مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

پ

پوراسماعیلی, علیرضا, استاديار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده الهيات و معارف اسلامی، دانشگاه حکيم سبزواری، سبزوار، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
پژهان, اكبر, دانشيار فيزيولوژي، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران (ایران)

V

Vatankhah, Soodabeh (ایران)

y

yadollahi baghlooi, abbas, دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- دانشگاه گیلان (نویسنده مسؤول) (ایران)

آ

آقابابایی, اسماعیل (ایران)
آقابابایی بنی, اسماعیل
آقابابائی بنی, اسماعیل, استادیار، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران (ایران)
آقابابائی بنی, اسماعیل, Medical Ethics Journal (ایران)
آل بوشهبازی, عبدالکریم, استادیار دانشگاه امیرالمؤمنین اهواز، اهواز، ایران (ایران)
آل طاها, سیدحسین, استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
آیتی, سیدمحمدرضا, استاد، گروه فقه و حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
آذین, سیدمحمد, (ایران)

ا

امی, احمد, دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
امینی, جهاندار, دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
اکبريان چنارستان عليا, فاطمه (ایران)
اکرمی, سیدمحمد, دانشیار گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ابراهیم‌آبادی, فرشته, دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)
احمدی, میثم, دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران. تهران، ایران (ایران)
احمدزاده بزاز, سیدعبدالمطلب, استادیار، عضو هیأت‌علمی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران (ایران)
احسانپور, رضا (ایران)
احسانپور, سیدرضا, دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران، عضو پیوسته انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی (ایران)
اختراعی طوسی, سیدمصطفی, دانش‌آموخته سطح سه حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
ارژنگ, اردوان, استادیار، عضو هیأت‌علمی دانشگاه آیت‌ا... حایری، میبد، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
اربابی مجاز, مصطفی (ایران)
اسفندیاری (اسلامی), رضا, دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم، قم، ایران (ایران)

126 - 150 (260)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>