«بویایی و باروری» مرور مقایسه‌ای طب سنتی ایرانی و طب امروزی

مریم نکولعل تک, سودابه بیوس, مژگان تن‌ساز, رقیه مصلح

چکیده


315

مقدمه: اگرچه بویایی انسان ضعیف‌تر از دیگر پستانداران است، همین بویایی ضعیف دنیای بزرگی است که ارتباطات شگفت‌انگیزی با دیگر قسمت‌های بدن از جمله سیستم باروری دارد. با شناخت دقیق این ارتباطات، شاید بتوان با مداخله در بویایی، نتایج را در سیستم باروری مشاهده کرد و بالعکس. این مطالعه به دنبال شناسایی ارتباط میان بویایی و سیستم جنسی و باروری انسان است.

روش: این مطالعه یک تحقیق مروری توصیفی و مقایسه‌ای در منابع طب امروزی و طب سنتی ایرانی است که با کلمات رحم، عقر، بوی خوش، بوی بد، بویایی، حمل در طب سنتی و با واژه‌های بویایی، باروری، ناباروری، میل جنسی، رایحه‌درمانی در طب امروزی به جستجو در منابع پرداخته شد.

یافته‌ها: هم در طب امروزی و هم در طب سنتی ایرانی به تأثیر بو در میل جنسی و همچنین فرایند لقاح اشاره شده است. هم در طب سنتی و هم در طب امروزی اشاره شده که توانایی یا عدم توانایی بوییدن بعضی مواد، احتمالاً با توانایی باروری مرتبط است. آنچه وجه تمایز طب سنتی و طب امروزی است، استفاده از انواع بوها و رایحه‌ها جهت درمان بیماری‌های سیستم باروری در طب سنتی است، که در طب امروزی چندان به چشم نمی‌خورد.

بحث و نتیجه‌گیری: سیستم بویایی از دو طریق بر سیستم باروری اثر می‌گذارد: با افزایش میل جنسی احتمال بروز رفتارهای جنسی و در نتیجه احتمال باروری بیشتر می‌شود و دوم این‌که سیستم بویایی و سیستم باروری دارای برخی رسپتورهای مشترک هستند. عدم توانایی بوییدن برخی مواد می‌تواند پیشگویی‌کننده اختلال در توان باروری باشد. نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه از این نظر مهم است که اغلب انجام مداخله تشخیصی و درمانی در سیستم بویایی، آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از از مداخله در سیستم باروری تناسلی است و با شناخت دقیق‌تر ارتباطات این دو سیستم، چشم‌انداز جدیدی در درمان‌های باروری و طب تولید مثل ایجاد می‌شود.


کلید واژه‌ها


بویایی؛ باروری؛ ناباروری؛ میل جنسی؛ رایحه‌درمانی؛ طب سنتی ایرانی؛ رحم

تمام متن:

PDF

678

مراجع


Stoddart D. The role of olfaction in the evolution of human sexual biology. JSTOR. 1986; 21 (3): 514-20.

Engen T. The human uses of olfaction. Am J Otolaryngol. 1983; 4 (4): 250-1.

McClintock MK. On the nature of mammalian and human pheromones. Ann N Y Acad Sci. 1998; 855: 390-2.

Grammer K, Fink B, Neave N. Human pheromones and sexual attraction. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005; 118 (2): 135-42.

Mostafa T, Khouly GE, Hassan A. Pheromones in sex and reproduction: Do they have a role in humans? Journal of Advanced Research. 2012; 3 (1): 1-9.

مجلسی، محمدباقر. بحارالأنوار. جلد شصت‌ودوم، (1380 ش.)، ص 275.

ابن سینا، حسین بن عبدالله. القانون فی الطب. جلد سوم، لبنان: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (2005 م.)، ص 481.

جرجانى، اسماعيل بن حسن. ذخيره خوارزمشاهى. جلد‏ اول و دوم، چاپ اول، قم: نشر مؤسسه احيای طب طبيعى‏، (1391 ش.)، جلد اول، صص 5-494؛ جلد دوم، ص 957.

مجوسى اهوازی، على بن عباس. كامل الصناعة الطبية. جلد اول، قم: مؤسسه احيای طب طبيعى، نشر جلال‌الدين‏، (1387 ش.)، ص 326.

كرمانى، نفيس بن عوض. شرح الأسباب و العلامات‏. جلد دوم، قم: مؤسسه احيای طب طبيعى، نشر جلال‌الدين‏، (1387 ش.)، ص 229.

زهراوى، ابوالقاسم خلف بن عباس‏. التصريف لمن عجز عن التأليف. تحقیق و تصحیح صبحى محمود حمامى‏، نشر تراث العلمی العربی، (2004 م.)، ص 3-902.

ارزانى، ميرمحمداكبر بن محمد. طب اكبرى‏. قم: مؤسسه احياء طب طبيعى، (1387 ش.)، صص 937 و 941.

ناظم جهان، محمد اعظم. اكسير اعظم. جلد دوم، تهران: نشر دانشگاه علوم پزشكى ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، (1387 ش.). ص 715.

حسينى شفايى، مظفر بن محمد. قرابادين. چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه علوم پزشكى ايران، (1383 ش.)، صص 282 و 288.

عقيلى علوى شيرازى، سيدمحمدحسين بن محمدهادى‏. قرابادين كبير. چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه علوم پزشكى ايران، مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل، (1372 ش.)، ص 796.

Sinding C, Kemper E, Spornraft Ragaller P, Hummel T. Decreased perception of bourgeonal may be linked to male idiopathic infertility. Chem Senses. 2013; 38 (5): 439-45.

Karlson P, Luscher M. Pheromones': a new term for a class of biologically active substances. Nature. 1959; 183 (4653): 55-6.

Kohl JV, Atzmueller M, Fink B, Grammer K. Human pheromones: integrating neuroendocrinology and ethology. Neuro Endocrinol Lett. 2001; 22(5): 309-21.

Comfort A. Likelihood of Human Pheromones. Nature. 1971; 230 (52): 432-79.

Cutler WB, Preti G, Krieger A, Huggins GR, Garcia CR, Lawley HJ. Human axillary secretions influence women's menstrual cycles: the role of donor extract from men. Horm Behav. 1986; 20 (4): 463-73.

Russell MJ. Human olfactory communication. Nature. 1976; 260 (5551): 2-520.

Hughes SM, Harrison MA, Gallup GG. The sound of symmetry: Voice as a marker of developmental instability. Evolution and Human Behavior. 2002; 23 (3): 173-80.

Miller SL, Maner JK. Scent of a woman: men's testosterone responses to olfactory ovulation cues. Psychol Sci. 2010; 21 (2): 276-83.

Zaviacic M, Sisovsky V, Zaviacic T. Cosmetic perfumes vs. human pheromones (natural chemical scents) of the human female and male in signalling and performing context of their sexual behaviour. Bratisl Lek Listy. 2009; 110 (8): 472-5.

Huh J, Park K, Hwang IS, Jung SI, Kim HJ, Chung TW. Brain activation areas of sexual arousal with olfactory stimulation in men: a preliminary study using functional MRI. J Sex Med. 2008; 5 (3): 619-25.

Melmed S. Fertility and fragrance: another cause of Kallmann syndrome. The Journal of Clinical Investigation. 2015; 1-4.

Spehr M, Gisselmann G, Poplawski A, Riffell JA, Wetzel CH, Zimmer RK. Identification of a Testicular Odorant Receptor Mediating Human Sperm Chemotaxis. Science. 2003; 299 (5615): 2054-8.

Vosshall LB. Olfaction: attracting both sperm and the nose. Curr Biol. 2004; 14 (21): 918-20.

بیوس، سودابه. ناباروری و منع باروری در پزشکی ایران. چاپ اول، قم: نشر اسماعیلیان، (1389 ش.)، صص 6-15.

حکیم مؤمن، سیدمحمد مؤمن بن محمد زمان. تحفة‌المؤمنین، تحفه حکیم مؤمن. جلد دوم، تهران: نشر کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران، (1210 ق.)، ص 494.
DOI: https://doi.org/10.22037/hmj.v7i23.10809

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.