تماس مجله

آدرس پستی

تهران- خیابان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه تاریخ پزشکی

تماس اصلی

مجید طاهری- دبیر علمی
دبیر علمی
گروه تاریخ پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تهران- خیایان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه تاریخ پزشکی


ایمیل: dr.taheri@sbmu.ac.ir

تماس حمایت

مجید طاهری- دبیر علمی
ایمیل: dr.taheri@sbmu.ac.ir