تجربه معنویت از دیدگاه پرستاران شاغل در بخش‌هاي سرطان: یک مطالعه کیفی

عبدالله خرمی مارکانی, محمد خدایاری‌فرد, فريده يغمايي, محمود عباسی, علیرضا دیدارلو

چکیده


424

مقدمه: معنويت به عنوان جوهره هستي و تأثیر آن در التيام و شفابخشي انسان در سال‌هاي اخير مورد توجه فزاينده‌اي قرار گرفته است. از دیدگاه مراقبت پرستاری کل‌نگر، در مراقبت از افراد باید به جنبه‌های جسمی، روانی و اجتماعی با هسته معنوی توجه نمود. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف شناخت تجربه معنویت پرستاران شاغل در بخش‌های سرطان صورت گرفته است.

روش: در این مطالعه 24 پرستار شاغل در بخش‌های سرطان، 12 بیمارستان آموزشی درمانی، وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه‌ها با استفاده از پرسشنامه نیمه‌ساختاریافته انجام شده و برای تجزیه و تحلیل نتایج آن‌ها از روش تحلیل محتوی استفاده شد.

يافته‌ها: تجربه معنویت توسط پرستاران بخش‌های سرطان در دو طبقه اصلی به صورت ابعاد مذهبی و ابعاد وجودی در بافت فرهنگی اسلامی ایران ظاهر شد. یافته‌های این مطالعه بر دیدگاه کل‌نگر اسلام مبنی بر توجه هم‌زمان به تمام ابعاد وجودی انسان مطابقت داشت.

بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به تأثیر معنويت بر زندگي فردي و حرفه‌اي پرستاران، لازم است جهت شناسايي و رفع نيازهاي معنوي بيماران مبتلا به سرطان، ابتدا معنويت پرستاران ویژه مراقبت از این بیماران مورد توجه قرار گیرد.


موضوع


مراقبت معنوی؛ پرستار سرطان؛ مسلمان؛ ایران

تمام متن:

PDF

270

مراجع


منابع فارسی:

عباسی، محمود. عزیزی، فریدون. شمسی گوشکی، احسان. ناصری راد، محسن. اکبری لاکه، مریم. (1391 ش.). تعریف مفهومی و عملیاتی‌سازی سلامت معنوی: یک مطالعه روش‌شناختی. فصلنامه اخلاق پزشکی. سال ششم، شماره بیستم، صص 34-1.

عباسیان. لادن. عباسی، محمود. شمسی گوشکی، احسان. معماریانی، زهرا. (1389 ش.). بررسی جایگاه علمی سلامت معنوی و نقش آن در پیشگیری از بیماری‌ها: یک مطالعه مقدماتی. فصلنامه اخلاق پزشکی. سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 104-83.

منابع انگلیسی:

Becvar, DS. (1998). Soul healing and the family. Journal of Family Social Work. 2 (4): 1-11.

Brien, ME. (2004). Spirituality in Nursing: Standing on Holy Ground. Boston: Jones & Bartlett Publisher, 1-50.

Burkhardt, MA. (1989). Spirituality: An analysis of the concept. Holistic Nursing Practice. 3(3): 69-77.

Burkhardt, MA. Nagai Jacobson, MG. (2002). Spirituality: Living our Connectedness. New York, Delmar Thompson Learning, 18-34.

Burnard, P. (1988). Searching for meaning. Nursing Times. 84(37): 34-6.

Cavendish, R. Luise, BK. Bauer, M. Gallo, MA. Horne, K. Medfindt, J. Russo, D. (2001). Recognizing opportunities for spiritual enhancement in young adults. Nursing Diagnosis. 12(3): 77-91.

Connor, EN. Eller, SL. (2004). Spiritual perspectives, needs and nursing interventions of Christian African- Americans. Journal of Advanced Nursing. 46(6): 624-32.

Dossey, L. (2001). Healing Beyond the Body: Medicine and the Infinite Reach of the Mind. Boston: Shambbala, 35-76.

Fawcett, TN. Noble, A. (2004). The challenge of spiritual care in a multi- faith society experienced as a Christian nurse. Journal of Clinical Nursing. 13(2): 136-42.

Golberg, B. (1998). Connection: An exploration of spirituality in nursing Care. Journal of Advanced Nursing. 27(4): 836-42.

Graneheim, UH. Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today. 24(12): 105-12.

Gray, J. (2006). Measuring spirituality: Conceptual and methodological considerations. The Journal of Theory Construction and Testing. 10(2): 58-64.

Halligan, P. (2006). Caring for patients of Islamic denomination: critical care nurses' experiences in Saudi Arabia. Journal of Clinical Nursing. 15: 1565-73.

Hooman, HA. (2006). Practical guide for qualitative research. Tehran: Samt publication, 45-87.

Karimollahi, M. Abedi, HA. Yousefi, AR. (2007). Spirituality needs as experienced by Muslim patients in Iran: A qualitative study. Research Journal of Medical Sciences. 1(3): 183-90.

Mauk, KL. Schmidt, NK. (2004). Spiritual Care in Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Co, 24-38.

Mayring, PH. (2000). Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research. 1(2): 1277-88.

McSherry, W. (1998). Nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. Nursing Standard. 13(4): 36-40.

Meleis, AI. (1991). Theoretical Nursing: Development & progress. 2nd Edition. Philadelphia: J.B. Lippincott co, 97-126.

Mitchel, Dl. Bennett, MJ. Manfrin Ledet, L. (2006). Spiritual development of nursing students: Developing competence to provide spiritual care to patients at the end of life. Journal of Physical Therapy Education. 45(9): 365-70.

Motahari, M. (1993). Introduction to Towheed ideology. Tehran: Sadra publication, 12-36.

Murray, RB. Zentner, JB. (1989). Nursing Concepts for Health Promotion, Prentice- Hall. London, 11-34.

Narayanasamy, A. (1991). Spiritual Care: A Resource Guide. Lancaster, Quay Publishing, 67-78.

Rassool, H. G. (2000). The crescent and Islam: healing, nursing and the spiritual dimension. Some considerations toward an understanding of the Islamic perspectives on caring. Journal of Advanced Nursing. 32(6): 1476-84.

Ross, L. (1995). The spiritual dimension: its importance to patients, health, well- being and quality of life and its implication for nursing practice. International Journal of Nursing Studies. 32(5): 457-68.

Ross, L. (1995).The spiritual dimension: its importance to patients, health, well- being and quality of life and its implication for nursing practice. International Journal of Nursing Studies. 32(5): 457-68.

Smith, AR. (2006). Using the synergy model to provide spiritual nursing care in critical care settings. Critical Care Nurse. 26(4): 41-7.

Sodestrom, KE. Martinson, IM. (1987). Patients' spiritual coping strategies: A study of nurse and patient perspectives. Oncology Nursing Forum. 14(2): 41-6.

Spaniol, L. (2002). Spirituality and connectedness. Psychiatric Rehabilitation Journal. 25(2): 321-2.

Tanyi, RA. (2002). Toward clarification meaning of spirituality. Journal of Advanced Nursing. 39(5): 500-9.

Vachon, MLS. (2008). Meaning, spirituality, and wellness in cancer Survivors. Seminars in Oncology Nursing. 24(3): 218-25.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i21.11116

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.