حمایت ها از مجله

ناشر

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران.

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حمایت کنندگان

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

منابع حمایت

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

  • مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی