مفردات مؤثر بر نفخ از دیدگاه طب سنتی ایران

سیدعلی مظفرپور, مرتضی مجاهدی, روشنک ثاقبی, زینب محمودپور

چکیده


1474

نفخ شکم یکی از شایع‌ترین شکایات عمومی و از جمله شایع‌ترین بیماری‌های گوارشی محسوب می‌شود. با توجه به اثرات متناقص درمان‌های ارائه‌شده جهت درمان نفخ در طب رایج و اهمیت تجارب سنتی در ساخت داروهای مؤثر، این مقاله به معرفی مفردات مؤثر بر نفخ شکم از دیدگاه طب سنتی ایران پرداخته است.

این تحقیق یک مطالعه کتابخانه‌ای و بر اساس بررسی متون طب سنتی می‌باشد. در این مطالعه مفردات دارویی مؤثر در درمان نفخ شکم در شش کتاب مرجع داروشناسی طب سنتی (الابنیه عن حقایق الادویه، قانون فی الطب، اختیارات بدیعی، تذکره داوود انطاکی، تحفه حکیم مؤمن، مخزن الادویه) جستجو شد. این کار در ده مرحله (یافتن کلیدواژه، یافتن مفرده، جستجو در منابع، تهیه لیست واحد، یافتن مترادف‌ها، دسته‌بندی، بازبینی، خروج مفردات از ترکیبات، جمع‌بندی، نمره‌دهی، مرتب‌سازی) انجام شد. در پایان این مراحل، بر حسب نمره کسب‌شده، 302 مفرده داروییِ مطرح در درمان نفخ شکم یافت شد. بیشترین نمره کسب‌شده (امتیاز 10) برای سه مفرده (اگیر ترکی، زنیان، سیاه‌دانه) در درمان نفخ شکم به‌ دست آمد و بیشترین تعداد مفردات مؤثر بر نفخ، در کتاب مخزن الادویه می‌باشد. لیست مفردات دارویی حاصل‌شده در این مطالعه می‌تواند مبنای انجام مطالعات بالینی برای ساخت داروهای جدید در درمان نفخ شکم قرار گیرد.


کلید واژه‌ها


نفخ؛ طب سنتی ایرانی؛ مفرده دارویی

تمام متن:

PDF

1833

مراجع


Price K, Lewis J, Wyatt G, Fenwick G. Review article Flatulence-Causes, relation to diet and remedies. Food/Nahrung. 1988; 32(6): 609-626.

Lacy BE, Gabbard SL, Crowell MD. Pathophysiology, evaluation, and treatment of bloating: hope, hype, or hot air?. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2011; 7(11): 729-739.

Van Ness MM, Cattau Jr E. Flatulence: pathophysiology and treatment. American Family Physician. 1985; 31(4): 198-208.

Douglas A, Drossman MD. ROME III the Functional Gastrointestinal Disorders. 3rd ed. Virginia: McLean; 2006. 2-4, 509-519.

Willian L. Hasler, Irritable bowel syndrome and bloating. Best Practice of Research Clinical Gastroemterology. 2007; 21(4): 689-707.

Iovino PL, Bucci CL, Tremolaterra FL, Santonicola AL, Chiarioni GL. Bloating and functional gastro-intestinal disorders: where are we and where are we going?. World J Gastroenterol. 2014; 20(39): 14407-14419.

World Health Organization. National policy on traditional medicine and regulation of herbal medicines: Report of a WHO global survey; 2005. p.1-16.

Al-Windi A. Determinants of complementary alternative medicine (CAM) use. Complementary Therapies in Medicine. 2004; 12(2): 99-111.

Rezaeizadeh H, Alizadeh M, Naseri M, Ardakani MS. The traditional Iranian medicine point of view on health and disease. Iranian Journal of Public Health. 2009; 38(Suppl. 1): 169-172.

Zargaran A, Ahmadi SA. Acient Persian pharmaceutical vessels and tools in Iranian archaeological museums. Pharms Hist (Land). 2012; 42(4): 68-71.

انصاری شیرازی، علی بن حسین. اختیارات بدیعی. تهران: شرکت دارویی پخش رازی، (1371ش.)، صص 450-15.

حکیم اعظم‌خان، محمد. اکسیر اعظم. چهار جلدی، جلد دوم، تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، (1387 ش.)، ص 506.

انطاکی، داوود ابن عمر. تذکره اولی الالباب. بیروت: انتشارات الاعلمی، (2005 م.)، صص 375-39.

حسینی، محمد مؤمن. تحفه المؤمنین. به کوشش دکتر شمس اردکانی. چاپ اول، قم: مؤسسه احیای طب طبیعی، (1390 ش.)، صص 858-47.

عقیلی خراسانی، حکیم محمدحسین. مخزن الادویه. چاپ اول، تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران، (1387 ش.)، صص 801-105.

مظفرپور، سیدعلی. ناصری، محسن. اسماعیلی دوکی، محمدرضا. بیژنی، علی. کمالی‌نژاد، محمد. یوسفی، مهدی. مجاهدی، مرتضی. خدادوست، محمود. معرفی مفردات دارویی مؤثر در درمان «یبوست» در طب سنتی ایرانی. فصلنامه تاریخ پزشکی. (1390 ش.)، دوره سوم، شماره نهم، صص 95-79.

مظفرپور، سیدعلی. خدادوست، محمود. شیرافکن، هدی. یوسفی، مهدی. میرزاپور، محدثه. الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنتی ایران. فصلنامه تاریخ پزشکی. (1393 ش)، سال ششم، شماره نوزدهم، صص 28-11.

ناصری، محسن. طب سنتی ایران و توسعه آن با استفاده از رهنمودهای سازمان جهانی. ماهنامه دانشور پزشکی. (1383 ش.)، سال یازدهم، شماره پنجاه و دوم، صص 68-53.

Yazdian M, Agah SH, Minaii B, Ansari R, Hosseini H, Vazifekhah SH, Kamalinejad M. Evaluation of efficacy of Carum Copticum seeds on gaseous symptoms in patients with abdominal bloating. A Randomized Clinical Trial. 2014; 9(5): 372-378.

Tetsuro O, Go I, Takayuki H, Hidehiko K, Toshihiko H. Hangekobokuto (Banxia-houpo-tang). A Kampo Medicine that Treats Functional Dyspepsia’ Evid Based Complement Alternat Med. 2009; 6(3): 375-378.

فاضل، نسرین. اسماعیلی، حبیب‌ا... . بررسی تأثیر افشره زیره بر شدت نفخ پس از سزارین. فصلنامه علمی پژوهشی فیض. (1384 ش.)، سال نهم، شماره سی و پنجم، صص 12-8.

فاضل، نسرین. تفضلی، مهین. رمضانی، محمد. اسماعیلی، حبیب‌ا... . بررسی تأثیر سوپرمینت بر شدت نفخ بعد از سزارین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل. (1383 ش.)، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 46-41.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v8i27.13179

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.