مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ص

صفاری, علی, استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (ایران)
صالحی, pldnvqh, عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کاشان، ایران. (ایران)
صادق‌پور, محمدجعفر, پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صادق‌پور, محمدجعفر, پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
صادق‌پور, محمدجعفر, پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
صادقی, محمّد (ایران)
صادقی مقدم, محمّدحسن, Medical Ethics Journal (ایران)
صرامی, سیف‌الله, دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران (ایران)

ض

ضیایی, محمدعادل, دانشیار گروه فقه شافعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (ایران)
ضیائی, محمدعادل, دانشیار گروه فقه شافعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ط

طاهری, محمدعلی, استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد علوم اسلامی، بیرجند، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
طباطبایی, محمدصادق (ایران)
طباطبائی, سیده‌فاطمه, استادیار دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
طباطبائی‌, سیده‌ فاطمه, استادیار، دانشکده حقوق و الهیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)

ع

علوی مجد, حمید, استاد آمار زیستی، دانشکده آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عليشاهي قلعه‌جوقي, ابوالفضل, Medical Ethics Journal (ایران)
علی محمدی, طاهر (ایران)
علیمحمدی, طاهر (ایران)
علیپور, سحر, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, استادیار گروه الهیات، فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. (نويسنده مسؤول) (ایران)
علیشاهی قلعه‌جوقی, ابوالفضل, استادیار گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عمانی سامانی, رضا, (ایران)
عمانی سامانی, رضا, دکتری اخلاق پزشکی، استادیار پژوهشگاه رویان و مدیرگروه پژوهشی اپيدميولوژی و سلامت باروری مرکز تحقيقات اپيدميولوژی باروری پژوهشگاه رويان، ت (ایران)
عمانی سامانی, رضا, (ایران)
عابدینی, احمد, گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، ایران (ایران)

226 - 250 (260)    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>