مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

علوی مجد, حمید, استاد آمار زیستی، دانشکده آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عليشاهي قلعه‌جوقي, ابوالفضل, Medical Ethics Journal (ایران)
علی محمدی, طاهر (ایران)
علیمحمدی, طاهر (ایران)
علیپور, سحر, دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
علیشاهی قلعه جوقی, ابوالفضل, استادیار گروه الهیات، فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. (نويسنده مسؤول) (ایران)
علیشاهی قلعه‌جوقی, ابوالفضل, استادیار گروه الهیات، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عمانی سامانی, رضا, دکتری اخلاق پزشکی، استادیار پژوهشگاه رویان و مدیرگروه پژوهشی اپيدميولوژی و سلامت باروری مرکز تحقيقات اپيدميولوژی باروری پژوهشگاه رويان، ت (ایران)
عمانی سامانی, رضا, (ایران)
عمانی سامانی, رضا, (ایران)
عابدینی, احمد, گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, رییس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عباسی, محمود, دانشیار، رییس مرکز تحقیقات حقوق و اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عبدی, رضا, دکتری پزشکی حرفه‌ای، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، ایران (ایران)
عزیززاده فروزی, منصوره, مربی پرستاری عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و انستیتو نروفارماکولوزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول) (ایران)
عظیمی, نسرین (ایران)

1 - 19 (19)