تماس مجله

آدرس پستی

تهران- خیابان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات
 
اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه تاریخ پزشکی

09382030221

ساعات تماس : 9 صبح الی 13 بعد ازظهر

88781036-داخلی 226

تماس اصلی

دکتر کورش دل پسند- دبیر علمی
گروه تاریخ پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تهران- خیایان ولیعصر- روبروی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و

حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه تاریخ پزشکی

09382030221

ساعات تماس : 9 صبح الی 13 بعد ازظهر

 88781036

داخلی 226


ایمیل: k.delpasand@muk.ac.ir

تماس حمایت

دکتر کورش دل پسند- دبیر علمی
ایمیل: k.delpasand@muk.ac.ir