مرور اندکس عناوین


 
شماره عنوان
 
دوره 3, شماره 7-8 (1390): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 3، شماره 8-7، تابستان و پاییز 1390 abstract چکیده   PDF (English)
abastract abstaract
 
دوره 5, شماره 14-13 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5-4، شماره 14-13، زمستان 1391 و بهار 1392 abstract چکیده   PDF (English)
abstract abstract
 
دوره 5, شماره 16-15 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 16-15، تابستان و پاییز 1392 abstract چکیده   PDF (English)
Abstract Abstract
 
دوره 5, شماره 17 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 17، زمستان 1392 Abstract چکیده   PDF (English)
Abstract Abstract
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 An investigation into the practical challenges of the implementation of the Islamic rules of compulsion (Izterar), denegation of hard duties (La Haraj) and harming (La Darar) in the therapeutic abortion چکیده   PDF (English)
Omid Asemani, Mohammad Ali Khorsandian, Farzad Mahmoodian
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 Discussing the Impact of Emergency on the Justification and Justification of Suicide چکیده   PDF (English)
Mohammad Javad Enayati Rad
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 Editoral چکیده   PDF (English)
Saeid Nazari Tavakoli
 
دوره 5, شماره 16-15 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 16-15، تابستان و پاییز 1392 Editorial چکیده   PDF (English)
Saeid Nazari Tavakoli
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 Fundamentals of quittance and responsibility in case of committing an error in Shiite Jurisprudence چکیده   PDF (English)
Hosseinali Sa’di, Mohamad Ahmadi, Hossein khodayar
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 Historical Remarks about the Nature of the Diseases Invalidating Marriage Contract in Shiite Jurisprudence چکیده   PDF (English)
Ali Tavallaei
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 Jurisprudential and legal analysis Judicial opinions regarding patient rights چکیده   PDF (English)
Mohammad ali Kheirollahi
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 List of Articles چکیده   PDF (English)
Cover Page Table of Contents
 
دوره 5, شماره 16-15 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 16-15، تابستان و پاییز 1392 medical feghh journal جزئیات   PDF (English)
faslnameh medical feghh
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 Paternal parentage of the child born by embryo donation in Jurisprudence and Law of Iran چکیده   PDF (English)
Fatemeh Taherkhani
 
دوره 2, شماره 4-3 (1389): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 2، شماره 4-3، تابستان و پاییز 1389 Study on the Possibility of Applying Moharaba to Widespread Transmission of AIDS Virus چکیده   PDF (English)
Reza Ehsanpour
 
دوره 5, شماره 14-13 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5-4، شماره 14-13، زمستان 1391 و بهار 1392 فصلنامه فقه پزشکی- سال چهارم و پنجم- شماره13 و14- زمستان 1391-بهار 1392 جزئیات   PDF (English)
faslnameh medical feghh medical feghh
 
دوره 4, شماره 10-9 (1391): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 4-3، شماره 10-9، زمستان 1390 و بهار 1391 فصلنامه علمی -پژوهشی فقه پزشکی شماره 9و10 زمستان 1390و بهار 1391 جزئیات   PDF (English)
faslnameh medical feghh
 
دوره 5, شماره 17 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 17، زمستان 1392 فصلنامه علمی-پژوهشی فقه پزشکی- سال پنجم-شماره 17، زمستان 1392 جزئیات   PDF (English)
medical figh
 
دوره 10, شماره 35-34 (1397): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 10، شماره 35-34، بهار و تابستان 1397 قواعد فقهی کارا در جبران خسارات ناشی از عوامل مرگ تدریجی چکیده   PDF
فاطمه خوش‌کلام, نسرین کریمی
 
دوره 7, شماره 25-24 (1394): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 7، شماره 25-24، پاییز و زمستان 1394 قصاص منافع چشم (بينايي) با اشعه ليزر چکیده   PDF
ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی, قاسم خیراتی مقدم, مجتبی محمدزاده
 
دوره 5, شماره 17 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 17، زمستان 1392 مفهوم فقهی بکارت چکیده   PDF (English)
رضا احسانپور, مدیحه هاشم پور
 
دوره 5, شماره 16-15 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 16-15، تابستان و پاییز 1392 مفهوم شناسی سلامت از دیدگاه قرآن و حدیث چکیده   PDF (English)
Reza Firouzi, Mostafa Esmaeili, abdolah motamedi
 
دوره 5, شماره 16-15 (1392): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 5، شماره 16-15، تابستان و پاییز 1392 مفهوم عرفانی «درد» در مثنوی معنوی چکیده   PDF (English)
dadkhoda khodayar, samaneh azami ghadikalani
 
دوره 9, شماره 33-32 (1396): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 9، شماره 33-32، پاییز و زمستان 1396 مفهوم‌شناسی «مادر» در باروری به روش مادر جانشین چکیده   PDF
سعید نظری توکلی, میثم احمدی
 
دوره 3, شماره 7-8 (1390): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 3، شماره 8-7، تابستان و پاییز 1390 مقايسه ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اسلامي درباره مسؤولیت‌هاي حقوقي و کيفري کادر پزشکي چکیده   PDF (English)
طاهر علی محمدی
 
1 - 25 (141) 1 2 3 4 5 6 > >>