تحلیلی بر بطن‌ها و لب‌های مغزی از دیدگاه طب سنتی

مهدی یوسفی, حمیده وحید

چکیده


858

مغز در طب سنتی به دماغ معروف و عملکردهای متعددی دارد. در طب سنتی افعال دماغی محصول عملکرد بطون مغز هستند. روح حیوانی در بطون دماغی تبدیل به روح نفسانی می‌گردد و روح نفسانی منشأ حس، حرکت، تفکر، توهم و حافظه است. در طب سنتی، بطن‌های طرفی، معادل بطون مقدم، بطن سوم، معادل بطن اوسط و بطن چهارم، معادل بطن مؤخر می‌باشد. دماغ به دو جزء مقدم و مؤخر تقسیم که جزء مقدم شامل بطون مقدم، حاوی (بطن‌های طرفی و لب‌های پنج‌گانه فرونتال، پاریتال، اکسیپیتال، تمپورال و اینسولا) بطن اوسط، حاوی (بطن سوم و سیستم لیمبیک، تالاموس، هیپوتالاموس و پونز) و جزء مؤخر از بطن مؤخر دماغ که منطبق با مخچه می‌باشد، تشکیل یافته است. با توجه به افعال بسیار مهم بطون دماغی در طب سنتی، به نظر می‌رسد تجاویف این بطون، صرفاً مد نظر نبوده، بلکه بافت مغزی پیرامونی این بطون نیز نقش اساسی در عملکرد آن داشته باشند. سایر اجزای دماغی به عنوان مسالک ورودی و خروجی بطون دماغی بوده، به گونه‌ای که وجود هر اختلال یا سده‌ای در بطن، مجاری یا جوهر دماغ می‌تواند منجر به بروز بیماری‌هایی همچون سردرد، صرع، سکته و... گردد.


کلید واژه‌ها


طب سنتی ایرانی؛ بطن‌های مغز؛ بطون دماغ؛ لوب‌های مغز

تمام متن:

PDF

1016

مراجع


اخوینی بخاری، ابوبکر ربیع ابن احمد. هدایه المتعلمین فی الطب. مصحح جلال متینی، یک جلدی، چاپ اول، مشهد: دانشگاه مشهد، (1371 ش.)، ص 72.

ابن عباس مجوسی اهوازی، علی. کامل الصناعه الطبیه. مصحح مؤسسه احیای طب طبیعی، چهار جلدی، جلد اول، چاپ اول، قم: انتشارات جلال‌الدین، (1387 ش.)، صص 266-263.

ابن سینا، حسین. القانون فی الطب. پنج جلدی، جلد اول، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (1425 ق.)، صص 57-56.

جرجانی، سیداسماعیل. الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه. مصحح حسن تاجبخش، دو جلدی، جلد اول، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، (1384 ش)، صص 40-38.

ابن الحزم قرشی، علاءالدین. شرح تشریح القانون. یک جلدی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، (1383 ش.)، صص 349-348.

ابن یحیی المسیحی، ابوسهل عیسی. تشریح بدن الانسان. یک جلدی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، (1387 ش.)، صص 88-86.

عقیلی خراسانی شیرازی، سیدمحمدحسین. خلاصه الحکمه. مصحح اسماعیل ناظم، سه جلدی، جلد اول، چاپ اول، قم: اسماعیلیان، (1385 ش.)، صص 291-288، 376.

ابن عوض کرمانی، نفیس. شرح الاسباب و العلامات. دو جلدی، جلد اول، چاپ اول، قم: انتشارات جلال‌الدین، (1387 ش.)، صص 5، 202.

شاه‌ارزانی، محمداکبر. مفرح القلوب. مصحح اسماعیل ناظم، سه جلدی، جلد اول، چاپ اول، تهران: المعی، (1391 ش.)، صص 208-206.

جرجانی، سیداسماعیل. ذخیره خوارزمشاهی. یک جلدی، چاپ اول، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، (1373 ش.)، صص 48-47.

اسنل، ریچارد اس. نوروآناتومی بالینی. مترجم رضا شیرازی، یک جلدی، تهران: اندیشه رفیع، (1389 ش.)، صص 65-60.

عقیلی خراسانی شیرازی، سیدمحمدحسین. معالجات عقیلی. یک جلدی، چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، (1387 ش.)، ص 5.

محمدی، یوسف. تشریح سیستم عصبی مرکزی. یک جلدی، چاپ اول، تهران: شهراب، آینده‌سازان، (1373 ش.)، صص 40-37.

Netter F. Atlas of Human Anatomy. 4th ed. USA: Saunders Elsevier; 2003. 81.




DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v8i27.13183

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.