بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان در سالمندان

محمدرضا میری, حمید صالحی‌نیا, امیر طیوری, مریم بهلگردی, علی‌اکبر تقی‌زاده

چکیده


497

مقدمه: با توجه به طولانی‌شدن عمر و افزایش جمعیت سالمندان، رسيدگي به سلامت روانی سالمندان، اهميت خاصي یافته است و لزوم بررسی نقش مذهب، به عنوان یک عامل درونی و بیرونی در سلامت روانی جمعیت حساس و رو به رشد سالمندان، احساس می‌شود، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان در سالمندان، انجام شد.

روش: این مطالعه مقطعی بر روی 389 نفر از سالمندان شهرستان بیرجند در سال 1393 انجام شد. افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای وارد مطالعه شدند و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت، به همراه سؤالات زمینه‌ای جمع‌آوری گردید. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار 18 SPSS با استفاده از آزمون‌های من ویتنی و ضریب همبستگی اسپیرمن، در سطح معنی‌داری 0/05=α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 3/74±63/65 سال بود و بر اساس نتایج مطالعه، نمره جهت‌گیری مذهبی در افراد فاقد اختلال روانی به طور معنی‌داری بیشتر بود و بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روانی (0/589-=r) و زیرمقیاس‌های آن شامل علائم جسمی (0/605-=r)، اضطراب (0/587-=r)، کارکرد اجتماعی (0/484-=r) و افسردگی (0/642-=r) ارتباط معنی‌داری وجود داشت (0/001<p).

بحث و نتيجه‏ گيري: نتایج نشان‌دهنده ارتباط معنی‌دار بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان در سالمندان می‌باشد و با افزایش جهت‌گیری مذهبی و درونی‌ترشدن آن، سلامت روانی سالمندان بهبود می‌یابد. با توجه به روند سالمندی جمعیت در ایران و اهمیت سلامت روانی سالمندان، توجه بیشتر به نقش دین و جهت‌گیری مذهبی در برنامه‌ریزی مداخلات برای جمعیت رو به سالمندی، ضروری به نظر می‌رسد.


کلید واژه‌ها


جهت‌گیری مذهبی؛ سلامت روان؛ سالمندان

تمام متن:

PDF

546

مراجع


Ahangari, M. Kamali, M. Arjmand Hesabi, M. (2007). Quality of elderly's life in Tehran senile culture house clubs. Salmand. 2 (1): 182-9.

Aliakbari Dehkordioraki, M. Oraki, M. Barghi Irani, Z. (2011). Relation between religious orientation with anxiety about death, and alienation in aged peoples (seniors) in Tehran. Social Psychology Research. 1 (2): 140-59.

Allport, GW. (1963). Behavioral science, religion, and mental health. Journal of Religion and Health. 2 (3): 187-97.

Allport, GW. Ross, JM. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of personality and social psychology. 5 (4): 432.

Alves, RRDN. Alves, HDN. Barboza, RRD. Souto, WDMS. (2010). The influence of religiosity on health. Ciência & Saúde Coletiva. 15 (4): 2105-11.

Arcury, TA. Stafford, JM. Bell, RA. Golden, SL. Snively, BM. Quandt, SA. (2007). The association of health and functional status with private and public religious practice among rural, ethnically diverse, older adults with diabetes. The Journal of Rural Health. 23 (3): 246-53.

Asadi Noghabi, A. Alhani, F. Peyrovi, H. (2012). The Concept of Health in Elderly People: A Literature Review. Iran Journal of Nursing. 25 (78): 62-71.

Bayani, AA. Goodarzi, H. Bayani, A. Koocheki, A. (2008). The relationship between the religious orientation and anxiety and depression of university students. The Quarterly Journal of Fundamentals of Mental Health. 10 (39): 209-14.

Beyrami, M. Alizadeh Goradel, J. Ansarhosein, S. Ghahraman Moharrampour, N. (2014). Comparing Sleep Quality and General Health among the Elderly Living at Home and at Nursing Home. Iranian Journal of Ageing. 8 (4): 47-55.

Dezutter, J. Soenens, B. Hutsebaut, D. (2006). Religiosity and mental health: A further exploration of the relative importance of religious behaviors vs. religious attitudes. Personality and Individual Differences. 40 (4): 807-18.

Ellis, A. (1980). Psychotherapy and Atheistic Values: A Response to AE Bergin's "Psychotherapy and Religious Values". Journal of Consulting and Clinical Psychology. 48 (5): 635-45.

Esmaeili Shahmirzadi, S. Shojaeizadeh, D. Azam, K. Salehi, L. Tol, A. Moradian Sorkhkolaei, M. (2012). The Impact Of Chronic Diseases On The Quality Of Life Among The Elderly People In The East Of Tehran. Payavard Salamat. 6 (3): 225-35.

Francis, LJ. Robbins, M. Lewis, CA. Quigley, CF. Wheeler, C. (2004). Religiosity and general health among undergraduate students: a response to. Personality and Individual Differences. 37 (3): 485-94.

Ghaderi, D. (2010). The survey of relationship between religious orientation and happiness among the elderly man and woman in Tehran. Iranian Journal of Ageing. 5 (18): 64-71.

Goldberg, DP. Hillier, VF. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine. 9 (01): 139-45.

Janbozorgi, M. (2007). Religious orientation and mental health. Pejouhesh. 31 (4): 345-50.

Maleki, Z. Ashkan, S. Ashoori, J. Yosefi, N. (2014). Relationship between Personality Traits, Religiousity and Happiness with General Health among Nursing Students. Iran Journal of Nursing. 26 (86): 90-100.

Maltby, J. Garner, I. Lewis, A. (1999). Religious orientation and Schizotypical traits. Journal of Abnormal Psychology. (93): 355-74.

Masomy, N. Jefroodi, S. Ghanbari, A. Kazemnejad, E. Shojaei, F. Rafiei, AH. (2012). Nutritional Status Assessment and Related Factors in the Retired Senile. Journal of Medical Faculty Guilan University of Medical Sciences. 21 (84): 65-70.

Masouleh, SHR. Sheikhol Eslami, F. Khodadadi, N. Yazdani, MA. (2010). Study the role of the religious beliefs on general health status of the members of pensioners association of Guilan University of Medical Sciences - Rasht. Holistic Nursing and Midwifery. 20 (1): 22-6.

McFarland, MJ. (2010). Religion and mental health among older adults: Do the effects of religious involvement vary by gender?. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 65 (5): 621-30.

Momeni, K. Karimi, H. (2010). The comparison of general health of the residents/non residents in the elder house. Iranian Journal of Ageing. 5 (17): 23-9.

Musarezaie, A. Momeni, T. Naji Esfahani, H. Aminoroaia, M. (2013). Relationship between religious orientation, anxiety and depression of students in Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Research in Behavioural Sciences. 10 (6): 509-19.

O’Connor, DB. Cobb, J. O’Connor, RC. (2003). Religiosity, stress and psychological distress: no evidence for an association among undergraduate students. Personality and Individual Differences. 34 (2): 211-7.

Rostami, M. Hashemi, T. Aliloo, MM. (2014). Comparison of personality traits, social support, and religious orientation in suicide attempter and control group. Urmia Medical Journal. 24 (12): 1016-26.

Shakeri Nia, I. (2012). Effect of social assists and hopefulness in elderly health status with chronic pain. Iranian Journal of Ageing. 7 (24): 1-11.

Solati, SK. Rabiyi, M. Shariyati, M. (2011). The relationship between religious orientation and mental health. Journal of Qom University of Medical Sciences. 5 (3): 42-8.

Tersmette, W. van Bodegom, D. van Heemst, D. Stott, D. Westendorp, R. (2013). Gerontology and Geriatrics in Dutch medical education. Neth J Med. 71 (6): 331-7.

Vaillant, G. Templeton, J. Ardelt, M. Meyer, SE. (2008). The natural history of male mental health: Health and religious involvement. Social Science & Medicine. 66 (2): 221-31.

Winningham, R. Pike, N. (2007). A cognitive intervention to enhance institutionalized older adults’ social support networks and decrease loneliness. Aging & Mental Health. 11 (6): 716-21.

Xavier, FM. Ferraz, MP. Marc, N. Escosteguy, NU. Moriguchi, EH. (2003). Elderly people's definition of quality of life. Rev Bras Psiquiatr. 25 (1): 31-9.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v6i21.11111

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.