. 42-57. [Persian]

Arzani, MA. Mizan-O-Teb. Revision by Hadi Nasiri. Tehran: Ehyae-Tebe-Tabiee Publications; 2011. 25-28.

Al-Qarasi A (Ibn an-Nafis). Al-Shamil fis Sinaah al-Tabibiyah. Edited by Youssef Ziedan. Abu Dhabi (UAE): Cultural foundation publications; 2000. 1-12.

Aghili Khorasani Shirazi MH. Makhzan-al-Advia. Edited by Roja Rahimi, Mohammad Reza Shams Ardekani, Fatemeh Farjadmand. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2009. Available at: http://aqlibrary.org/ UserFiles/File/makhzan.pdf.

Nimruzi M, Kiani H. Avicenna’Poem on Medicine. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences; 1390. 163.

Arzani MA. Tibb al-Akbar (Akbar's Medicine). 1st ed. Qom: Jalaledin; Research Institute for Islamic and Complementary Medicine (RICM); 1387. 14-16, 136-187. [Persian]

Yarnell E. Botanical medicines for the urinary tract. World Journal of Urology. 2002; 20(5): 285-293.

Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ. Basic & clinical pharmacology. 11th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2009. 251-267.

Duke JA. CRC Handbook of medicinal Spices. Florida: CRC Press; 2002. 50-896.

Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. PDR for herbal medicines. Montvale: Medical Economics Company; 2000. 1-141.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v8i27.13185

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.